ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


1.      Тестване на методи за цифрова обработка на спътникови изображения за откриване на промени в горските територии- Договор ДФНП-109/11.05.2016 по ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН, Научен консултант: доц. д-р Георги Желев, Ръководител, младия учен: доц. д-р Петър Димитров (http://...).

2.      Тестване на данни от PROBA-V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния (PROAGROBRO), 2010 – 2011. (http://www.proagroburo.meteoromania.ro), Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина (http://...).

3.      Повишаванена квалификацията и съхраняване на млад екип от учени в областта нааерокосмическите технологии като предпоставказа мониторинг и опазване наоколната среда и превенция на щети от природни бедствия. Договор №BG051PO001/07/3.3-02/63.Ръководител на договора проф. Петър Гецов (http://...;http://young.sci.space.bas.bg).

4.      SСHEMA - Scenarios for Hazard-induced EmergenciesManagement. Ref. Nr BG 2005/017-353.10.06. 030963. Sixth Framework Programme EC.Project coordinator Prof Peter Getzov (http://...;http://www.schemaproject.org).

5.      Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигонина територията на Р.България. Договор НИК-03/2007 сключен между фонд "Научниизследвания" към МОН и ИКИ – БАН. 2007–2009 г. Договорът се изпълнява съвместнос учени и специалисти от НИМХ-БАН. Ръководител на договора – проф. д-р Евгения Руменина (http://...).

6.      Изследване на електромагнитното поле от далекопроводи и комуникационни съоръжения в Р. Македония. Договор №№ 11/2006, сключен между ИКИ-БАН и Институт GAPE – Скопие, Р. Македония. Ръководител: проф. д.н. Г. Мардиросян.

7.      Разработка на алтернатор. Договор с АРКУС – Лясковец. Ръководителпроф. проф. д.т.н. Живко Жеков (http://...).

8.      Физикогеографско изследване на околната среда в басейна на река Местачрез анализ на дистанционна и наземна информация. Договор № МУ-НЗ-1202/02 с Национален фонд “Научни изследвания” – МОН. Ръководител: гл. ас. Александър Гигов (http://...).

9.      Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране сизползване на геоинформационни технологии. Договор № НЗ 1507/05 с Националенфонд “Научни изследвания” – МОН. Ръководител: проф. д-р Евгения Руменина (http://...).

10.    Геоекологично изследване на опасните природнипроцеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление.Договор № НЗ 1514/05 с Национален фонд “Научни изследвания” – МОН. Ръководител: проф.д.г.н. Хернани Спиридонов (гл. ас. Александър Гиков).(http://...).

11.    Разработване на методи и средства за изследване на общото съдържание наатмосферния озон. Ръководител: проф. д-р Живко Жеков (планови теми към БАН), (http://...).

12.    Предварителна обработка на видеоспектрометрични данни.Ръководител: ст.н.с. д-р ВалентинАтанасов (плановитеми към БАН) (http://...).

13.    Изследване на електромагнитни лъчения. Договор между ИКИ-БАН и Изследователски център „Сончев зрак” – Скопие, Македония http://www.soncevzrak.com/от 2001 г. Ръководител от българска страна: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян (http://...).

14.    Разработване на модел на гео-база данни за целите на едромащабното картографиране на конфликтите в земеползването предизвикани от добивната промишленост с използване на дистанционни и наземни данни. ръководител от българска страна: проф. д-р Евгения Руменина, ръководител от гръцка страна: проф. Никос Силеос (http://...).

15.    Геoeкологични изследвания и изучаване на природни и рискови процеси. Договор с Институт по геоекология – РАН (2005 – 2007), Ръководител:  проф. д.г.н. Хернани Спиридонов, ръководител от руска страна: ст.н.с. д.г.м.н. Владимир Макаров  (http://...).

16.    Аномалии в космологичните, глобалните и биологичните времена и мултитемпорални опасности за устойчивото развитие на Земята и Живота. Ръководител н.с. I ст. д-р Здравко Андонов (планови теми към БАН) (http://...).

17.    Development of Strategy and Methods for Monitoring of Elecromagnetic Pollution in the Environment of the Western Balkans. EU Programme, SEE-ERA.NET, INTAS Ref. Nr 06-1000031-10374. Contract between the SRI-BAS and the Scientific Research Fund at the Ministry of Education and Science. Project coordinator Prof Peter Getzov, 2007-2008.

18.    Establishment of Technology Transfer offices at Bulgarian Public Organizations Grant Scheme – PHARE (BG 2005/017-353-10-06/ESC/G/TTO-04). Contract Ref. No. № BG 2005/017-353-10.06-04. Project coordinator Prof Peter Getzov, 2007-2008.

19.    Nutrient Management in the Danube Basin and its Impact on the Black Sea (DANUBS), EVK1-CT-2000-00051, WP1:Nutrient balances in case studies. Ръководител от страна на ИВП-БАН – ст.н.с. II ст. д-р инж. Йордан Костурков, 2001-2005.

20.    Провеждане на интернет базирано мониторингово изследване на атмосферното замърсяване в района на Община Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни. Договор Nо1058/23.08.2005 г., между община Стара Загора и ИКИ-БАН, 2005 – 2008 г. Ръководител на договора – ст. н.с. ІІ ст. д-р Лъчезар Филипов, (http://...).

21.    Пилотно web-базирано мониторингово изследване на атмосферните замърсявания в района на Община Бургас, на базата на спътникови данни. Договор № 33-00-61/250.08.2008, между община Бургас и ИКИ-БАН, р-л ст.н.с д-р Лъчезар Филипов (http://...).

22.    Пилотно екологично мониторингово изследване на в района на Община Кърджали на базата на спътникови и наземни данни, Договор № 4188-01/10.06.2008. Ръководител на договора – ст. н.с. ІІ ст. д-р Лъчезар Филипов (http://... ).

23.    Система за ранно откриване, локализиране и оповестяване на възникнали горски и полски пожари и наводнения на територията на Република България, Договор № СН 02-205/24.11.2005 г. между Държавна агенция “Гражданска защита” и ИКИ – БАН, Ръководител на договора - проф. д-р П. Гецов.

24.    Провеждане на пилотно мониторингово изследване на територията на община Тунджа на базата на спътникови и GPS  данни за месец август 2006 до месец септември 2006 г. включително. Договор № 76/08/2006 между Община Тунджа и ИКИ-БАН. Ръководител на договора – ст.н.с. д-р Р. Недков.

25.    Комплексна карта на карста в България в М 1:400 000 и М1:600 000 на основата на ГИС, Договор c ФИ МОН Nо ИО-02/2003 - Ръководител на договора н.с. Петър Стефанов, ГИ-БАН.

26.    Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони на територията на Р България. Договор НИК-03/2007 сключен между фонд "Научни изследвания" към МОН и ИКИ – БАН. 16.10.2007 – 16.04.2009 г.

27.    Разработване на методология и създаване на национална база данни за NDVI, NPP и LAI на основата на спътникови данни от NOAA AVHR и MODIS. Договор № ДВ 08/001.12.06.2008 г., сключен между ИКИ–БАН и фирма Контракс ЕАД.

28.    Геоекологична оценка на площадката на обект: “СПОРТЕН ЦЕНТЪР КЪТИНА – ГОЛФ РЕСОРТ”. Договор № 008/01.07.2007 г. сключен между ИКИ-БАН и Ферри груп корпорейшън (България) ЕООД. 01.07.2007 г – 07.09.2007 г.

29.    Обучение на специалисти от ЦАН на МДПБА. Договор № 35/05.12.2007 между ИКИ - БАН и Министерство за държавната политика при бедствия и аварии.

30.    Обучение на специалисти от ЦАН на МДПБА - Договор № Д-287/14.12.2007 между ИКИ - БАН и Министерство за държавната политика при бедствия и аварии.

31.    Алгоритми за характеризация на видеоспектрометричен модул. Договор И-1206/2003 между ИКИ и фонд "Научни изследвания" към МОН

32.    Физикогеографско изследване на околната среда в басейна на река Места чрез анализ на дистанционна и наземна информация. Договор № МУ-НЗ-1202/02 с МОН, НФНИ, Науки за Земята. (http://... ).

33.    Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии. Договор НЗ-N 1507/05 между ИКИ и фонд "Научни изследвания" към МОН, 2005 – 2007 г.

34.    Геоморфоложки и стратиграфски изследвания на кватернера в Северна България (по наземна и дистанционна информация). Договор № 906/15.04.1999г. с Национален фонд “Научни изследвания”-МОН.

35.    Разработване на ГИС за ландшафтно - екологично планиране с използване на самолетни и сателитни изображения (планови теми към БАН)

36.    Дистанционни аерокосмически и контактни наземни методи и средства за изучаване на природни процеси и екологичен риск. (планови теми към БАН)

37.    Използване на картографски и космически методи за високоточни привързвания и ректификация на геометричните деформации в дистанционните изображения. Създаване на банка данни за ГИС. (планови теми към БАН)

38.    Разработване на методи и средства за изследване на общото съдържание на атмосферния озон. (планови теми към БАН)

39.    Аномалии в космологичните, глобалните и биологичните времена и мултитемпорални опасности за устойчивото развитие на Земята и Живота. (планови теми към БАН).

40.    Изследвания свързани с интегриране на GPS и Loran-C за определяне на латерално местоположение и навигационно привързване. (планови теми към БАН)

41.    Актуализиране размерите и местоположението на зелените площи на базата на фотоинтерпретация на територията на община Пловдив с помощта на аерокосмически данни – Договор между Община Пловдив и ИКИ–БАН, 2003–2004;

42.    Проследяване динамиката на промените на зелените площи на територията на община Пловдив на базата на аерокосмически данни в периода от 80-те години до 2003 г. Договор между Община Пловдив и ИКИ–БАН, 2003–2004;

43.    Модернизация и съвместяване производството на морски навигационни карти с изискванията на НАТО и международната хидрографска организация – Договор между ИКИ–БАН и Министерство на отбраната;

44.    Remote Sensing of Earth Atmosphere by LIDAR CO2 – NATO Scientific Program; (upon winning an international competition one specialist from the department invited to work for 6 months in 2002 at the CNRS – National Centre for Scientific Studies, France)

45.    Дистанционно изследване на природата на България. (планови теми към БАН)

46.    Неотектоника и геодинамика на територията на България с използване на дистанционни /аерокосмически/ данни и информация – Договор НЗ–N 219/13.04.99 между ИКИ–БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН;

47.    Геоморфоложки и стратиграфски изследвания на кватернера в Северна България (по наземна и дистанционна информация) – Договор 906/13.04.99 между ИКИ–БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН.

48.    4D-Project-Proposal: GEOGLOBAL - E3: “The Global Development for Synergetic Ecogeostrategy, Energetic Geosciences & Enlargement of NATO as World Challenges at the Third Wave”. – SfP NATO Science For Peace Programme–Reg. N.:NATO SfP 97377–1998; BG–Reg. N.- RD54–00-01/30.07.1998.

49.    Използване на космически изображения в тематичното и кадастрално картиране в поземлените реформи и приватизационните програми с цел устойчиво развитие на околната среда, Договор N 5030 от 29.12.1998 г. между ИКИ–БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН.1998-2001. Ръководител на договора – ст.н.с. д-р Р. Недков.

50.    CORINE Land Cover 1990 PHARE Project, 1994–1996;

51.    Съставяне на паспорти на тестови полигони и еталонни участъци на територията на България и класификация на задачите решавани с помощта на аеро и космически методи – Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята – 1976 г. – 1980 г.

52.    Проект “Фитос”, Разработване и изработване на подвижна лаборатория за комплексни агрофизиологични изследвания”, Договор 4/1982 между ЦЛКИ–БАН и ИППД “Н. Пушкаров”.

53.    Международни синхронни наземни и самолетни експерименти, проведени на тестови участъци от територията на България – Патриарх Евтимово–1977 г.; Попово, Нови пазар–1980 г.; Белозем–1977 г.; 1978 г.; Болярино–1983 г., 1984 г., 1985, г.; 1988 г., 1989 г, 1990 г, 1995 г.; Кнежа–1981 г.; Плевен–1986 г., 1987 г., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

54.    Комплексни подспътникови експерименти на територията на България, провеждани по време на полета на втория български космонавт по програмата “Шипка”, проект “Мизия” – Плевенски и Шуменски полигони, 1988 г., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

55.    Комплексни подспътникови експерименти на територията на страните-членки на програмата “Интеркосмос” провеждани по време на полети на международни космически екипажи по проект “Изучаване на динамиката на геосистемите с дистанционни методи”: „Гюнеш–84” – Азърбайджан, “Курск–85” – Русия 1985 г.”, “Телегео–87” – Полша – май 1987 г., юли 1987 г., „Тян Шан–88”, Карибе–Куба, 89 и др., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

56.    Комплексни подспътникови експерименти на територията на страните-членки на програмата “Интеркосмос” провеждани по време на полети на международни космически екипажи по проект “Внутренные водоемы” – “Рябинск” – Русия, 1988 г., “Пчелина” – България, 1984, 1989г., Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

57.    Национална Програма “Космос–Земя” – 1988 – 1990 г.

58.    Национална програма по проект “Метеор – Природа, България 1300–ІІ” – 1980 г. – 1985 г. Планиране и обработка на получените резултати от проведените космически експерименти, Международна програма “Интеркосмос”, Работната група по дистанционни изследвания на Земята;

59.    Национална Координационна програма “Дистанционни и аерокосмически методи за изследване на Земята и решаване на народостопански задачи” – 1980 – 1985 г.

60.    Национална програма “Дистанционни аеро – и космически методи за проучване на земните ресурси, екологията и народното стопанство” – 1976 г. – 1980 г.;

61.    Национална програма “Шипка” подготвена за полета на втория български космонавт – 1987–1990 г. Разработка и изпълнение на проект "Георесрс" – Експеримент "Фракия", "Мизия", "Лес", "Балкан" и "Земя";

62.    Национална програма за полета на първия български космонавт – 1978 г.-1979 г. Експеримент “Балкан”; Експеримент “Биосфера”.

 

 

 


горе