Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Публикации

 1. Пашова, Л.,Филчев, Л.. Постижения и перспективи за използване на наблюденията на земята в България. Близкият Космос – обща цел’ 2022, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2022, ISSN:2815-3529, 64-73 Национално академично издателство
 2. Miteva, R.,Zabunov, S.Mardirossian, G., Kunchev, T., Pamukoff-Michelson, R.. Ionizing radiation sensor for nanosatellites, microdrones and small unmanned ground vehicles. Aerospace Research in Bulgaria, 34, Space Research Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:1313-0927, DOI:https://doi.org/10.3897/arb.v34.e04, 56-65. JCR-IF (Web of Science):0.05 Q4 (Web of Science) Линк
 3. Berger, K., Machwitz, M., Kycko, M., Kefauver, S. C., Wittenberghe, S. V., Gerhards, M., Verrelst, J., Atzberger, C., van der Tol, C., Damm, A., Rascher, U., Herrmann, I., Paz, V. S., Fahrner, S., Pieruschka, R., Prikaziuk, E., Buchaillot, Ma. L., Halabuk, A., Celesti, M., Koren, G., Gormus, E. T., Rossini, M., Foerster, M., Siegmann, B., Abdelbaki, A., Tagliabue, G., Hank, T., Darvishzadeh, R., Aasen, H., Garcia, M., Pôças, I., Bandopadhyay, S., Sulis, M., Tomelleri, E., Rozenstein, O.,Filchev, L., Stancile, G., Schlerf, M.. Multi-sensor spectral synergies for crop stress detection and monitoring in the optical domain: A review. Remote Sensing of Environment, 280, Elsevier, 2022, ISSN:0034-4257, DOI:https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113198, SJR (Scopus):3.862, JCR-IF (Web of Science):13.85 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science) Линк
 4. Чанев, Ч.,Филчев, Л., Бончев, Б., Вълчева, Д.. Приложение на вегетационните индекси генерирани от БЛА за определяне добива на биологичен лимец (Triticum monococcum L.). Proceedings SES 2022, Space Research and Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:2603-3313, 211-215 Международно академично издателство Линк
 5. Чанев, М.,Филчев, Л.. Дистанционни методи в зоологията. Proceedings SES 2022, Space Research and Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:2603-3313, 223-227 Международно академично издателство Линк
 6. Чанев, М.,Филчев, Л., Бончев, Б., Вълчева, Д., Желев, Г.. Сравнителен анализ между два типа на обработка на данни, получени чрез БЛА от биологично поле от лимец (Triticum Monococcum L.). Proceedings SES 2022, Space Research Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:2603-3313, 216-222 Международно академично издателство Линк
 7. Стаменов, С.,Стаменова, В.. Образователна инициатива „Космическо училище“. Списание на Българска академия на науките, 2, академично издателство Марин Дринов, 2022, ISSN:0007-3989, 73-77 Национално академично издателство
 8. Стаменов, С.,Стаменова, В.. Космическо училище – от България към бъдещето. СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЛИЗКИЯТ КОСМОС – ОБЩА ЦЕЛ”, НВУ „Васил Левски”, 2022, ISSN:2815-3529, 43-53 Национално академично издателство
 9. Мардиросян, Г.,Желев, Г., Крумова, Ю.. Големите природни екологични катастрофи на територията на България. 1, Издателство „Институт за знание, наука и иновации” – Велико Търново, 2022, ISSN:ISSN 2815-3472 (Print), ISSN 2815-3480 (CD), 318-330 Друго (Друга база (не влиза в К2))
 10. Мардиросян, Г.,Желев, Г.Забунов, С., Крумова, Ю.. Радиационни изследвания от борда на дрон. 4, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2022, ISSN:2367-7465, 33-38 Национално академично издателство
 11. Мардиросян, Г.,Гецов, П., Крумова, Ю.. Ролята на аерокосмическите технологии в борбата с природните екологични катастрофи. Сборник Доклади от Годишна университетска научна конференция 30.06.-01.07.2022, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2022, ISSN:1314-1937, 1581-1590 Национално академично издателство 
 12. Гецов, П., Рангелов, Б.,Мардиросян, Г.Сотиров, Г.Недялков, Д.Зафиров, Д.Хубенова, З.Пенев, П.Граматиков, П.Хубенов, Е.Загорски, Н.. АНАЛИЗ НА РИСКА И ЗАПЛАХИТЕ, ВЪРХУ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КРИЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Proceedings SES 2022, Space Research and Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:p-ISSN 2603 – 3313 e-ISSN 2603 – 3321, 251-260 Международно академично издателство Линк
 13. Stamenova, V.,Stamenov, S.. Human Exploration of Mars. Esri Map Book, 37, ESRI Press, 2022 Международно неакадемично издателство
 14. Jelev, G.. Inventor and Innovative Work at the Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences. Aerospace Research in Bulgaria, 34, Space Research Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v34.e16, 180-186. JCR-IF (Web of Science):0.02 Q4 (Web of Science)Линк
 15. Jelev, G.,Dimitrov, P.Roumenina, E.. Within-Field Mapping of Winter Wheat Biophysical Variables Using Multispectral Images From UAV. Aerospace Research in Bulgaria, 34, Space Research Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:1313-0927, 13-28. JCR-IF (Web of Science):0.05 Q4 (Web of Science) Линк
 16. Ganeva, D.,Roumenina, E.Dimitrov, P.Gikov, A.Jelev, G., Dragov, R., Bozhanova, V., Taneva, K.. Phenotypic Traits Estimation and Preliminary Yield Assessment in Different Phenophases of Wheat Breeding Experiment Based on UAV Multispectral Images. Remote Sensing, 14, 4, MDPI, 2022, ISSN:2072-4292, DOI:https://doi.org/10.3390/rs14041019, 1-30. SJR (Scopus):1.283, JCR-IF (Web of Science):5.786 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science) Линк
 17. Ganeva, D.,Chanev, M.Filchev, L.Jelev, G., Valcheva, D.. Evaluation of Phenocam phenology of barley. Proc. SPIE 12262, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XXIV, 12262, 1226208, SPIE, 2022, ISSN:0277786X, DOI:https://doi.org/10.1117/12.2636335, 1226208-1-1226208-12. SJR (Scopus):0.18 SJR, непопадащ в Q категория (Scopus) Линк
 18. Filchev, L.. Modelling of abiotic stress of conifers with remote sensing data. Advances in remote sensing for forest monitoring, John Wiley & Sons Ltd., 2022, ISBN:9781119788133, DOI:https://doi.org/10.1002/9781119788157.ch4, 28, 78-106 Международно академично издателствоЛинк
 19. Filchev, L.,Ganeva, D.. Combined Use of Hyperspectral Data from Space Sensors with Ancillary Data to Monitor the Crops Status for Food Security Addressing UN SDS. Proceedings of International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2021), 2-3 December 2021, Riga, Latvia, University of Latvia, 2022, DOI:https://doi.org/10.15659/isag2021.12596, 1-5 Международно академично издателство 
 20. Dimitrova, M.,Trenchev, P.Gochev, D.Filchev, L.Jelev, G.. Impact of air pollution on COVID-19 contamination in Sofia for the period 2020-2022. Proceedings SES 2022, Space Research Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:2603-3313, 240-244 Международно академично издателство Линк
 21. Dimitrov, Z.. POLARIMETRIC ANALYSIS OF ALOS PALSAR DATA (POL-SAR) OVER TEST AREAS IN NORTH-WEST BULGARIA – POLARIMETRIC DESCRIPTORS, DECOMPOSITIONS AND CLASSIFICATIONS. Aerospace Research in Bulgaria, 34, Space Research and Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, DOI:10.3897/arb.v34.e03, 29-55. JCR-IF (Web of Science):0.05 Q4 (Web of Science)Линк
 22. Dimitrov, Z.. Application of mean statistics derived from Sentinel-1 time series on forest – examine forest type and correlation with biomass layers. 2nd Workshop for EU Copernicus Programme 2020, Space Research and Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISBN:978-619-7490-09-1, DOI:10.5281/zenodo.6497740, 61-78 Международно академично издателствоЛинк
 23. Chanev, M.,Filchev, L., Valcheva, D.. Methodology for remote sensing monitoring of organic wheat crops. Ecological Engineering and Environment Protection, 2, EEEP, 2022, DOI:doi.org/10.32006/eeep.2022.2.5659, 56-59 Национално неакадемично издателство (EBSCO) Линк
 24. Avetisyan, D., Velizarova, E.,Filchev, L.. Post-Fire Forest Vegetation State Monitoring through Satellite Remote Sensing and In Situ Data. Remote Sensing, 14, 24, MDPI, 2022, ISSN:2072-4292, DOI:https://doi.org/10.3390/rs14246266, 6266-1-6266-24. SJR (Scopus):1.28 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк
 25. Герджиков, Я., Доцева, З.,Гиков, А., Вангелов, Д.. Алувиалният конус на река Глазне, гр. Банско, ЮЗ България. Списание на Българското геологическо дружество, 82, 1, 2021, ISSN:0007-3938, DOI:10.52215/rev.bgs.2021.82.1.5, 47-61. JCR-IF (Web of Science):0.02 Q4 (Web of Science) Линк
 26. Pashova, L.,Filchev, L.. Review of Bulgarian Space-Related Activities within the GEO initiative and the EU Copernicus program. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 101, Astronomical Observatory of Belgrade, 2021, ISSN:0373-3742, DOI:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5645459, 147-167 Международно академично издателство (The SAO/NASA Astrophysics Data System)
 27. Chenq C., Lijun Chen, Fei Chen, Yifang Ban, Songnian Li, Gang Han, Xiaohua Tong, Chuang li,Stamenova, V.Stamenov, S.. Collaborative validation of GlobeLand30: Methodology and practices. Geo-spatial Information Science, 24, 1, Taylor and Francis, 2021, ISSN:1009-5020, DOI:DOI:10.1080/10095020.2021.1894906, 134-144. SJR (Scopus):0.956, JCR-IF (Web of Science):4.288 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк
 28. Arslan, A.N., Katarzyna Dabrowska-Zielinska, Vesselin Vassilev, Jose M Álvarez-Martínez,Radeva, K., Stanisław Lewiński, Iida Autio, Hannakaisa Lindqvist, Maria Tenkanen, Tuula Aalto, Markus Törmä, Filchev, L., Michał Krupiński, Stephen Barry, Tarja Tuomainen, Premysl Stych, Abad Chabbi. Developing Support for Monitoring and Reporting of GHG Emissions and Removals from Land Use, Land Change and Forestry. 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, 2021-July, IEEE, 2021, ISBN:978-1-6654-0369-6, ISSN:2153-7003, DOI: https://doi.org/10.1109/ IGARSS47720.2021.9553360, 6536-6539 Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (IEEE Xplore) Линк
 29. Чанев, М.. Намалени почвообработки в биологичното земеделие. 17th international conference ‘Space, Ecology, Safety’, 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603 – 3313, 322-327 Друго
 30. Чанев, М.,Филчев, Л.. Спътников мониторинг на добивите от пшеница в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 24, 5, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 2021, ISSN:1311-0489, 373-395 Национално академично издателство (Друга база (не влиза в К2)) Линк
 31. Чанев, М.,Филчев, Л., Иванова, Д.. Възможности за приложение на дистанционните методи в биологичното отглеждане на зърнено-житни култури – Обзор. Journal of the Bulgarian Geographical Society, 43, Bulgarian Geographical Society, 2021, ISSN:p-ISSN 0375-5924, e-ISSN 2682-986X, 31-36 Национално неакадемично издателство Линк
 32. Филчев, Л.. Приложение на спътниковите дистанционни изследвания за откриване на абиотичен стрес в иглолистни ландшафти. Journal of the Bulgarian Geographical Society, 43, Bulgarian Geographical Society, 2021, ISSN:p-ISSN 0375-5924, e-ISSN 2682-986X, 37-42 Национално неакадемично издателствоЛинк
 33. Филчев, Л.,Ганева, Д.. Добри практики за синхронизиране на хиперспектрални данни от космически сензори за мониторинг на екобиологичния статус на различни култури и комбинирането им с други данни за целите на растителната феномика. Proceedings SES’2021, Space Research and Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 199-206 Международно академично издателство Линк
 34. Мардиросян, Г., Берберова,Р.. 25 години научно и образователно сътрудничество между Департамент „Природни науки“ на Нов български университет и Институт за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките. Годишник на департамент „Природни науки“, 2020-2021, Нов Български Университет, 2021, ISSN:ISSN 2367-6302, 2020-2021, DOI:10.33919/ansd.20-21.6.7, 73-81 Национално академично издателствоЛинк
 35. Мардиросян, Г., Берберова, Р.. ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ НАУКИ” НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 25 ГОДИНИ СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И КОСМИЧЕСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. Proceedings of SES 2021 – „Seventeenth International Scientific Conference SPACE , ECOLOGY , SAFETY – SES 2020“, ИКИТ-БАН, 2021, ISSN:p-ISSN 2603 – 3313 , e-ISSN 2603 – 3321, 13-21 Международно академично издателствоЛинк
 36. Илиева, И., Кълвачев, Ю., Великова, В.. Изследване на природните зеолити клиноптилолит и морденит с цел използването им като основа за „космическа почва“. Proceedings SES’2021, Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISSN:2603 – 3313, 157-162 Международно академично издателствоЛинк
 37. Ганева, Д.,Филчев, Л.Димитров, З.. Добри практики и препоръки за оперативните услуги „Коперник“ на ЕС за наблюдение на Земята от Космоса, с цел интегрирането им в българското растениевъдство. 17th international conference ‘Space, Ecology, Safety’, 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 207-216 Международно академично издателство Линк
 38. Zabunov, S.,Mardirossian, G.. MULTISTATIC PASSIVE RADAR FOR IONOSPHERIC SOUNDING. Proceedings SES2021, Space Research and Technology Institute – BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313 , e-ISSN 2603–3321, 175-179 Международно академично издателство Линк
 39. Zabunov, S.,Mardirossian, G.. Multistatic passive radar employing magnetic loop antennas. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 74, 6, Prof Marin Drinov Publishing House of BAS, 2021, ISSN:1310–1331 (Print), 2367–5535 (Online), DOI:10.7546/CRABS.2021.06.10, 879-889. SJR (Scopus):0.24, JCR-IF (Web of Science):0.343 Q3 (Scopus) Линк
 40. Zabunov, S.,Mardirossian, G., Strelnitski, K.. Emerald – a 16-rotor multicopter for stereo imaging. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2021, 93(6), pp. 1115–1121, 93, 6, Emerald Publishing Limited, 2021, ISSN:0002-2667, DOI:https://doi.org/10.1108/AEAT-01-2021-0001, 1115-1121. SJR (Scopus):0.32, JCR-IF (Web of Science):0.785 Q3 (Scopus) Линк
 41. Zabunov, S.,Mardirossian, G., Miteva, R., Kunchev, T.. Internet of Things 36-rotor Multicopter for Ionizing Radiation Surveying. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 2021, 8(2), pp. 1–21, 8, 2, Embry-Riddle Aeronautical University, 2021, ISSN:2374-6793, DOI:https://doi.org/10.15394/ijaaa.2021.1585, 1-21. SJR (Scopus):0.16 Q4 (Scopus) Линк
 42. Zabunov, S.,Garo Mardirossian, Rositsa Miteva, Todor Kunchev, Roxandra R. Pamukoff-Michelson. Internet-of-things Sensor for Ionizing Radiation Inspection in Confined Spaces. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 74, 10, Prof Marin Drinov Publishing House of BAS, 2021, ISSN:1310–1331 (Print), 2367–5535 (Online), DOI:10.7546/CRABS.2021.10.12, 1519-1528. SJR (Scopus):0.24, JCR-IF (Web of Science):0.343 Q3 (Scopus) Линк
 43. Stamenova, V.,Stamenov, S.. The Human Presence in the Solar System. Esri Map Book, 36, ESRI Press, 2021 Международно неакадемично издателство Линк
 44. Stamenov, S.,Stamenova, V.. Geoinformation technologies for conservation of cultural heritage. Digital Heritage, Progress in Cultural Documentation, Preservation and Protection. Lecture Notes in Computer Science Book Series, 12642, Springer, 2021, ISBN:978-303073042-0, ISSN:0302-9743, DOI:10.1007/978-3-030-73043-7_45, 535-542. SJR (Scopus):0.249 Q2 (Scopus) Линк
 45. Stamenov, S.,Stamenova, V.. 140 Years of Human Impact in the Sofia Valley. Esri Map Book, 36, ESRI Press, 2021 Международно неакадемично издателство Линк
 46. Jelev, G., Stefanova, D., Stefanov, P.. Land Cover and land use change in karst region Devetashko plateau. Aerospace Research in Bulgaria, 33, SRTI-BAS, 2021, ISSN:1313-0927, 51-78. JCR-IF (Web of Science):0.02 Q4 (Web of Science)Линк
 47. Ganeva, D.,Chanev, M.Filchev, L.. Requirements for Near-Surface Remote Sensing Data Acquisition and Processing as an Alternative to Traditional In-Situ Phenology Observations of Crops in Bulgaria. 17th international conference ‘Space, Ecology, Safety’, 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 217-223 Международно академично издателство Линк
 48. Filchev, L., Manakos, I., Reuter, R.,Mardirossian, G.Srebrova, T., Kraleva, L., Dimitrov, D., Marini, K., Rienow, A.. A review of Earth observation resources for secondary school education – Part II. Aerospace Research in Bulgaria, 33, Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS), 2021, ISSN:1313-0927, DOI:https://doi.org/10.3897/arb.v33.e18, 251-259. JCR-IF (Web of Science):0.02 Q4 (Web of Science) Линк
 49. Filchev, L., Kolev, V.. Assessing of Soil Erosion Risk Through Geoinformation Sciences and Remote Sensing—A Review. Rai P.K., Singh P., Mishra V.N. (eds) Recent Technologies for Disaster Management and Risk Reduction, Springer, Cham., 2021, ISBN:978-3-030-76115-8, DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-76116-5_21, 53, 377-430 Международно академично издателствоЛинк
 50. Dimitrov, Z.. Interferometric Processing of Tandem-X Bistatic SAR Data Using Gamma – Implementation Outline. Aerospace Research in Bulgaria, 33, БАН, 2021, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v33.e08, 101-123. JCR-IF (Web of Science):0.02 Q4 (Web of Science)Линк
 51. Dimitrov, P.,Filchev, L.Roumenina, Е.Jelev, G.. Land cover mapping using Sentinel and Landsat data: potential and challenges in the context of the national reporting of greenhouse gas emissions in Bulgaria. Geo-Information Technology in Earth Resources Monitoring and Management, Nova Science Publishers, 2021, ISBN:978-1-53619-669-6, 16, 1-16 Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Scopus) Линк
 52. Dimitrov, P.,Filchev, L.Roumenina, E.Jelev , G.. Crop Type Mapping in Bulgaria Using Sentinel-1/2 Data. Aerospace Research in Bulgaria, 33, Space Research Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISSN:p-ISSN 1313-0927, e-ISSN 2367-9522, 40-50. JCR-IF (Web of Science):0.02 Q4 (Web of Science) Линк
 53. Chanev, M.. Problems and perspectives in organic cultivation of cereals – overview. Ecological Engineering and Environment Protection, 2021, 2, National society Ecological Engineering and Environment Protection, 2021, ISSN:1311-8668, DOI:doi.org/10.32006/eeep.2021.2.6675, 66-75 Национално неакадемично издателство (EBSCO)Линк
 54. Borisova, D.,Jelev , G.Sotirov, G.. Achievements in space explorations of Space Research and Technology Institute at the Bulgarian Academy of Sciences. Ecological Engineering and Environment Protection, 32, 2021, ISSN:2367-8429, DOI:10.32006/eeep.2021.2.4455, 44-55 Национално неакадемично издателство (EBSCO)
 55. Стефанова, Д., Стефанов, П.,Желев, Г.. Промени в земното покритие и земеползването в избрани моделни карстови райони на България. Проблеми на географията, 3, Департамент География, 2020, ISSN:ISSN 2367-6671, DOI:10.35101/prg-2020.3.9, 157-186 Национално академично издателство (Друга база (не влиза в К2)) 
 56. Craciunescu, V., Kounchev, O., Kalaglarski, D., Pashova, L.,Filchev, L, Galabov, V., Ilieva, M., Srebrov, B.. Satwebmare Interactive Web-Mapping System In Support Of The Sustainable Management Of The Bulgarian Coastal Zone. Varna Medical Forum, MU-Varna, 2020, ISSN:ISSN 1314-8338 (Print), ISSN 2367-5519 (Online), 78-83 Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2)) Линк
 57. Чанев, М.,Филчев, Л.. Възможности за прогнозиране на добива от биологична пшеница с използване на аерокосмически методи. Space, Ecology, Safety’ 2020, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 213-216 Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2)) Линк
 58. Филчев, Л.. Моделиране на техногенното замърсяване на водосбора на река Тайна. Space, Ecology, Safety’ 2020, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 273-278 Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))Линк
 59. Филчев, Л.. Модели на геосистеми и абиотичен стрес в дистанционните изследвания. Space, Ecology, Safety’ 2020, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 267-272 Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))Линк
 60. Филчев, Л.. Изследване на водна миграция на тежки метали и металоиди в повърхностнотечащи и подземни води във водосбора на р. Тайна. Conference Proceedings “Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Eds.: Y. Chapanov, T. Orehova, Е. Bournaski, Vol. 2, Sofia, 15-16 October 2020, 2, Climate, Atmosphere and Water Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 2020, ISSN:2683-0558, 283-288 Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))
 61. Руменина, Е.,Желев, Г.. Развитие на дистанционните изследвания, провеждани на аерокосмическите полигони в България. Proceedings of Sixteenth international scientific conference SES 2020, Space Research Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, 2020, ISSN:2603 – 3321, 187-206 Национално академично издателство Линк
 62. Мардиросян, Г.Х.. Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита. Трето допълнено и преработено издание, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, ISBN:978-619-245-013-7, 354 Реномирано международно издателство
 63. Мардиросян, Г.,Филчев, Л.. Разпространение на знания по изучаване на Земята от Космоса сред учащите се. Наука, ХХХ, 6, Съюз на учените, 2020, ISSN:ISSN 0861-3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно), 43-47 Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2)) 
 64. Мардиросян, Г.,Гецов, П.. Фактори определящи броя на жертвите при природни екологични катастрофи. 3, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, 2020, ISBN:ISSN 1314-1937, 9, 9-17 Друго
 65. Желев, Г.. Цветови модели използвани при визуална интерпретация на спътниковите данни. Годишник на департамент „Природни науки“, 2018-2019, НБУ, 2020, ISSN:2367-6302, 46-53 Национално неакадемично издателство
 66. Желев, Г.. Дистанционен мониторинг на водното огледало на язовир „Камчия“. ХХХ Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България – ФНТС, 2020, ISSN:2367-6051 Международно неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))
 67. Желев, Г., Стефанова, Д., Стефанов, П., Бонев, Д., Стоянова, А., Чолакова, Д.. ГИС проект за изследване на карста в Р. България. Годишник на департамент „Природни науки“, 2018-2019, НБУ, 2020, ISSN:2367-6302, 54-59 Национално неакадемично издателствоЛинк
 68. Желев, Г.,Гиков, А.Руменина, Е.. Проф. дгн Хернани Борисов Спиридонов (28 юли 1935 г. – 21 юни 2018 г.). Виден наш геоморфолог, геотектоник и специалист по дистанционни изследвания на Земята.. Journal of the Bulgarian Geographical Society, 42, 2020, ISSN:0375-5924, 81-87 Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2)) Линк
 69. Желев, Г.,Борисова, Д.. Приложение на геоинформационни системи при дистанционни изследвания на площта на водното огледало на водни обекти. Списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“, LIX, 5-6/2020, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България – ФНТС, 2020, ISSN:0324-1610, 28-32 Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2)) Линк
 70. Гиков, А.. Едромащабно картографиране и анализ на измененията в съвременните ландшафти за 50 годишен период в ключов участък „Богдая“, Северозападна Рила. Известия на Българското географско дружество, 41, 2020, ISSN:0375-5924, 23-30 Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))Линк
 71. Zhekov, Zh.,Mardirossian, G.. Energy efficiency of a system for primary processing of signals in an opto-electronic device operation under low-contrast conditions. Journal Scientific and Applied Research, 19, Association Scientific and Applied Research, 2020, ISSN:1314-6289, 11-16 Международно академично издателство Линк
 72. Zabunov, S.,Mardirossian, G.. Malicious Drones Interception and Neutralization – Latest Technologies Overview. Proceedings SES2020, Space Research and Technology Institute – BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313 , e-ISSN 2603–3321, 120-123 Международно академично издателство Линк
 73. Zabunov, S.,Mardirossian, G.Nedkov, R.. Recent Innovations in Circularly Polarized Antennas for Drone Radio Communication. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 73, 9, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2020, ISSN:2367–5535, DOI:http://10.7546/CRABS.2020.09.13, 1286-1290. SJR (Scopus):0.22, JCR-IF (Web of Science):0.343 Q2 (Web of Science) Линк
 74. Stoyanov, St.,Mardirossian, G.. Factor analysis in the process of designing complex optical systems. Journal Scientific and Applied Research, 18, Association Scientific and Applied Research, 2020, ISSN:1314-6289, 17-22 Международно академично издателство Линк
 75. Roumenina, E.,Jelev , G.Dimitrov, P.Filchev, L.Kamenova, I.Gikov, A., Banov, M., Krasteva, V., Kercheva, M., Kolchakov, V.. Qualitative Evaluation and Within-Field Mapping of Winter Wheat Crop Condition Using Multispectral Remote Sensing Data.. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26, 6, Agricultural Academy of Bulgaria, 2020, ISSN:p-ISSN 1310-0351, e-ISSN 2534-983X, 1129-1142. SJR (Scopus):0.191 Q3 (Scopus) Линк
 76. Kamenova, I.,Dimitrov, P.. Evaluation of Sentinel-2 vegetation indices for prediction of LAI, fAPAR and fCover of winter wheat in Bulgaria. European Journal of Remote Sensing, Taylor and Francis, 2020, ISSN:2279-7254, DOI:10.1080/22797254.2020.1839359, SJR (Scopus):0.804, JCR-IF (Web of Science):2.547 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк
 77. Jelev, G.. Water Surface Dynamic’s of the Studena Dam, Pernik Using Sentinel 2a and 2b Satellite Data. Aerospace Research in Bulgaria, 32, SRTI-BAS, 2020, ISSN:1313-0927, 34-40 Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)Линк
 78. Filchev, L., Pashova, L.. Analysis of the dynamics of built-up areas and artificial impervious surfaces of the Bulgarian coastal municipalities using GHSL and GAIA data. 8th International Conference on Cartography and GIS (Eds: Bandrova T., Konečný M., Marinova S.), 2020, Nessebar, Bulgaria, Bulgarian Cartography Association (BCA), 2020, ISSN:1314-0604, 352-361 Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)Линк
 79. Filchev, L., Pashova, L., Kolev, V., Frye, S.. Surveys, Catalogues, Databases/Archives, and State-of-the-Art Methods for Geoscience Data Processing. Knowledge Discovery in Big Data from Astronomy and Earth Observation, Astrogeoinformatics, Elsevier, 2020, ISBN:978-0-12-819154-5, DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819154-5.00016-3, 34, 103-136 Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Scopus)Линк
 80. Filchev, L., Manakos, I., Reuter, R.,Mardirossian, G.Srebrova, T., Kraleva, L., Dimitrov, D., Marini, K., Rienow, A.. A review of Earth observation resources for secondary school education – Part I. Aerospace Research in Bulgaria, 32, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 1313-0927, e-ISSN 2367-9522, DOI:https://doi.org/10.3897/arb.v32.e18, 224-240. JCR-IF (Web of Science):0.02 Q4 (Web of Science) Линк
 81. Kolchakov, V., Kercheva, M., Banov, M., Krasteva, V.,Roumenina, E.Dimitrov, P.Jelev, G.Filchev, L., Dimitrov, E., Gikov, A.. Complex assessment of winter wheat growing conditions in Northwestern Bulgaria. 10th International Soil Congress „Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective“ 2019, 17-19 June 2019 Ankara, Turkey, 10, 2019, ISBN:978-605-63090-4-5, 482-487 Международно неакадемично издателство
 82. Стаменова, В.,Стаменов, С.. Природата навън. Атлас, Ваня Николаева Стаменова, 2019, ISBN:978-619-91509-1-7, 529 Друго
 83. Стаменов, С.. Пространствен модел и хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на аерокосмически и наземни данни. Издателство на БАН „Марин Дринов“, 2019, ISBN:978-954-322-980-2, 162 Друго
 84. Мардиросян, Г.. Българската академия на науките и космическите изследвания. Списание „Наука“, 4, Съюз на учените в България, 2019, ISSN:0861 3362 (печатно), 2603-3623 (електронно), 24-29 Национално неакадемично издателство
 85. Мардиросян, Г.,Гецов, П.. Фактори влияещи върху броя на жертвите при природни екологични катастрофи. 6, ИК НВУ „Васил Левски“, 2019, ISSN:2367-7465, 82-90 Друго
 86. Желев, Г.. Видове камери, използвани на дронове. Proceedings of Fifteenth International Scientific Conference SES 2019, Space Research Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, 2019, ISSN:2603 – 3321, 193-201 Национално академично издателство
 87. Гиков, А.,Димитров, П.. Картографиране на изгорелите площи и оценка на пораженията при пожарите в Кресненското дефиле през 2017 година. Известия на БГД, 40, 2019, ISSN:0375-5924, 10-16 Национално академично издателство (Друга база (не влиза в К2)) Линк
 88. Zabunov, S.,Mardirossian, G.. In-flight reconfiguration of lithium-ion cells aimed at extending flight times and range of electrically powered UAVs. International Journal of Intelligent Unmanned Systems, 7, 3, Emerald Publishing, 2019, ISSN:2049-6427, DOI: https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/ 10.1108/IJIUS-08-2018-0026, 98-111. SJR (Scopus):0.207 SJR, непопадащ в Q категория (Scopus) Линк
 89. Zabunov, S.,Mardirossian, G.Nedkov, R.. Bistable Relay Computer BRC44 for Education in Digital Technologies. International Scientific Journal „Industry 4,0“, 3, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering „Industry 4,0“, 2019, ISSN:2543-8582 (Print) 2534-997X (Web), 146-149 Международно академично издателство Линк
 90. Gikov, A.,Dimitrov, P.Filchev, L.Roumenina, E.Jelev, G.. Crop type mapping using multi-date imagery from the Sentinel-2 satellites. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 72, 6, Bulgarian Academy of Sciences Publishing House „Prof. Marin Drinov“, 2019, ISSN:1310–1331, DOI:10.7546/CRABS.2019.06.11, 787-795. SJR (Scopus):0.205, JCR-IF (Web of Science):0.321 Q4 (Scopus) Линк
 91. Getsov, P.,Mardirossian, G., Naydenov, S., Petkova, S.. Influence of the magnetic field on the living organisms and humans. 1, Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда“, 2019, ISSN:1311-8668, 17-25 Национално неакадемично издателство Линк
 92. Ganeva, D.,Roumenina, E.Jelev, G., Banov, M., Krasteva, V., Kolchakov, V.. Applicability of parametric and nonparametric regression models for retrieval of crop canopy parameters for winter rapeseed and wheat crops using Sentinel-2 multispectral data. Proc. SPIE, 11174, 2019, DOI:10.1117/12.2533651, 111740J-1-111740J-10. SJR (Scopus):0.238 SJR, непопадащ в Q категория (Scopus) Линк
 93. Filchev, L.,Teodosiev, D.Nedkov, R.Borisova, D., Kehayov, B., Iliev, I., Tsvetkov, T.. Web based EMF monitoring in urban environment. Proc. SPIE 11174, Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2019), 11174, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2019, ISSN:0277-786X, DOI:10.1117/12.2533559, 111741S-1-111741S-9. SJR (Scopus):0.238 SJR, непопадащ в Q категория (Scopus) Линк
 94. Dimitrov, P., Dong, Q., Eerens, H.,Gikov, A.Filchev, L.Roumenina, E.Jelev, G.. Sub-Pixel Crop Type Classification Using PROBA-V 100 m NDVI Time Series and Reference Data from Sentinel-2 Classifications. Remote Sensing, 11, 11, MDPI, 2019, ISSN:2072-4292, DOI:10.3390/rs11111370, JCR-IF (Web of Science):3.952 Q1, не оглавява ранглистата (Scopus) Линк
 95. Dimitrov, P.,Kamenova, I.Roumenina, E.Filchev, L.Ilieva, I.Jelev, G.Gikov, A., Banov, M., Krasteva, V., Kolchakov, V., Kercheva, M., Dimitrov, E., Miteva, N.. Estimation of biophysical and biochemical variables of winter wheat through Sentinel-2 vegetation indices. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25, 5, Agricultural Academy of Bulgaria, 2019, ISSN:2534-983X, 819-832. SJR (Scopus):0.261 Q3 (Scopus) Линк