Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Атлас на зоните, изложени на риск от цунами по северното черноморско крайбрежие

Авторски колектив:

© Съставител: Бойко Рангелов

© Изпълнители: Георги Желев, Татяна Новикова

© Участници: Гаро Мардиросян, Герасимос Пападополус, Ана Фокаефс, Ваня Найденова, Евгения Руменина, Александър Гиков

© Оформление: Юлия Крумова

© ПреводЛюбомира Кралева

Издателска къща: ЕТ ТерАрт – Кръсто Терзиев, София, 2010 г. – 23 с.

ISBN: 978-954-9531-15-2

Този Атлас представлява сборник от карти на риска от вълни-цунами по Северното Българско Черноморско крайбрежие – обект Балчик. Тези карти са продукт от изследванията, проведени от широк международен научен консорциум по унифицирана методика. Тези изследвания са извършени в съответствие с работната програма на проект от Шеста Рамкова Програма за научни изследвания на Европейската Комисия, озаглавен СХЕМА – SCHEMA (Scenarios for Hazard induced Emergencies MAnagement). Целият проект е насочен към специализирани изследвания на опасността и риска от цунами и използва най-напредничавите технологии за това (сателитни изображения, сложни нелинейни модели, детайлни данни за релефа и батиметрията и др.)

Основните стъпки по създаването на приложените карти включват:

 • Дефиниране на сценарии;

 • Цифрово моделиране на генерирането и разпространението на цунами;

 • Анализ на уязвимостта и риска от цунами.

За дефинирането на сценариите са използвани данни и сведения за пре­дишни събития на вълни-цунами в Черно море, предизвикали негативни ефекти върху брега. Те включват:

 • исторически описания от хроники и данни от предишни изследвания;

 • наличие на палеоцунамни отложения;

 • ефекти върху брега, селищата и/или надводни и подводни съоръжения.

За цифровото моделиране са използвани:

 • карти на надводния и подводен релеф в различен мащаб и сателитни изображения;

 • източници на цунами (в случая са отчитани само сеизмични източници);

 • теоретични модели, отчитащи разпространението на вълните и взаи­модействията им с брега (тази част е извършена основно от колекти­ва на НОА).

За анализа на уязвимостта и риска са използвани:

 • класификации на уязвимостта и пораженията, извлечени основно от по­леви наблюдения (въздействията от цунами в Индийския океан от 26.12.2004);

 • височина на нахлуването на вълните-цунами;

 • времето за разпространението им от източника до различни точки на бреза;

 • моделните регистрации на виртуални измерители на измененията на морското ниво;

 • сателитни изображения на сгради и съоръжения от различен вид.

Представените карти са тематични и разделени на два основни типа – регионални (обхващащи бреговата зона от Варна до границата с Румъ­ния); локални (покриващи само бреговата ивица на град Балчик).

Картите са следните видове:

 • карти на времето на пристигане от огнището до брега;

 • карти на максималното нахлуване на водата;

 • карти на максималното отдръпване на водата навътре в морето;

 • карти на скоростта на водните турбуленции, генерирани при движение на вълните;

 • карти на уязвимостта за град Балчик;

 • карти на риска от цунами за град Балчик.

В края на Атласа са поставени и някои приложения, позволяващи по-лесното разбиране и използване на получените резултати. Тези резултати са САМО ориентировъчни и могат да са в помощ на крайните потребители – Гражданска защита, местни администрации, изследователски институции, фирми и др.

Цялата дейност по проекта СХЕМА е извършена в тясно сътрудничество между колективите от различните институции, участвали в проекта.