Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита

Aвтор: проф. Гаро Мардиросян

Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2007. – 373 с.

ISBN:  978-954-322-349-7

Разглеждат се основните природни екологични бедствия – земетресения, наводнения, тропични циклони, вулкански изригвания, цунами, лавини, мълнии, свлачища, прахови бури, горски пожари, екстремни температури, градушки и др. Дискутират се предимно онези техни физични и геофизични параметри, които имат, от една страна, отношение към броя на жертвите и мащабите на щетите, и от друга – възможността за въздействието върху тях с цел предотвратяване и намаляване на загубите. За всички природни бедствия са разгледани възможните мерки за превенция и защита – както организационни и инженерни, така и индивидуални – поведение и действие на хората и реакции на институциите преди, по време на и след екологичната катастрофа.
Книгата е предназначена за широк интердисциплинарен читателски кръг – научни работници и специалисти по екология, геофизика, география, хидрология и метеорология, геология, противопожарна охрана и гражданска защита, военни специалисти и др.