Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

От Космоса срещу екологичните катастрофи

Aвтор: проф. Гаро Мардиросян

Изд. на БАН,  1993,  – 210 с.

Обект на предлаганата научнопопулярна книга е използването на космическите методи и средства в борбата срещу екологичните катастрофи.

Разгледани са причините, същността и следствията от отделните екологични катастрофи, както природни – наводнения, земетресения, вулкани, лавини и т. н., така и от антропогенен произход. Очертано е развитието на борбата, която човечеството води срещу тях, формулирани са основните й насоки и е мотивиран фактът, че космическите методи и средства, и по-специално дистанционните аерокосмически изследвания на Земята, са изключително мощно и перспективно оръжие в тази борба.

Дадени са кратки характеристики на аерокосмическите летателни средства – автоматични и пилотируеми, с които се извършват дистанционните изследвания. На достъпен език и без използването на сложен математически апарат са изложени физическите основи на дистанционните изследвания. Разгледано е приложението на аерокосмическите методи и средства в борбата срещу отделните екологични катастрофи, дадени са конкретни примери и илюстрации.

Отделено е и място за моралните и социалнопсихологичните аспекти при прогнозирането на екокатастрофите.

Книгата представлява интерес за много широк кръг от читатели – от учащи се и студенти до специалисти от редица отрасли на науката и практиката.