Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

ИКАМОС

Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН), в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04-0053-C0001, по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, е в изпълнение на проект:

 “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда“ (ИКАМОС)

Ръководител: проф. дн П. Гецов

Координатор: проф. д-р Евгения Руменина