Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Реализирани проекти и договори

 • Мониторинг на оризови полета чрез дистанционни изследвания на Земята, съвместно използване на времеви серии SAR и оптични данни, за оценка на добива и развитието на посева, (БАН), № 72-00-1-11/30.09.20, БАН, ТЮБИТАК , 2023 – 2025. Ръководител: гл. ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова
 • User Uptake of Copernicus Services for Landscape and Spatial Planning Stakeholders (SGA#20/WP21), № 2022/SI2.879178, EU, CBK PAN, ISPRA, IES, DGT, SRTI-BAS, IHCantabria, 2023 – 2025. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, (ННП СиО), № ДО1-74/19.05.22, Министерство на образованието и науката, 2022 – 2025. Ръководител: проф. д.т.н. Георги Сотиров
 • Споразумение между БАН и МОН „Подкрепа за организиране на международни конференции в страната”, Министерство на образованието и науката, 2022 – 2023. Ръководител: проф. д-р инж. Деница Борисова
 • Българска научна периодика – 2023 г., № КП-06-НП4/67, Фонд „Научни изследвания, 2022 – 2023. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Human footprint, economics and conservation, № PP0086611, ESA TPM, 2022 – 2023. Ръководител: гл. ас. д-р Стефан Стаменов
 • Land cover and relief correlations, № PP0086804, ESA TPM, 2022 – 2023. Ръководител: гл. ас. д-р Стефан Стаменов
 • Аерокосмическите изследвания и технологии в образованието, 2022 – 2023. Ръководител: гл. ас. д-р Стефан Стаменов
 • Съфинансиране на международен научен форум на тема „Осемнадесета международна научна конференция „Space, Ecology, Safety – SES 2022“, № КП-06-МНФ/23, ФНИ, 2022 – 2022. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство (ННП-ИР), Министерство на образованието и науката, Аграрен университет – Пловдив (АУ), Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ–БАН), Институт по механика (ИМЕХ–БАН), Офис за трансфер на технологии „рст – тто“ (ИКИТ/ЦИНСО – БАН), Селскостопанска академия (ССА), Тракийски университет – Стара Загора (ТРУ), Русенски университет – “Ангел Кънчев“ РУ), Национален институт по метеорология и хидрометеорология (НИМХ), Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), 2021 – 2024. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Smart Integrated Devices For Telemedicine to Combat COVID-19 Toward New Resilience City (Smart4COV19/ Telemed), № КП-06-Д002/8, Фонд научни изследвания по програма Southeast Asia-Europe JFS, Базова организация: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia Партньор: Faculty of Environment and Natural Resources (FENR), Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), VNU-HCM, Vietnam, 2021 – 2024. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Revealing the power of SAR data in different application areas – educating the new generation of professionals (EDUSAR), № 4000134001/21/NL/CBi, European Space Agency (ESA), Plan for European Cooperating States (PECS) in Bulgaria, 2021 – 2023. Ръководител: проф. д-р Христо Николов
 • Forest Disturbance Inventory using Remote Sensing (FoReS), № 4000134290/21/NL/CBi, Европейска космическа агенция, 1) Southwestern State Enterprise – Blagoevgrad 2) Romanian company Forest Design SRL, 2021 – 2023. Ръководител: доц. д-р Петър Димитров
 • Българска научна периодика – 2022 сп. AEROSPACE RESEARCH IN BULGARIA – 34/2022 (ФНИ), № КП-06-НП3/60, ФНИ, 2021 – 2022. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Pheno-Sense Phenocam measurements for validation of Satellite-measured land Surface phenology (Pheno-Sense), № КП-06-КОСТ/3, ФНИ, 2021 – 2022. Ръководител: гл. ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова
 • Подкрепа на международен научен форум „Space, Ecology, Safety – SES 2021 (ФНИ), № КП-06-МНФ/12, ФНИ, 2021 – 2021. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FP-CUP), № SGA#10-SI2.833214, European Commission, 43 партньорски организации, 2020 – 2023. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Monitoring water productivity in crop production areas from food security perspectives, № 57160, ESA-NRSCC, VITO, Belgium Remote Sensing Applications and Digital Earth Institute (RADI), Chinese Academy of Science, 2020 – 2023. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Осигуряване на подкрепа за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове (ПГ) и поглъщания от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в избрани държави-членки (ДЧ), (CLIMA), № 2019/SI2.818795/07, Европейска Комисия (ЕК), DLR, FMI, IGiK, SYKE, CASTRA, SRTI-BAS, CUNI, IHCantabria, CBK-PAN, NUIM, 2020 – 2022. Ръководител: гл. ас. д-р Камелия Радева
 • НП „Млади учени и постдокторанти“ (МОН), № ПМС 203/19.09.18г, МОН, 2020 – 2022. Ръководител: гл. ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова
 • Издаване на рецензирано българско научно издание „Aerospace Research in Bulgaria“, 32/2020, № КП-06-НП1-6, ФНИ, 2020 – 2021. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Издаване на рецензирано българско научно списание с наименование „Аеrospace Researc in Bulgaria“, 33/2021, № КП-06-НП2/48, ФНИ, 2020 – 2021. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Подпомагащи дейности на Националните референтни центрове по земно покритие към Услугата за мониторинг на земната повърхност на програмата „Коперник“ (CLMS),( CLMS/NRCs-LC ), № 3945/25.09.2020, Европейска агенция по околна среда (EEA) чрез ИАОС към МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ, 2020 – 2021. Ръководител: гл. ас. д-р Венцеслав Димитров
 • Developing mobile application for satellite support of the Common Agricultural Policy (Mobi4CAP), № 4000129306/19/NL/SC, (ESA-PECS), Universite catholique de Louvain, Белгия Loorix Ltd., България, 2020 – 2021. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Satellite imagery for education, № ID 62819, ESA – ESA’s Planet Missions, ESA CAT-1 TPM Scheme, 2020 – 2021. Ръководител: гл. ас. д-р Стефан Стаменов
 • Подкрепа на международен научен форум „Space, Ecology, Safety – SES 2020“, № КП-06-МНФ/16, ФНИ, 2020 – 2020. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FP-CUP), № 2019/SI2.819207/06, European Commission, 48 партньорски организации, 2019 – 2022. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, модул „Млади учени“, № ПМС 203/19.09.18 г, НП „Млади учени и постдокторанти“, 2019 – 2021. Ръководител: гл. ас. д-р Илина Каменова
 • Иновативна лаборатория за изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса (Е#КОС ЛАБ), № ДСД-15/21.08.2019, Министерство на образованието и науката, 2019 – 2020. Ръководител: гл. ас. д-р Камелия Радева
 • Подкрепа на международен научен форум „Space, Ecology, Safety – SES 2019“ (SES 2019), ИКИТ-БАН, Българско астронавтическо дружество, 2019 – 2019. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Приложение на дистанционни методи и географски информационни системи в областта на прецизното земеделие (Ди Агро), №7/01.03.2019, 2019 – 2019. Ръководител: проф. д-р Георги Желев
 • Design and development of Space Greenhouse Microgravity Specific ENvironment Simulating Equipment (SG µg-SENSE), № 4000122781/18/NL/S, European Space Agency (ESA), Plan for European Cooperating States (PECS) in Bulgaria, ИФРГ-БАН ХАРДСОФТ ДИЗАЙН EOOД, 2018 – 2022. Ръководител: ас. Илияна Илиева
 • Картографиране, картиране и пространствено моделиране на антропогенни изменения в земното покритие и релефа с използване на аерокосмически и наземни данни за целите на изследване на миналото и културно-историческо наследство, 2018 – 2021. Ръководител: гл. ас. д-р Стефан Стаменов
 • Разработване на нисколетяща платформа на базата на безпилотни летателни апарати с цел изграждане на интелигентна транспортна система в градовете, № КП-06-Китай/3, ФНИ, 2018 – 2021. Ръководител: проф. д-р Димо Зафиров
 • Mapping and modelling of anthropogenic relief in relation with georisk, № ID 42966, ESA, 2018 – 2020. Ръководител: доц. д-р Ваня Стаменова
 • Aerospace Research in Bulgaria (НП 07/59), № КП-06-НП/47, ФНИ – Конкурс „Българска научна периодика – 2018“, 2018 – 2019. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Подкрепа на международен научен форум „Space, Ecology, Safety – SES 2018“, № ДПМНФ 01/20, ФНИ – „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“, Българско астронавтическо дружество, 2018 – 2018. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Моделиране и картографиране на хлорофилно и азотно съдържание на посеви от зимна пшеница чрез многоканални сателитни изображения, № ДФНП17-177/3.08.2017, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г. по ПМС 347/08.12.2016, 2017 – 2019. Ръководител: гл. ас. д-р Илина Каменова
 • Експериментални изследвания за оптимизиране параметрите на светлината на RGB-LED Блок за осветление на Космическа оранжерия Свет, ИФРГ-БАН ИБФБМИ-БАН, 2017 – 2019. Ръководител: ас Илияна Илиева
 • Формиране на база данни с полеви измервания на ИЛП, дял на погълнатата ФАР, проективно покритие и СОХ на посеви от зимна пшеница, 2017 – 2019. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Оценка на състоянието на посеви от зимна рапица в Североизточна България чрез спътникови и наземни данни, № ДФНП17-43/26.07.2017, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти – 2017 г. по ПМС 347/08.12.2016, 2017 – 2019. Ръководител: гл. ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова
 • Списание „Aerospace Research in Bulgaria“, № НП06/36, ФНИ – Конкурс „Научна периодика – 2017, 2017 – 2018. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Аерокосмическите изследвания и технологии в средното образование, 2017 – 2018. Ръководител: доц. д-р Ваня Стаменова
 • Подпомагане на международен научен форум на тема “Тринадесета научна конференция „Космос, Екология, Сигурност – SES 2017, № ДПМНФ 01/12-02.05.17, ФНИ, 2017 – 2017. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Education in Earth observation for Bulgarian secondary schools (EEOBSS), № 4000117592/16/NL/NDe, ESA (PECS), 1) Marine Physics Group, Institute of Physics (IoP), “Carl Von Ossietzky” Universität Oldenburg (UOL) – гр. Олденбург, Германия. (URL: https://www.uni-oldenburg.de/en/) 2) Information Technologies Institute (ITI), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – гр. Солун, Гърция. (URL: http://www.iti.gr/iti/index.html), 2016 – 2020. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Testing Sentinel-2 vegetation indices for the assessment of the state of winter crops in Bulgaria (TS2AgroBg), № 4000117474/16/NL/NDe, European Space Agency (ESA), Plan for European Cooperating States (PECS) in Bulgaria, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO), 2016 – 2018. Ръководител: доц. д-р Петър Димитров
 • Тестване на методи за цифрова обработка на спътникови изображения за откриване на промени в горските територии, № ДФНП-109/11.05.2016, МОН „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“ 2016, 2016 – 2017. Научен консултант: доц. д-р Георги Желев, ръководител: доц. д-р Петър Димитров
 • Списание „Aerospace Research in Bulgaria“, № ДНП 05/45, ФНИ – Конкурс „Българска научна периодика – 2016“, 2016 – 2017. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • An assessment of several change detection methods for mapping forest cover change in two Bulgarian test sites using SPOT data, № ID 33443, ESA, 2016 – 2017. Ръководител: доц. д-р Петър Димитров
 • Assessment of RapidEye imagery and Red-edge vegetation indices for monitoring of winter wheat distribution and in-season development, ESA, 2015 – 2017. Ръководител: гл. ас. д-р Илина Каменова
 • Пространствено моделиране на състоянието на горски ландшафти с използване на дистанционни методи и ГИС, Отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“, ИБЕИ-БАН Катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“, ГГФ-СУ „Св. Климент Охридски“ 1. проф. д-р Румен Пенин – ГГФ-СУ 2. гл. ас. д-р Кирил Василев – ИБЕИ-БАН 3. ас. Христо Педашенко – ИБЕИ-БАН 4. ас. Димитър Желев – ГГФ, 2015 – 2017. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Проучване, картографиране и пространствено моделиране на антропогенни изменения на релефа с използване на аерокосмически и наземни данни, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ доц. д-р Калин Русков ас. д-р Радостина Ризова, 2015 – 2017. Ръководител: доц. д-р Ваня Стаменова
 • Дистанционни изследвания на растителните ресурси в земеделието, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“ – ССА, 2015 – 2017. Ръководител: гл. ас. д-р Васил Василев
 • Изследване на геориска чрез дистанционни методи на избрани тестови участъци. Департамент по Геодезия и Геоинформатика при УАСГ, 2015 – 2017. Ръководител: проф. д-р Георги Желев
 • Аssessment of the potential and qualities of the forthcoming Sentinel-2 mission for precision agricultural applications based on SPOT 5 TAKE 5 experimental data on Zlatia test site (BULAGRI – ZVM), Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – ССА; Национален център за космически изследвания на Франция; Европейска космическа агенция. 2015 – 2016. Ръководител: гл. ас. д-р Васил Василев
 • Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на полигон „Змейово, Министерство на отбраната, 2015 – 2016. Ръководител: проф. д-р инж. Румен Недков
 • Разработка на биотехнологии и моделиране на космически оранжерийни системи, 2014 – 2016. Ръководител: ас Илияна Илиева
 • Crop Monitoring using PROBA-V 100m S10 products on Zlatia test site – Bulgaria, VITO, under the „PROBA-V 100 m Exploration Exercise”, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) „Никола Пушкаров“, гр. София, България, Фламандския институт за технологични изследвания (VITO), гр. Брюксел, Белгия и Европейската космическа агенция, 2014 – 2015. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Българска научна периодика – 2014 – списание „Aerospace Research in Bulgaria“, № ДНП 04/85-16.12.2014, ФНИ, 2014 – 2015. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Изготвяне на гео-база данни съдържаща спътникови продукти от MODIS/ Aqua за Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, № 54/23.10.2014 г., Консорциум „Черноморска Изследователска Програма НОЙ“ ДЗЗД, 2014 – 2015. Ръководител: проф. д-р Георги Желев
 • Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС), № 0053-C0001, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, Европейски фонд за регионално развитие, 2013 – 2015. Ръководител: чл. кор. проф. д.т.н. инж. Петър Гецов
 • Развитие на научно-информационния комплекс за аерокосмическите полигони на територията на Р. България, Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – ССА, 2013 – 2015. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Land-Use/Land-Cover Change Detection of the Bistrishko Branishte UNESCO MAB Biosphere Reserve using very High Resolution (VHR) Pleiades and WorldView-2 Satellite Data, № PUG-48-Filchev, EADS Astrium Geoinformation Services, 2012 – 2015. Ръководител: проф. д-р Лъчезар Филчев
 • Алгоритми за предварителна обработка на дистанционно получени спектрални данни и изображения, № ДФНИ-И01/8/2012, ФНИ, ИИКТ-БАН, 2012 – 2013. Ръководител: доц. д-р Валентин Атанасов
 • НИАР „Кабиюк“: Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции (аул) на Първото българско царство, ФНИ, НАИМ-БАН – водеща организация, 2012. Ръководител: доц. д-р Ваня Стаменова
 • Предварителна обработка на видеоспектрометрични данни, (планови теми към БАН), 2012. Ръководител: ст.н.с. д-р Валентин Атанасов
 • Тестване на данни от PROBA-V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния (PROAGROBRO), 2010 – 2011. (http://www.proagroburo.meteoromania.ro), Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Изследване на хидравлични свойства на порьозна среда в условията на индуцирана микрогравитация, № ДМУ 02/2, ФНИ, Технически университет – София, филиал Пловдив, 2009 – 2013. Ръководител: доц. д-р Константин Методиев
 • Пилотно екологично мониторингово изследване на в района на Община Кърджали на базата на спътникови и наземни данни, № 4188-01/10.06.2008, Община Кърджали, 2008 – 2010. Ръководител: доц. д-р Лъчезар Филипов
 • Пилотно web-базирано мониторингово изследване на атмосферните замърсявания в района на Община Бургас, на базата на спътникови данни, № 33-00-61/250.08.20, община Бургас, 2008 – 2009. Ръководител: доц. д-р Лъчезар Филипов
 • Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони на територията на Р България (НИК-03/2007), фонд „Научни изследвания“ към МОН, 2007 – 2009. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Development of Strategy and Methods for Monitoring of Elecromagnetic Pollution in the Environment of the Western Balkans. EU Programme, SEE-ERA.NET, INTAS Ref. Nr 06-1000031-10374. Contract between the SRI-BAS and the Scientific Research Fund at the Ministry of Education and Science. 2007-2008. Project coordinator: Prof Peter Getzov
 • Establishment of Technology Transfer offices at Bulgarian Public Organizations Grant Scheme – PHARE (BG 2005/017-353-10-06/ESC/G/TTO-04). Contract Ref. No. № BG 2005/017-353-10.06-04. 2007-2008. Project coordinator: Prof Peter Getzov
 • Геоекологична оценка на площадката на обект: “Спортен център Кътина – Голф ризорт, № 008/01.07.2007, Ферри груп корпорейшън (България) ЕООД, 2007 – 2007. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Извършване на проучвания, анализи и експертни констатации за обект: “Спортен център Кътина – Голф ризорт, № 012/10.12.2007, „Спортен център Кътина – Голф ризорт Спортен център Кътина“ ООД, 2007 – 2007. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Разработване на методология и създаване на национална база данни за NDVI, NPP и LAI на основата на спътникови данни от NOAA AVHR и MODIS., № 08/001.12.06.2008, фирма Контракс ЕАД, 2007 – 2007. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Обучение на специалисти от ЦАН на МДПБА. Договор № 35/05.12.2007 между ИКИ – БАН и Министерство за държавната политика при бедствия и аварии. 2007.
 • Обучение на специалисти от ЦАН на МДПБА – Договор № Д-287/14.12.2007 между ИКИ – БАН и Министерство за държавната политика при бедствия и аварии, 2007.
 • Повишаване на квалификацията и съхраняване на млад екип от учени в областта на аерокосмическите технологии като предпоставка за мониторинг и опазване неоколната среда и превенция на щети от природни бедствия. Договор № BG051PO001/2007/3.3-02/63, 2007. Ръководител: проф. д-р Петър Гецов
 • Разработване на модел на гео-база данни за целите на едромащабното картографиране на конфликтите в земеползването предизвикани от добивната промишленост с използване на дистанционни и наземни данни, 2007. Ръководител от българска страна: проф. д-р Евгения Руменина, ръководител от гръцка страна: проф. Никос Силеос
 • Изследване на електромагнитното поле от далекопроводи и комуникационни съоръжения в Р. Македония. Договор № 11/2006, сключен между ИКИ-БАН и Институт GAPE – Скопие, Р. Македония, 2006. Ръководител: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Провеждане на пилотно мониторингово изследване на територията на община Тунджа на базата на спътникови и GPS данни за месец август 2006 до месец септември 2006 г. включително, № 76/08/2006, Община Тунджа, 2006 – 2006. Ръководител: ст.н.с. д-р Румен Недков
 • Провеждане на мониторингово изследване на атмосферното замърсяване в района на Община Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни, № 1058/23.08.2005, Община Стара Загора, 2005 – 2008. Ръководител: ст. н.с. ІІ ст. д-р Лъчезар Филипов
 • Геoeкологични изследвания и изучаване на природни и рискови процеси. Договор с Институт по геоекология – РАН, 2005 – 2007. Ръководител:  проф. д.г.н. Хернани Спиридонов, ръководител: от руска страна: ст.н.с. д.г.м.н. Владимир Макаров 
 • SСHEMA – Scenarios for Hazard-induced EmergenciesManagement. Ref. Nr BG 2005/017-353.10.06. 030963. Sixth Framework Programme EC.Project, 2005 – 2006. Coordinator: Prof Peter Getzov
 • Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии, № НЗ – 1507/05, фонд „Научни изследвания“ към МОН, 2005 – 2005. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина
 • Геоекологично изследване на опасните природни процеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление. Договор № НЗ 1514/2005 с Национален фонд “Научни изследвания” – МОН, 2005. Ръководител: проф. д.г.н. Хернани Спиридонов (гл. ас. Александър Гиков)
 • Система за ранно откриване, локализиране и оповестяване на възникнали горски и полски пожари и наводнения на територията на Република България, Договор № СН 02-205/24.11.2005 г. между Държавна агенция “Гражданска защита” и ИКИ – БАН, 2005. Ръководител: проф. д-р Петър Гецов
 • Актуализиране размерите и местоположението на зелените площи на базата на фото интерпретация на територията на община Пловдив с помощта на аерокосмически данни – Договор между Община Пловдив и ИКИ–БАН, 2003–2004.
 • Проследяване динамиката на промените на зелените площи на територията на община Пловдив на базата на аерокосмически данни в периода от 80-те години до 2003 г. Договор между Община Пловдив и ИКИ–БАН, 2003–2004.
 • Комплексна карта на карста в България в М 1:400 000 и М1:600 000 на основата на ГИС, Договор c ФИ МОН № ИО-02/2003, ГИ-БАН, 2003. Ръководител: н.с. Петър Стефанов
 • Алгоритми за характеризация на видеоспектрометричен модул. Договор И-1206/2003 между ИКИ и фонд „Научни изследвания“ към МОН, 2003.
 • Remote Sensing of Earth Atmosphere by LIDAR CO2 – NATO Scientific Program; (upon winning an international competition one specialist from the department invited to work for 6 months in 2002 at the CNRS – National Centre for Scientific Studies, France), 2002.
 • Физикогеографско изследване на околната среда в басейна на река Места чрез анализ на дистанционна и наземна информация. Договор № МУ-НЗ-1202/2002 с Национален фонд “Научни изследвания” – МОН, 2002. Ръководител: гл. ас. Александър Гигов
 • Nutrient Management in the Danube Basin and its Impact on the Black Sea (DANUBS), EVK1-CT-2000-00051, WP1:Nutrient balances in case studies., 2001-2005. Ръководител: от страна на ИВП-БАН – ст.н.с. II ст. д-р инж. Йордан Костурков
 • Изследване на електромагнитни лъчения. Договор между ИКИ-БАН и Изследователски център „Сончев зрак” – Скопие, Македония http://www.soncevzrak.com, 2001. Ръководител от българска страна: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян
 • Геоморфоложки и стратиграфски изследвания на кватернера в Северна България (по наземна и дистанционна информация). Договор № 906/15.04.1999 г. с Национален фонд “Научни изследвания”-МОН,1999.
 • Неотектоника и геодинамика на територията на България с използване на дистанционни /аерокосмически/ данни и информация, договор НЗ–N 219/13.04.99 между ИКИ–БАН и фонд „Научни изследвания“ към МОН;1999.
 • Използване на космически изображения в тематичното и кадастрално картиране в поземлените реформи и приватизационните програми с цел устойчиво развитие на околната среда, договор N 5030 от 29.12.1998 г. между ИКИ–БАН и фонд „Научни изследвания“ към МОН, 1998-2001. Ръководител: ст.н.с. д-р Румен. Недков
 • 4D-Project-Proposal: GEOGLOBAL – E3: “The Global Development for Synergetic Ecogeostrategy, Energetic Geosciences & Enlargement of NATO as World Challenges at the Third Wave”. – SfP NATO Science For Peace Programme–Reg. N.:NATO SfP 97377–1998; BG–Reg. N.- RD54–00-01/30.07, 1998.
 • CORINE Land Cover 1990 PHARE Project, 1994–1996.
 • Национална Програма “Космос–Земя”, 1988 – 1990.
 • Комплексни подспътникови експерименти на територията на България, провеждани по време на полета на втория български космонавт по програмата “Шипка”, проект “Мизия” – Плевенски и Шуменски полигони, 1988. Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания
 • Национална програма “Шипка” подготвена за полета на втория български космонавт – 1987–1990 г. Разработка и изпълнение на проект „Георесрс“ – Експеримент „Фракия“, „Мизия“, „Лес“, „Балкан“ и „Земя“;1987–1990.
 • Комплексни подспътникови експерименти на територията на страните-членки на програмата “Интеркосмос” провеждани по време на полети на международни космически екипажи по проект “Внутренные водоемы” – “Рябинск” – Русия, 1988 г., “Пчелина” – България, 1984, 1989 г., Международна програма “Интеркосмос”, 1984, 1989. Работната група по дистанционни изследвания на Земята.
 • Проект “Фитос”, Разработване и изработване на подвижна лаборатория за комплексни агрофизиологични изследвания”, Договор 4/1982 между ЦЛКИ–БАН и ИППД “Н. Пушкаров”, 1982.
 • Национална програма по проект “Метеор – Природа, България 1300–ІІ” – 1980 г. – 1985 г. Планиране и обработка на получените резултати от проведените космически експерименти, Международна програма “Интеркосмос”, 1980 – 1985. Работната група по дистанционни изследвания на Земята.
 • Национална Координационна програма “Дистанционни и аерокосмически методи за изследване на Земята и решаване на народостопански задачи” – 1980 – 1985 г.
 • Национална програма за полета на първия български космонавт – 1978 г.-1979 г. Експеримент “Балкан”; Експеримент “Биосфера”.
 • Международни синхронни наземни и самолетни експерименти, проведени на тестови участъци от територията на България – Патриарх Евтимово – 1977 г.; Попово, Нови пазар–1980 г.; Белозем–1977 г.; 1978 г.; Болярино–1983 г., 1984 г., 1985, г.; 1988 г., 1989 г, 1990 г, 1995 г.; Кнежа–1981 г., 1977 – 1995.
 • Съставяне на паспорти на тестови полигони и еталонни участъци на територията на България и класификация на задачите решавани с помощта на аеро и космически методи – Международна програма “Интеркосмос”, 1976. – 1980 г. Работната група по дистанционни изследвания на Земята. 
 • Национална програма “Дистанционни аеро – и космически методи за проучване на земните ресурси, екологията и народното стопанство” – 1976 г. – 1980 г.
 • Комплексни подспътникови експерименти на територията на страните-членки на програмата “Интеркосмос” провеждани по време на полети на международни космически екипажи по проект “Изучаване на динамиката на геосистемите с дистанционни методи”: „Гюнеш–84” – Азърбайджан, “Курск–85” – Русия 1985 г.”, “Телегео–87” – Полша – май 1987 г., юли 1987 г., „Тян Шан–88”, Карибе–Куба, 89 и др., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята.
 • Разработване на методи и средства за изследване на общото съдържание на атмосферния озон, (планови теми към БАН). Ръководител: проф. д.т.н. Живко Жеков
 • Разработка на алтернатор. Договор с АРКУС – Лясковец. Ръководител: проф. д.т.н. Живко Жеков
 • Аномалии в космологичните, глобалните и биологичните времена и мултитемпорални опасности за устойчивото развитие на Земята и Живота, (планови теми към БАН). Ръководител: н.с. I ст. д-р Здравко Андонов
 • Разработване на ГИС за ландшафтно – екологично планиране с използване на самолетни и сателитни изображения, (планови теми към БАН).
 • Дистанционни аерокосмически и контактни наземни методи и средства за изучаване на природни процеси и екологичен риск, (планови теми към БАН).
 • Използване на картографски и космически методи за високоточни привързвания и ректификация на геометричните деформации в дистанционните изображения. Създаване на банка данни за ГИС, (планови теми към БАН).
 • Изследвания свързани с интегриране на GPS и Loran-C за определяне на латерално местоположение и навигационно привързване, (планови теми към БАН).
 • Дистанционно изследване на природата на България,(планови теми към БАН).
 • Предварителна обработка на видеоспектрометрични данни, (планови теми към БАН). Ръководител: ст.н.с. д-р Валентин Атанасов
 • Модернизация и съвместяване производството на морски навигационни карти с изискванията на НАТО и международната хидрографска организация – Договор между ИКИ–БАН и Министерство на отбраната.