Българска академия на науките

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда

 Aвтор: проф. Гаро Мардиросян

Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2003. – 208с.

ISBN: 954-430-939-X

Част първа. Методи и средства за дистанционно аерокосмическо изучаване на Земята

Книгата е посветена на възможностите и приложението на аерокосмическите методи и средства при решаването на един от най-важните проблеми на съвременното човечество, а именно изследванията в областта на екологията и околната среда. Настоящата първа част, озаглавена „Методи и средства за дистанционно аерокосмическо изследване на Земята“, има за обект методите и апаратните средства, с които се получават данните и информацията от дистанционното изследване на Земята от борда на аерокосмически летателни апарати.
Разглеждат се аерокосмическите изследвания и основните насоки на космическите изследвания. Акцентира се върху физичните методи на дистанционните аерокосмически изследвания на Земята от Космоса, дискутират се различните околоземни орбити и по-специално тези за дистанционни изследвания. Основното място е отделено на методите и техническите средства на дистанционните изследвания от борда на авиационните и космическите летателни апарати – автоматични и пилотируеми. Разгледани са и визуалните изследвания от околоземна орбита, оптималните космически комплекси за непрекъснат мониторинг и комплексният синхронен аерокосмически експеримент.
Книгата е предназначена за широка читателска аудитория – научни работници, специалисти и учащи се в областта на екологията, опазването на околната среда, комплекса от науки за Земята (география, геофизика, геология, хидрология, метеорология и т. н.), авиацията и космонавтиката, военни специалисти, специалисти по гражданска защита и др.

Първо издание, 2003