Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

ННП – ИНТЕЛИГЕНТНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО

https://nnp-ir.bg/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Споразумение № 15/17.05.2021 г. сключено между Офиса за трансфер на технологии – ГД Риск Спейс Трансфер (РСТ-ТТО) – БАН и Института за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките (ИКИТ-БАН)

Тема на договора: 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА – ИНТЕЛИГЕНТНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО (ННП-ИР) ФИНАНСИРАНА ОТ МОН, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ НА МС № 866/26.11.2020 г.

Ръководител на екипа от страна на ИКИТ-БАН: проф. д-р Евгения Руменина

Координатор на екипа от страна на ИКИТ-БАН: проф. д-р Георги Желев

Ръководител на екипа от страна на РСТ-ТТО:  доц. д-р Аделина Алексиева

Координатор на екипа от страна на РСТ-ТТО: маг. Катя Димитрова

В периода май 2021 г. – март 2022 г., екипът от секция „Дистанционни изследвания  ГИС“ към ИКИТ-БАН,  работи по изпълнение на следните задачи и дейности от Национална научна програма – Интелигентно растениевъдство (ННП-ИР):

Научна задача 2.2.1. „Изследване на възможностите за синхронизиране на хиперспектралните данни (спътникови и аеро) с наземните изследвания за  мониторинг на еко биологичния статус (контрол на основните химико-физични параметри на почвата) на различни култури“ от Работен пакет 2.2. „Използване на данни от наблюдения на Земята“ на Компонент 2. „Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект“.

Дейност 1.1. Анализ  на изискванията на наземните изследвания необходими за синхронизиране на хиперспектрални данни от ново поколение космически сензори ( действащи и в процес на разработка, с  цел  мониторинг на екобиологичния статус (контрол на основните химико-физични параметри на почвата) на различни култури (полски, зеленчукови и трайни насаждения), както и комбинирането им с други данни за целите на растителната феномика.

Дейност 1.2. Анализ на оперативните  услуги на програма „Коперник“ на ЕС за наблюдение на Земята от космоса, с цел  интегрирането им в българското растениевъдство и подпомагане участието членовете на консорциума  в европейските програми за прецизно земеделие (GEOGLAM, CAP2020+, SOCAP, EO4SD и др.).

Дейност 1.3. Разработване на  единни протоколи  за провеждане на полеви кампании (ПК) за събиране на синхронни наземни данни (измервания чрез  интелигентни сензори) на типа тестови участъци (полски, зеленчукови и трайни насаждения), заети с различни култури  по предложен списък от партньорите от АУ и ССА за целите на:

a) Определяне фенологията на растенията (РП 2.3*): Тестова задача -1 , (ТЗ-1);

b) Оценка на състоянието на посева; Тестова задача -2 , (ТЗ-2);

c) Установяване на продуктивността: Тестова задача -3 , (ТЗ-3);

d) установяване на добива и неговите елементи: Тестова задача -4 , (ТЗ-4).

Дейност 1.4. Провеждане на 2 полеви кампании на 2 селекционни опитни полета на ИПК – Чирпан (твърда пшеница) и ИЗ – Карнобат (ечемик) с цел събиране на реални синхронни наземни и дистанционни данни необходими за изпълнение на задача 2.3.1*. (Полевите кампании ще се реализират на базата на протокола получен при изпълнение на дейност 1.3).

Екип от секцията провежда заснемания и измервания на четири конкурсни сортови опита (КСО) в селекционните опитни полета на ИПК – Чирпан (зимна пшеница) и ИЗ – Карнобат (зимен ечемик) включващи:

1. Измервания с висока точност на географските координати на поставени маркери в КСО с GNSS система Leica GS08 plus;

2. Заснемане на КСО  със СБСВК senseFly eBee Ag с 4 камери.

Синхронно с наблюденията и измерванията които извършват екипите от ИПК – Чирпан и ИЗ – Карнобат, в предварително определени елементарни площадки  във всички изследвани КСО, екипът от секцията участващ в полевите кампании измерва и:

3. Спектрални отражателни характеристики на посева с полевия спектрорадиометър FieldSpec 4 Hi-Res;

4. Температура и RGB изображение на посева с инфрачервена камера Infratec, Тheromgraphic System VarioCAM® hr, inspect 480,

5. Съдържание на хлорофил в листата на растенията; mg/m2 с CCM-300, OPTI-SCIENCES;

6. Биофизични променливи на посева с AccuPAR PAR/LAI Ceptometer, Model LP-80, Decagon Devices, Inc.:

    • Индекс на листната повърхност (LAI) в m2/m2 

    • Дял на абсорбираната фотосинтетично активна радиация (fAPAR);

    • Дял от повърхността на почвата покрита с растителност (fCover)

7. Правене на снимки на елементарните площадки за документация с дигитален фотоапарат

*Научна задача 2.3.1. „Изследване възможностите на новата генерация на високопроизводителни технологии за растителна феномика, базирани на дистанционни и неинвазивни измервания на голям брой растения по комплекс от ценни за селекцията признаци“ от Работен пакет 2.3. Използване на данни от специализирани феномни платформи за отбор на растения с комплекс от ценни признаци за улесняване на растителната селекция“ на Компонент 2. „Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект“.