Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Основи на дистанционните аерокосмически технологии

Aвтор: проф. дтн Гаро Мардиросян

Университетско издателство “НБУ”, 2015 – 240 с.

Книгата ОСНОВИ НА ДИСТАНЦИОННИТЕ АЕРОКОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ (Основи на дистанционните аерокосмически технологии в екологията и изучаването на околната среда) е посветена на възможностите и приложението на аерокосмическите методи и средства при решаването на един от най-важните проблеми на съвременното човечество, а именно изследванията в областта на екологията и за изучаване на околната среда. Тя има за обект методите, апаратните средства и технологиите, с които се получават данните и информацията от дистанционното изследване на Земята от борда на аерокосмически летателни апарати.

Разглеждат се аерокосмическите изследвания като част от основните насоки на космическите изследвания. Дадени са кратки сведения за използваните при дистанционните изследвания авиационни и космически летателни апарати. Акцентира се върху физичните методи на дистанционните аерокосмически изследвания на Земята от Космоса, дискутират се различните околоземни орбити и по-специално тези за дистанционни изследвания. Основното място е отделено на методите и техническите средства на дистанционните изследвания от борда на авиационни и космически летателни апарати – автоматични и пилотируеми. Разгледани са и визуалните изследвания от околоземна орбита, оптималните космически комплекси за непрекъснат мониторинг на Земята, наземните комплекси и комплексния синхронен аерокосмически експеримент.

В книгата се представени накратко и постиженията на българските учени и специалисти в областта на технологиите за дистанционни изследвания, включително и част от резултатите получени от автора за около 35 години работа в Института за космически изследвания и технологии при БАН.

Основното предназначение на книгата е за учебно пособие на студенти – бакалаври и магистри от Департамент „Науки за Земята“ на Нов български университет. Но тя може да служи успешно и за широка читателска аудитория – научни работници, специалисти и учащи се в областта на екологията, опазването на околната среда, комплекса от науки за Земята (география, геофизика, геология, хидрология, метеорология, горско стопанство, природозащита и т.н.), авиацията и космонавтиката, военни специалисти, специалисти по гражданска защита, застрахователи и др.

© Гаро Хугасов Мардиросян, автор, 2015
© Юлия Георгиева Крумова, художник на корицата, 2015
© Георги Николаев Желев, дизайн на фигурите и компютърно оформление, 2015