Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

ННП - СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

https://nsp.secade.bg/bg

Ръководител на екипа от страна на ИКИТ-БАН: проф. дтн Георги Сотиров 

Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 и е приета с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г. Тя е финансирана от Министерството на образованието и науката и е насочена към провеждане на фундаментални научни изследвания в областта на сигурността и отбраната, които ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на научните достижения в полза на обществото. Чрез нея ще бъдат консолидирани усилията на научните организации, висшите училища, иновативните бизнес организации и индустрията в страната за разширяване на участието на българската научна общност в сферата на сигурността и отбраната.

Организации-партньори в консорциума по програмата са: Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Академия на МВР, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски“, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.