Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Награди и отличия

АГРА 2023 – Пловдив

Международното земеделско изложение АГРА – търговска арена за агробизнеса в Югоизточна Европа

Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (ИКИТ-БАН) и е награден от Международен панаир Пловдив с Диплома за победител в „Конкурс за иновации“ – раздел „Научна дейност и разработки“,  организиран в рамките на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2023“.

Експонат: “Иновативна интегрирана система за дистанционен и надземен мониторинг на селекционни опитни полета“

Изложител и Производител: Институт за космически изследвания и технологии – БАН, България

АГРА 2020 – Пловдив

29-ото издание на международна селскостопанска изложба АГРА 2020 – Пловдив в рамките на Международния Панаир гр. Пловдив

 

Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (ИКИТ-БАН) и Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров” – ССА са наградени от Международен панаир Пловдив с Диплома и Почетен плакет от конкурса за иновации – раздел „Научна дейност и разработки“,  организиран в рамките на Международната селскостопанска изложба „АГРА 2020“.

Наградата е получена за експоната „Интегрирана система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури“, който е патентно защитен (Патент № 3283 U1/27.09.2019). Патентопритежател е ИКИТ-БАН. Той е създаден и експериментално тестван от екип от секция „Дистанционни изследвания и ГИС” към ИКИТ-БАН – проф. д-р Е. Руменина, доц. д-р инж. Г. Желев, доц. д-р П Димитров, доц. д-р Л. Филчев, ас. И. Каменова, гл. ас. д-р А. Гиков и учени от ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – проф. д-р инж. М. Банов, проф. д-р В. Кръстева, доц. д-р М. Керчева и доц. д-р В. Колчаков.

Грамота за ръководител на най-успешен проект

Грамота на Десислава Ганева за ръководител на най-успешен проект, финансиран по „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ Научно направление: „Астрономия, космически изследвания и технологии“

Грамота за най-млади учени на БАН – „Иван Евстратиев Гешов“

Грамота на Илина Каменова за най-млади учени до 30 години на БАН – „Иван Евстратиев Гешов“ за научни постижения в направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“ по конкурс 2017 г.