Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Кръгови морфоструктури в Средногорието

Автор: проф. Хернани Спиридонов

1999

Монографията третира един от най-актуалните проблеми на съвременната геология и геоморфология- кръговите морфоструктури. В продължение на години те се възприемаха като „екзотични обекти“ или в най-добрия случай се отъждествяваха с някои магматични образувания- вулкани и интрузии. С развитието на космическите изследвания кръговите морфоструктури бяха наблюдавани както върху обширните платформени равнини и орогенни масиви на Земята, така и върху повърхността на планетите от земната група.

Образуването на кръговите морфоструктури се обяснява с ранните стадии от развитието на Земята (нуклеарен и лунен) и с плейттектонските процеси, развиващи се между отделните литосферни плочи.

От тези позиции авторът разглежда регионалните кръгови морфоструктури в обсега на Средногорието (древна вулкано-интрузивна дъга), където са концентрирани разнообразни полезни рудни изкопаеми.