Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Наблюдение на Земята от Космоса

Автори:

Модул 1, 3Dr. Alexander Siegmund, Dr. Isabelle Kollar

Модул 2 – проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров

Модул 4 – Dr. Chariton Kalaitzidis, Dr. loannis Manakos

Модул 5 – проф. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян

Издателски екип:

Отговорен редактор: доц. д-р Лъчезар Филчев

Технически редактор: маг. Цвета Среброва

Преводач: маг. инж. Любомира Кралева

Издателство на ИКИТ-БАН,  2018,  – 189 с.

ISBN: 978-619-7490-03-9

eISBN (pdf): 978-619-7490-04-6

DOI: 10.3897/978-619-7490-04-6

Настоящето учебно помагало по наблюдение на Земята от Космоса е адаптирано и предназначено за учениците в българските средни училища, както и за техните учители и ръководители на извънкласни дейности по предмети от областта на природо-математическите и техническите науки (география, биология, химия, физика, математика, технически и инженерни дисциплини) добили популярност посредством чуждата абревиатура STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Извънкласните дейности по природо-математически и инженерни дисциплини имат в последните няколко години особен размах, което се дължи на интереса на учениците от една страна, а от друга на все по-ясно очертаващия се недостиг на кадри, необходими за българската икономика, образование и наука. Поради естеството си, космическите технологии се явяват еманацията на върховите постижения на STEM дисциплините. Това доведе до осъзнаване на необходимостта от издаване на едно учебно помагало, което да запълни потребността от нови знания и умения сред учениците. За илюстрация на актуалността на учебното помагало ще приведем няколко примера от съвременната история на развитието на международните отношения на Република България в областта на космическите изследвания. През последните няколко години България предприе няколко важни крачки относно космическата политика и в частност наблюдението на Земята. Първата от тях е приемането на България за пълноправен член на EUMETSAT през 2014 г. Още същата година България беше приета и в Групата по наблюдение на Земята (GEO) – водеща международна междуправителствена организация, координираща усилията в областта на наблюдението на Земята в международен мащаб. През 2015 г. последва подписването на коопериращото споразумение между Европейската космическа агенция (ЕКА) и Министерството на икономиката на Република България, представляващо и координиращо космическата политика и икономически дейности на България. Споразумението с ЕКА беше ратифицирано през 2016 г. от Парламента на Република България, с което беше открит пътя за активно участие в конкурсите и програмите на ЕКА на български научни, образователни и бизнес организации. Всичко това се явява основа за съвременното развитие на българските космически изследвания и в частност наблюдението на Земята в сферата на икономиката, науката, технологиите и образованието. 

Учебното помагало по проект EEOBSS, имплементиран по първа тръжна процедура на EKA-PECS за България, съдържа общо 5 модула, два от които са разработени от утвърдени български учени в областта на наблюдението на Земята. Настоящето учебно помагало е изготвено на основата на три от 16-те учебни модула, разработени в рамките на проект SEOS (Science Education through Earth Observation for High Schools), c ръководител Dr. Rainer Reuter (University of Oldenburg „Carl von Ossietski’), изпълнен по 6-та рамкова програма на Европейския съюз (ЕС). Учебните материали от проект SEOS се разпространяват под лиценз CC-BY NC-SA, като под същия лиценз се разпространява и настоящето учебно помагало. Всяко репродуциране на помагалото или на част от него за комерсиални цели трябва да става съобразно съответния приложен лиценз и изричното съгласие на авторите.

Модулите в учебното помагало “Наблюдение на Земята от Космоса“ са разработени, както следва:

Модул 1 -  „Въведение в дистанционните изследвания”

Alexander Siegmund, E-Mail: siegmund@ph-heidelberg.de

Isabelle Kollar, E-Mail: kollar@ph-heidelberg.de

Хайделбергски университет, Германия

Модул 2 „Въведение в Гпобалната навигационна спътникова система (ГНСС)”

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров, E-Mail: clgdimi@abv.bg

Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките (НИГГГ-БАН)

Модул 3 –  „Приложение на дистанционните методи и геоинформационните технологии в изследването на земното покритие и промените в земеползването”

Alexander Siegmund, E-Mail: siegmund@ph-heidelberg.de

Isabelle Kollar, E-Mail: kollar@ph-heidelberg.de

Хайделбергски университет, Германия

Модул 4 – „Приложение на дистанционните изследвания и геоинформационните технологии в земеделието”

Dr. Chariton Kalaitzidis, E-Mail: chariton@maich.gr 

Dr. loannis Manakos, E-Mail: manakos@maich.gr

Средиземноморски земеделски институт в Хания (MAICh), Гърция 

Модул 5 – „Приложение на дистанционните изследвания и геоинформационните технологии в изследванията на природните и екологични катастрофи”

проф. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян, E-Mail: garo.mardirossian@gmail.com

Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките (ИКИТ-БАН)

Това учебно помагало може да бъде допълвано и усъвършенствано. Всички препоръки изпращайте на E-мейл:

admin@eeobss.spaceс копие до eeobss@google.com. 

Предварително изказваме благодарност за всяко съдействие от Ваша страна и се надяваме това първо по рода си българско учебно помагало да бъде както полезно и приятно за работа в извънкласните дейности по природни науки, така и за обогатяване на личните потребности от знания по наблюдение на Земята от Космоса.

http://space.bas.bg/bg/publishing_activity/annotation/Lecture_Notes_EEOBSS.pd