Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване

Автор: проф. Гаро Мардиросян

Акад. издат. „Проф. Марин Дринов“, 1999. – 368 с.

Монографията е посветена на възможностите и реализирането на едни от най-високите постижения на човечеството – аерокосмическите методи и технически средства при решаването на един вечен и актуален проблем -изучаване на природните екологични катастрофи като път към успешната борба с тях.

Разглеждат се основните екокатастрофи от природен произход -земетресения, наводнения, вулкански изригвания, тропични циклони, цунами, лавини, мълнии, горски пожари и др. Преди всичко се дискутират онези физични и геофизични параметри на катастрофалните природни явления, които, от една страна, могат да бъдат обект на дистанционно аерокосмическо изучаване, а от друга, могат да служат за предсказване, следене на развитието на екокатастрофите, намаляване и оценка на щетите от тях.

Описват се основните физични методи и технически средства на дистанционните изследвания, оптималните орбитални и апаратурни характеристики на аерокосмическите летателни апарати, визуалните наблюдения от Космоса, комплексните синхронни аерокосмически експерименти и др. Теоретично и с конкретни примери се илюстрират и анализират резултатите от приложението на дистанционните аерокосмически методи и средства за изучаване на различни природни екологични катастрофи.

Книгата е предназначена за широк интердисциплинарен читателски кръг – научни работници и специалисти по екология, геофизика, география, геология, хидрология и метеорология, авиация и космически изследвания, противопожарна охрана и гражданска защита, военни специалисти, медицински, планински и други спасителни служби, инженери от редица специализации, застрахователни деятели и т.н., учащи се в граждански и военни висши учебни заведения.