Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Текущи проекти и договори

ННП – Сигурност и отбрана

Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 и е приета с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г.

ННП – Интелигентно растениевъдство

Споразумение № 15/17.05.2021 г. сключено между Офиса за трансфер на технологии – ГД Риск Спейс Трансфер (РСТ-ТТО) – БАН и Института за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН)

FoReS

Инвентаризация на природни нарушения в горите чрез дистанционни методи (FoReS)

Mobi4CAP

Разработване на мобилно приложение за спътников контрол на Общата селскостопанска политика

SG µg-SENSE

Проектиране и изработване на установка за пресъздаване на специфичните условия на околната среда в космическата оранжерия в микрогравитация (SG µg-SENSE)

TS2AgroBg

Тестване на вегетационни индекси от Sentinel-2 за оценка на състоянието на зимни култури в България

EEOBSS

„Образование по наблюдение на земята за българските средни училища“ (EEOBSS), Ръководител: доц. д-р Лъчезар Филчев, Координатор: маг. Любомира Кралева

ИКАМОС

“Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда“ (ИКАМОС), Ръководител: проф. дн П. Гецов

Развитие на научно-информационeн комплекс

Развитие на научно-информационния комплекс за аерокосмическите полигони на територията на Р. България. Ръководител на проекта: проф. д-р Е. Руменина

Изследване на електромагнитно поле

Изследване на електромагнитното поле от далекопроводи и комуникационни съоръжения в Р. Македония. Договор № 11/2006, сключен между ИКИ-БАН и Институт GAPE – Скопие, Р. Македония. Ръководител: проф. д.н. Г. Мардиросян