ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


Професионална Автобиография

 

Лъчезар Христов ФИЛЧЕВ

(име, презиме, фамилия)

 

 

 

Служебен адрес:

гр. София 1113

ул. "Акад. Г. Бончев", бл.1

 

тел:

(+359 2) 979 24 11

факс:

(+359 2) 988 35 03

E-mail:

lachezarhf@space.bas.bg

 

 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

·      Средиземноморски земеделски институт на Хания (Mediterranean Agronomic Institute of Chania - MAICh), Следдипломна квалификация (Postgraduate diploma; Diplome de Specialisation Post Universitaire - D.S.P.U.), 2008 г.

·      Център по образователни услуги при СУ „Св. Климент Охридски“, Специалист „Приложна информатика“, 2007 г.

·      Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, степен Магистър, магистърска програма "Физическа география и ландшафтна екология", 2006 г.

·      Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, степен Бакалавър, бакалавърска програма "География", 2004 г.

Научни степени:

·         Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН), доктор, януари 2012 г.

Заемани длъжности през последните 5 години:

·         Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ-БАН), доцент, август 2014 г. – досега.

·         Институт за космически и слънчево-земни изследвания (ИКСЗИ-БАН), главен асистент, юни 2010 г. – август 2014 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

дистанционни изследвания, географски информационни системи, ландшафтна екология, мениджмънт на околната среда, гео-бази данни, картография

Членство в научни организации:

·         Европейска асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания (European Association of Remote Sensing Laboratories - EARSeL) – национален представител в съвета на EARSeL (2012 – 2015 г.), групово членство 2009 г. →

·         Международен географски съюз (International Geographic Union), Комитет по промени в земеползването и земното покритие (Committee for Land-Use Cover Change) (IGU-LUCC), индивидуално членство 2014 г. →

·         Потребителски форум на програмата „Коперник“ (Copernicus User Forum) на ЕК – заместник национален представител 2015 г. →

·         представител на ИКИТ-БАН в „Коперник Академия“ – 2017 г. →

Членство в редакционни колегии:

·         Cogent Geoscience – член на редакционната колегия 2015 г. →

·         Aerospace Research in Bulgaria – член на редакционната колегия 2015 г. →

·         European Journal of Remote Sensing – член на редакционната колегия 2016 г. →

Научна активност (участие в проекти) през последните 5 години:

Участник в научен проект

1.     2016-2018. „Тестване на вегетационни индекси от Sentinel-2 за оценка на състоянието на зимни култури в България“ (TS2AgroBg), договор (4000117474/16/NL/NDe) с Европейската космическа агенция (ЕКА) в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS) (ESA-PECS). Ръководител: доц. д-р Петър Димитров, Координатор: доц. д-р Георги Желев.

2.     2014. Crop Monitoring using PROBA-V 100m S10 products on Zlatia test site – Bulgaria, SRTI-BAS–VITO, Главен изследовател: проф. д-р Евгения Руменина.

3.     2014. European Metrology for Earth Observation and Climate (MetEOC), EMRP-EURANET-EU. Task: Acquisition of leaf spectro-directional scattering data with Portable HYperspectral Transmission and Optical Scattering (PHYTOS) goniometer for a web-database (http://phytos.jrc.ec.europa.eu/)

4.     2014-2015 г. BG161PO003-1.2.04-0053 “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда“ (ИКАМОС), Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Република България, Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките (ИКИТ-БАН). Ръководител на проекта: проф. чл. кор. дтн инж. Петър Гецов.

5.     2014. Crop Monitoring using PROBA-V 100m S10 products on Zlatia test site – Bulgaria, Project between the SRTI-BAS and the VITO (BE), under the „PROBA-V 100 m Exploration Exercise”. PI: Prof. Dr. Eugenia Roumenina.

6.     2011-2014. European Metrology for Earth Observation and Climate (MetEOC), EMRP-EURANET-EU, 2014.

7.     2010-2012. Testing PROBA-V and VEGETATION data for agricultural applications in Bulgaria and Romania (PROAGROBURO). Contract Ref. Nо CB/XX/16, ИКИТ-БАН и the Belgian Federal Science Policy Office (BELSPO), в рамките на подготвителната програма на PROBA-V. Главен изследовател: проф. д-р Е. Руменина.

8.     2010-2012. Optical Remote Sensing Mapping of Coniferous Forest Structure and Biomass in Bulgaria. Project ID 6912. Spot – Planet Action. Главен изследовател: гл. ас. д-р Петър Димитров.

Ръководител на научен проект

1.     2016-2018. "Образование по наблюдение на земята за българските средни училища" (EEOBSS), договор (4000117592/16/NL/NDe) с Европейската космическа агенция (ЕКА) по Плана за европейските коопериращи държави (PECS). ESA-PECS, Ръководител: доц. д-р Лъчезар Филчев, Координатор: маг. Любомира Кралева. (URL: http://eeobss.space)

2.     2014-2016. Studying Coniferous Forests' Characteristics with Radarsat-2 Data in Bulgaria, Project ID 16788, ESA Category-1 SEOM. 2014-2016. Principal investigator (PI): Assoc. Prof. Lachezar Filchev.

3.     2012-2015. Land-Use/Land-Cover Change Detection of the Bistrishko Branishte UNESCO MAB Biosphere Reserve using very High Resolution (VHR) Pleiades and WorldView-2 Satellite Data, Project ID PUG-48-Filchev, EADS Astrium Geoinformation Services. PI: Assoc. Prof. Lachezar Filchev.

4.     2011-2015. Model for Assessment of Coniferous Vegetation Stress using Multispectral and Hyperspectral Satellite Data, Project ID 8072, ESA Category-1 TPM. PI: Assoc. Prof. Lachezar Filchev.

Публикации (от последните 5 години):

Статия в списание с ISI импакт-фактор

1.    Roumenina, E., C. Atzberger, V. Vassilev, P. Dimitrov, I. Kamenova, M. Banov, L. Filchev, and G. Jelev. (2015). Single- and multi-date crop identification using PROBA-V 100 and 300 m S1 products on Zlatia test site, Bulgaria. // Remote Sensing, Vol. 7, No 10, pp. 13843-13862. Published by: MDPI, ISSN: 2072-4292, DOI: http://dx.doi.org/10.3390/rs71013843

2.    Roumenina, E., P. Dimitrov, L. Filchev, and G. Jelev. (2014). Validation of MERIS LAI and FAPAR Products for Winter Wheat-Sown Test Fields in North-East Bulgaria. // International Journal of Remote Sensing, Vol. 35, No 13, pp. 3859–3874. Published online: 30 May 2014. Publisher: Taylor & Francis, p-ISSN: 0143-1161 (print)/e-ISSN: 1366-5901 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/ 01431161.2014.919681

3.    Roumenina, E., V. Kazandjiev, P. Dimitrov, L. Filchev, V. Vassilev, G. Jelev, V. Georgieva, and H. Lukarski. (2013). Validation of LAI and Assessment of Winter Wheat Status using Spectral Data and Vegetation Indices from SPOT VEGETATION and Simulated PROBA-V Images. // International Journal of Remote Sensing, Vol. 34, No 8, pp. 2888–2904. Publisher: Taylor & Francis, p-ISSN: 0143-1161 (print) / e-ISSN: 1366-5901 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/ 01431161.2012.755276

Статия в чужбина без ISI импакт-фактор

1.   Manakos, I., K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. I. Petrou, L. Filchev, and A. Apostolakis. (2014). Globalland30 Mapping Capacity of Land Surface Water in Thessaly, Greece. // Land, Vol. 4, No 1, pp. 1–18. Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), e-ISSN 2073-445X. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/ land4010001

2.    Filchev, L. and E. Roumenina. (2013). Model for Detection and Assessment of Abiotic Stress Caused by Uranium Mining in European Black Pine Landscapes. // EARSeL eProceedings, Vol. 12, No 2, pp. 124–135. Publisher: EARSeL, ISSN 1729-3782. DOI: http://dx.doi.org/10.12760/01-2013-2-05 (URL: http://www.eproceedings.org/ static/vol12 _2/12_2_filchev1.html)

3.    Roumenina, E., L. Filchev, V. Vassilev, P. Dimitrov, G. Jelev, G. Stancalie, E. Savin, and D. Mihailescu. (2012). Comparative Analysis of Crop Maps for Chosen Test Areas on the Territory of Bulgaria and Romania Using Simulated PROBA-V and SPOT Vegetation Data. // EARSeL eProceedings, Vol. 2, No 11, pp. 155–160. Publisher: EARSeL and BIS Verlag, ISSN 1729-3782. (URL: http://www.eproceedings.org/static/vol11_2/11_2_roumenina1.pdf)

4.    Filchev, L. and E. Roumenina. (2012). Detection and Assessment of Abiotic Stress of Coniferous Landscapes Caused by Uranium Mining (Using Multitemporal High Resolution Landsat Data). // Geography, Environment, Sustainability, Vol. 5, No 1, pp. 52–67. Published by: Advertising and Publishing Agency “Advanced Solutions”, ISSN 2071-9388. (URL: http://www.rgo.ru/sites/default/files/ges_01_ 2012.pdf)

Статия в България без ISI импакт-фактор

1.     Yanev, I., and L. Filchev. (2016). A comparative analysis between MODIS LST Level-3 product and in-situ temperature data for estimation of urban heat island of Sofia. // Aerospace Research in Bulgaria, Vol. 28, pp. 77–92. Publisher: SRTI-BAS, ISSN 1313-0927. (URL: http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2028/Articles/7.pdf) (Date online: 2016/20/12)

2.     Filchev, L., (2015). Land-use/land-cover change of Bistrishko Branishte biosphere reserve using Sentinel-2 simulated data. // Aerospace Research in Bulgaria, Vol. 27, pp. 54–65. Publisher: Space and Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS). ISSN 1313-0927. (URL: http://journal. space.bas.bg/arhiv/n%2027/Articles/4.pdf) (Date online: 2015/20/12)

3.    Filchev, L. (2014). Hyperspectral Satellite Earth Observation Missions - A Review. // Aerospace Research in Bulgaria, No 26, pp. 191–206. Publisher: SRTI-BAS, ISSN 1313-0927. (URL: http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2026/Articles/10.pdf) (Date online: 2014/20/12)

4.   Желев, Г., Л. Филчев, В. Стаменова, В. Василев, П. Димитров, А. Гиков, Е. Руменина. (2014). Добри практики в България за приложение на спътникови данни в земеделието и ландшафтно-екологичния мониторинг. // В: Сборник доклади от 10-та юбилейна научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност” (SES’ 2014), София, 12–14 ноември 2014 г., 307-320. Publisher: SRTI-BAS, ISSN: 1313-3888. (URL: http://www.space.bas.bg /BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202014.pdf)

5.   Yanev, I. and L. Filchev. (2014). Land Surface Temperature of Urban Areas Using Thermal Remote Sensing Data: State-of-the-Art, Problems, and Perspectives. // In: Proceedings of 9th Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES’2013), 20–22 November 2013, Sofia, Bulgaria, pp. 357–362. Publisher: SRTI-BAS, ISSN: 1313-3888. (URL: http:// www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202013.pdf)

6.   Filchev, L. (2013). Detection and Assessment of Abiotic Stress of Coniferous Landscapes Caused by Uranium Mining (Using Hyperspectral EО-1/Hyperion Data). // Aerospace Research in Bulgaria, No 25, pp. 138–153. Publisher: SRTI-BAS, ISSN 1313-0927. (URL: http://journal.space.bas.bg/arhiv/n%2025/Articles/8.pdf)

7.    Filchev, L. and V. Vassilev. (2013). Crop Monitoring of 2011/2012 Agricultural Year for the Territory of Bulgaria with the Use of MODIS NDVI Products. // In: Proceedings of 8th Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES' 2012), 04–06 December 2012, Sofia, pp. 297–305. Publisher: SRTI-BAS, ISSN 1313-3888 (URL: http://www.space.bas.bg/BG/ magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202012.pdf)

8.    Roumenina, E., L. Filchev, G. Jelev, P. Dimitrov, H. Lukarski, V. Kazandjiev, and V. Georgieva. (2012). Determination of Wheat Crop Status after Winter Using Simulated Proba-V and Ground-Based Data. // In: Proceedings of 7th Scientific Conference with International Participation ‘Space, Ecology, Safety’ (SES' 2011), 29 November–1 December 2011, Sofia, Bulgaria, Publisher: SRTI-BAS. ISSN: 1313-3888, pp. 197–207. (URL: http://www.space.bas.bg/BG/magasin/SES/PROCEEDINGS%20SES%202011.pdf)

Доклад публикуван в сборник трудове от международна конференция

1.   Filchev, L., M. Panayotov, and F. Ling. (2014). An Assessment of Land-Use/Land-Cover Change of Bistrishko Branishte Biosphere Reserve Using Landsat Data. // In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE35), 22–26 April 2013, Beijing, China 2014, Vol. 17, Paper ID 012060. Publisher: IOP Press, е-ISSN: 1755-1315 (Online)/p-ISSN: 1755-1307 (Print). DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/17/1/012060

2.   Filchev, L. and P. Dimitrov. (2013). Fire Scars Area Estimation Using CHRIS-Proba Satellite Data. // In: CD Proceedings of the ESA Living Planet Symposium, 9–13 September, 2013, Edinburgh, United Kingdom (UK), ESA, SP-722, 163 p. Publisher: ESA Communications, ISSN 1609-042X. ISBN: 9292212869/978-92-9221-286-5 DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1145.9287

3.   Filchev, L., M. Panayotov, and F. Ling. (2013). A Study of Ips Typhographus Pest Infestation with the Use of Multi-Angular CHRIS-Proba Data. // In: CD Proceedings of the ESA Living Planet Symposium, 9–13 September, 2013, Edinburgh, United Kingdom (UK), ESA, SP-722, 259 p. Publisher: ESA Communications, ISSN: 1609-042X. ISBN 9292212869/978-92-9221-286-5 DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4947.0166

4.   Roumenina, E., L. Filchev, V. Vassilev, P. Dimitrov, G. Jelev, G. Stancalie, E. Savin, and D. Mihailescu. (2012). Comparative Analysis of Land-Use/Land-Cover Maps for Chosen Test Areas on The Territory of Bulgaria and Romania Using Simulated PROBA-V and SPOT Vegetation Data. // In: 32nd EARSeL Symposium Proceedings “Advances in Geosciences”, 1st EARSeL Workshop on Temporal Analysis of Satellite Images, 24–25 May, 2012, Mykonos, Greece, pp. 430–435. Published by: EARSeL and Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Greece, ISBN: 978-960-88490-3-7.

5.   Filchev, L. (2012). Land-Use/Land-Cover Change Detection of Bistrishko Branishte Biosphere Reserve Using High-Resolution Satellite Data. // В: CD Сборник доклади от ХХІІ международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области", 08–09 ноември 2012 г., гр. София, България, Nо 35. Издава: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България. 327 КВ.

6.   Craciunescu, V., G. Stancalie, E. Roumenina,V. Kazandjiev, G. Jelev, L. Filchev, E. Savin, and S. Catana. (2012). Interactive Web-Mapping System for Satellite Based Agricultural Applications in Bulgaria and Romania. // In: Proceedings of 4th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1, 18–22 June, 2012, Albena, Bulgaria, pp. 429–439. Publisher: Bulgarian Cartographic Association (BCA), ISSN: 1314-0604.

7.   Filchev, L. (2012). An Assessment of European Spruce Bark Beetle Infestation Using WorldView-2 Satellite Data. // In: Proceedings of 1st European SCGIS Conference with International Participation ‘Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites’, 21–23 May, 2012, Sofia, Bulgaria, pp. 9–16. Published by: SRTI-BAS, ISSN: 1314-7749. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/2.1.3005.2647

8.   Теодосиев, Д., Б. Сребров, Т. Андреева, Г. Мардиросян, Л. Филчев. (2012). Динамика на електроматнитния фон в диапазона 200 MHz–2000 MHz в силно урбанизирана среда. // В: Сборник доклади от 4-та международна научна конференция “Екологизация 2012”, стр. 52–61. Издава: НБУ, ISBN: 978-954-535-357-0. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/2.1.4709.2005


горе