Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита

Aвтор: проф. Гаро Мардиросян

Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2000. – 368 с.

Книгата е посветена на един много актуален и в световен мащаб, и у нас, проблем – изучаването и борбата с природните бедствия и екологични катастрофи.

Разглеждат се основните природни екологични бедствия – земетресения, наводнения, тропични циклони, вулкански изригвания, цунами, лавини, мълнии, свлачища, прахови бурии, горски пожари, екстремни температури, градушки и др. Дискутират се предимно онези техни физични и геофизични параметри, които имат от една страна отношение към мащаба на жертвите и щетите, и от друга – въздействието върху тях с цел предотвратяване и намаляване на загубите.

За всички природни бедствия са разгледани възможните мерки за превенция и защита – както организационни и инженерни, така и индивидуални – поведение и действие преди, по време и след екологична катастрофа.

Книгата е предназначена за широк интердисциплинарен читателски кръг – научни работници и специалисти по екология, геофизика, география, хидрология и метеорология, геология, противопожарна охрана и гражданска защита, военни специалисти, медицински, планински и други спасителни служби, инженери от редица специализации, застрахователни деятели и т.н., както и учащи се в средния курс и в граждански и военни висши учебни заведения.