Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Оптични системи за наблюдение на отдалечени обекти

Aвтор: проф. Живко Жеков

Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 251 с.  

Настояшият труд е предназначен за специалисти, докторанти, инженери конструктори, преподаватели и научни работници, работещи в областта на оптичното уредостроене. Вниманието е насочено към проектиране на оптични системи за наблюдение на на отдалечени обекти.отделено е внимание на основни положения в геометричната оптика, идеална оптична система и нейните свойства, аберации на телескопични системи.