Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Състав

проф. д-р Лъчезар Филчев

Ръководител секция

тел: (+359 2) 979 24 11

E-mail: lachezarhf@space.bas.bg


Области на професионален интерес
:

 • дистанционни изследвания;
 • географски информационни системи;
 • ландшафтна екология;
 • мениджмънт на околната среда;
 • гео-бази данни;
 • картография;

проф. д-р Евгения Руменина

тел: (+359 2) 979 39 39

E-mail: roumenina@space.bas.bg

Основни квалификации

Научна квалификация и компетентност в областта на науките свързани с дистанционни изследвания на Земята в това число:

 • Приложение на дистанционните методи в селското стопанство;
 • Валидиране на спътникови данни и продукти;
 • Ландшафтно–екологични изследвания с използване на геоинформационни системи, дистанционни и конвенционални наземни методи;
 • Планиране, организация, провеждане и обработка на данни от комплексни подспътникови експерименти извършвани на тестови участъци;
 • Провеждане на консултации и обучение на докторанти в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.4. „Науки за Земята“, научна специалност: „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“.

проф. д.т.н. Гаро Мардиросян

тел: (+359 2) 979 39 51 
           (+359 2) 979 39 97

E-mail:  g.mardirossian@space.bas.bg
               garo@orionbg.net

Области на професионален интерес:

 • Природни екологични катастрофи и методи и технически средства за изучаването им
 • Геофизично и наземно-космическо апаратуростроене
 • Дистанционни изследвания на Земята от Космоса- Електронно-измервателна техника

проф. д-р Георги Желев

Директор на ИКИТ-БАН; Ръководител на лаборатория „Полеви подспътникови измервания“

тел: (+359 2) 979 24 15
           (+359) 88 415 3654

E-mail: gjelev@space.bas.bg
                                                     g_jelev@abv.bg

Области на професионален интерес:

 • Дистанционни методи,
 • Географски информационни системи (ГИС),
 • Геология,
 • Геоморфология,
 • Геориск

доц. д-р Ваня Стаменова

тел: (+359 2) 979 24 17
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: vnaydenova@space.bas.bg
              vnaydenova@gmail.com

Области на професионален интерес:

 • Дистанционни методи,
 • Географски информационни системи (ГИС),
 • Геоморфология, Опазване на околната среда,
 • Антропогенни изменения

доц. д-р Петър Димитров

тел: (+359 2) 979 24 15
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: petarkirilov@mail.bg
              petar.dimitrov@space.bas.bg

Области на професионален интерес:

 • Дистанционни методи,
 • Географски информационни системи (ГИС),
 • Ландшафтна екология,
 • Геоморфология

доц. д-р Александър Гиков

тел: (+359 2) 979 34 29
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: gikov@space.bas.bg


Области на професионален интерес:

 • Дистанционни методи,
 • ГИС и пространствени анализи,
 • Ландшафтознание,
 • Опазване на природната среда

ас. инж. Илияна Илиева

Ръководител на лаборатория „Космически биотехнологии“

тел: (+359 2) 988 35 03

E-mail: iliana_ilieva@space.bas.bg

гл. ас. д-р Стефан Стаменов

тел: (+359 2) 979 24 17
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: stamenov@space.bas.bg

 

гл. ас. д-р Десислава Ганева-Кирякова

тел: (+359 2) 979 24 17
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: dganeva@space.bas.bg

 

Образование и обучение

Доктор в Институт по Космически Изследвания и Технологии – БАН, София,
Заглавие на дисертацията: Оценка на състоянието на посеви от рапица в СИ България чрез спътникови и наземни данни
Научен ръководител: доц. д-р Георги Желев

2015: Магистър по Географски информационни системи и дистанционни изследвания на Земята, University of Southampton, UK
1994: Инженер по телекомуникации, Ecole Nationale Supérieure de Télécommunications in Paris, France
1992: Бакалавър по информатика, Université “Pierre et Marie Curie”-Paris 6, France

гл. ас. д-р Илина Каменова

тел: (+359 2) 979 24 13
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: ilina.kamenova@hotmail.com


Области на научен интерес:

 • Дистанционни изследвания,
 • Гео-информационни системи,
 • Прецизно земеделие,
 • Мониторинг на биофизични параметри на посевите

гл. ас. д-р Милен Чанев

тел: (+359 2) 979 24 17
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: m_apiaster@abv.bg

 

Образование: 

 • Степен Доктор в ИКИТ – БАН, секция „Дистанционни изследвания и ГИС“, докторска програма „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“; Научен ръководител – доц. д-р  Лъчезар Филчев, 2019 à
 • Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен факултет, степен Магистър, Магистърска програма „Биологично земеделие“, 2016 – 2018 г.
 • Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, степен Магистър, магистърска програма „Физическа география и ландшафтна екология“, 2011 – 2013 г.
 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, степен Бакалавър, специалност „География“,  2008 – 2011 г.
 • ПГД „Георги Кондолов“ гр. Бургас, средно специално образование, трета степен на професионална квалификация „Горско и ловно стопанство“ 2001 – 2006 г.

гл. ас. д-р Златомир Димитров

тел: (+359 2) 979 24 17
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: zlatomir.dimitrov@space.bas.bg

 

Области на професионален интерес: 

 • Дистанционни методи от Космоса,
 • Радари със синтезирана апертура – SAR, поляриметрия и интерферометрия  – PolInSAR, поляриметрия – PolSAR, атмосферни корекции,
 • Програмиране и сървърни технологии (уеб-ГИС)

магистър Цвета Среброва

тел: (+359 2) 979 39 51
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: tsveta_srebrova@space.bas.bg
cveta.srebrova@abv.bg

 

Член на редакционната колегия на научно издание  Aerospace Research in Bulgaria
Предпечатна подготовка на Aerospace Research in Bulgaria

Член на издателския екип на Сборници с доклади SENS и SES
Предпечатна подготовка на Сборници с доклади SENS и SES

Искрен Иванов – докторант

тел: (+359 2) 979 24 17
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: iskrensivanov@abv.bg

Редовен Докторант

Секция „Дистанционни изследвания и ГИС“
Докторска програма „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“
Научен ръководител – Проф. д-р Лъчезар Филчев

магистър Невена Митева

тел: (+359 2) 979 32 05
           (+359 2) 988 35 03

E-mail: nmiteva@space.bas.bg

Квалификации:

2013 г. Обучение за работа с базов ГИС софтуер – ArcGIS for Desktop II – Инструменти и функционалности, ЕСРИ България ООД, София 1407, бул. „Н. Вапцаров” № 35 Сертификат № DESK2_196
2014 г. ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград,  „Информационни и комуникационни технологии в преподаването във висшето училище
“Сертификат (ОП „Развитие на човешките ресурси“- проект BG051РО001-3.1.2012)
Ръководител проект: Проф. дн Добринка Тодорова
2009 г.- Институт по публична администрация и европейска интеграция към министъра на ДААР, София
Удостоверение № 25855 от 09.10.2009 г.
2004 г. ЦЛ СЕНЕИ – БАН, Пета Рамкова Програма – Center of Excellency Национална школа по възобновяеми източници на енергия: Природа, Развитие, Перспективи – БАН
Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources. – Center of Execellece
Удостоверение