Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Проекти и договори

Секцията участва активно и в разработката и реализацията на следните по-важни научни програми и проекти:

1. Национална програма “Дистанционни аерокосмически методи за проучване на земните ресурси, екологията и народното стопанство” –1976 – 80 г.

2. Национална координационна програма “Дистанционни и аерокосмически методи за изследване на Земята и решаване на народностопански задачи” –1980 – 85 г.

3. Национална програма “Космос – Земя” –1988 – 90 г.

4. Работна група по дистанционни изследвания на Земятакъм Международната програма “Интеркосмос”, 1975 – 90:

    • Научна програма за полета на първия български космонавт – Експеримент „Биосфера – Б“,1978 – 79 г.;
    • Научна програма “Шипка” за полета на втория български космонавт – проект „Георесурс“ – експерименти „Тракия“, „Мизия“, „Лес“, „Балкан“, „Замърсяване“, „Черно море“, глобалния проект „ЗЕМЯ“, както и разработка на апаратурите „Терма“ и „Паралакс – Загорка“, 1987 – 90 г.;
    • Комплекс от научна апаратура за дистанционни изследвания на Земята „България 1300 – ІІ“ на борда на ИСЗ “Метеор – Природа” – 1980 – 85 г.;
    • Международен космически проект „Фобос“ за изследване на планетата Марс и естествения й спътник Фобос – 1982 – 1988 г.;
    • Международен космически целеви проект „Природа“ за дистанционни  изследвания на Земята от борда на Орбиталната станция „Мир“ – 1988 – 1991 г.

5. В периода 1994 – 96 г. членове на секцията участват в международния проект „CORINE Land Cover 1990“ за територията на България по програмата „PHARE“.

6. През последните години се работи по проекти от научноизследователския план на ИКСИ- БАН, договори, сключени с Фонд „Научни изследвания“ към МОМН, някои общини, фирми, както и по  проекти, финансирани по линия на Шеста рамкова програма на ЕС, SEE-ERA.NET, INTAS и Белгийската федерална служба за научна политика (BELSPO), Подготвителна програма за PROBA-V.