REMOTE SENSING AND GIS
BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
SPACE RESEARCH AND TECHNOLOGY INSTITUTE


Publications of the Department of Remote Sensing and GIS

 

1        Мишев, Д., Мардиросян, Г., Инджева, Дз.. Подвижна наземна станция за синхронни спътникови измервания. Списание на БАН, XXVII, 3, Българска академия на науките, 1982, ISSN:0007-3989 (print), 2683-0302 (on line), 23-29   Национално академично издателство

2        Мардиросян, Г., Кънчева, Р.. Устройство для измерения индикатрисы отражения. Аерокосмически изследвания в България, 9, БАН, 1993, ISSN:0861 - 1432, 21-28   Национално академично издателство

3        Milenova L., Roumenina E.,, Nedkov R.. Airborne Remote Sensing Monitoring On The Environment - Methods And Results. Proceedings of The First International Airborne Remote Sensing Conference And Exhibition: Applications, Technology, And Science, Vol I, Pages: 482-491, 1994 ,STRASBOURG, FRANCE, 1, ENVIRONMENTAL RESEARCH INST MICHIGAN, PO BOX 134001, ANN ARBOR, MI 48113-4001, 1994, 482-491. ISI IF:0.354   Q4 (Web of Science)   Линк

4        Мардиросян Г.. Физични аспекти на екологичните катастрофи. Списание "Физика", 2, МОНТ, 1996, 14-20   Национално неакадемично издателство

5        Гиков, А., Петров, Петър Василев. Ландшафтно-динамични процеси в чашата на яз.”Искър”. Годишник на СУ, ГГФ, 88, кн.2, Св. Климен Охридски, 1997, ISSN:0324-0525, 199-210   Национално академично издателство

6        Николова, Н., Гиков, А., Коцев, Ц., Железов, Г.. Ландшафтни изследвания в ридовете Чернатица и Мурсалица на Средните Родопи. Сборник "Географията днес", Филвест, 1997, ISBN:954-8688-23-9, 95-109   Национално неакадемично издателство   Линк

7        Гиков, А., Надежда Николова, Георги Железов, Стоян Недков. Биогеохимична специфика на ландшафтите в някои от резерватите на Странджа. Сб. доклади от Юбилейна научна конференция “70 години Институт за гората”, 1998, 141-144   Международно неакадемично издателство

8        Yanev, Y., Bardintzeff, J-M., Rekalov, K., Jelev, G.. Mn-bearing and REE-rich epidote (epidote - allanite) from the hydrothermally altered acid volcanics, Eastern Rhodopes (Bulgaria). 5, N. Jb. Miner. Mh. ,Stuttgart, 1998, ISSN:0028-3649, 221-233   Международно неакадемично издателство (Scopus)   Линк

9        Недков, С., Гиков, А., Николова, Н., Железов, Г.. Ландшафтно-геофизични изследвания в резервата "Силкосия". Сборник доклади от юбилейна научна конференция "100 години университетска география", Св. Климен Охридски, 1998, ISBN:954-07-1227-0, 599-607   Национално академично издателство

10      Roumenina E., Nedkov, R., Rakalov, K., Jelev, G.. Earth observation of dynamics of land cover/ land use using multichannel aeroimages and GPS mesurements. Proceeding of the 50th Internat. Astronautical Congress, October 4 - 8, Amsterdam, Netherlands, Paper IAF -99--B.6.07, 1999, 1-8   Международно неакадемично издателство

11      Мардиросян, Г., Йорданов, Д., Кралева, Л., Данов, Д.. Пенетратор за екологични изследвания. Сборник "30 години организирани космически изследвания в България", ИКИ-БАН, 1999, 385-389   Национално академично издателство   Линк

12      Петков, Д., Мардиросян, Г.. Проект „Фобос”-основни технологични проблеми. 10 години космически проект „Шипка”, Институт за космически изследвания, 1999, 364-368   Друго

13      Спиридонов Х., Желев, Г.. Геолого-геоморфоложко дешифриране на вулканогенни структури с помощта на космически снимки. Проблеми на географията, 5-6, 1999, ISSN:0204-7209, 89-95   Национално неакадемично издателство

14      Гиков, А.. Картографиране и анализ на развитието на растителността в ландшафтите чрез използване на разновременни аероснимки в ключов участък "Богдая" - Северозападна Рила. Сборник доклади "Международна научна сесия 50 години ГИ - БАН”, 2000, ISBN:954-9649-05-9, 190-198   Национално академично издателство   Линк

15      Желев Г.. Геоморфоложко изследване на вулканогенни структури с помощта на аеро и космически средства. Сборник доклади "Международна научна сесия 50 години ГИ - БАН”, ГИ - БАН, 2000, 172-178   Международно неакадемично издателство

16      Мардиросян Г.. Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2000, ISBN:954-430-616-1, 368   Друго

17      Руменина, Е., В. Димитров, Н. Пелова. Мониторинг на земеползването на част от полигон Пловдив с използване на изображение от Landsat TM и ГИС.. 2000, 540-551   Международно неакадемично издателство

18      Пенин, Р., Гиков, А.. Фонови ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Палакария. Годишник на СУ - ГГФ, кн. 2, 89-2, Св. "Климент Охридски", 2000, ISSN:0324-0525, 387-405   Национално академично издателство (Web of Science)

19      Спиридонов Х., Червеняшка, М., Руменина, Е., Желев, Г., Гиков, А., Неделчева, Д.. Тематично картографиране на планински и равнинни терени по космически изображения. Сборник "30 год. организирани космически изследвания в България", ИКИ-БАН, 2000, 132-137   Национално неакадемично издателство

20      Jelev, G., Rumenina, E.. Monitoring of the Studen Kladenets reservoir using air and space images. Aerospace Research in Bulgaria, 16, Aerospace Research in Bulgaria, 2001, ISSN:1313-0927, 97-106   Национално неакадемично издателство   Линк

21      Mardirossian, Garo, Danov, Dimitar. Preliminary analysis of the ballistic parameters of a penetrator for ecological studies. Aerospace Research in Bulgaria, 16, 1, 2001, ISSN:0861-1432, 89-96   Международно неакадемично издателство   Линк

22      Спиридонов, Х., Орев, А., Гиков, А., Желев, Г., Николова, Н.. Наблюдения върху свлачището при с.Чакърци, Кърджалийско, Източни Родопи. Балканска научно-практическа конференция "Природният потенциал и устойчиво развитие на планинските райони", Враца, 2001, 465-477   Национално неакадемично издателство

23      Gikov, A., Nikolova, M.. Mapping Air Temperature Changes in Bulgaria using GIS Spatial Analyses. Proceeding of “International Scientific Conference In Memory of Prof. Dimitar Jaranov”, 2, 2002, ISBN:954-9531-09-0, 114-121   Друго   Линк

24      Mardirossian, G., Jelev, G., Petrov, L., Dimitrova, L.. Geomagnetical and Seismological Studies during and After the Solar Eclipse on August 11, 1999. Proceedings of the International Conference "First Results of 1999 Total Solar Eclipse Observations". Varna, 2002, 285-289   Международно неакадемично издателство

25      Roumenina, E., L. Roumenina. Man-Induced Transformation and Land use/Land cover Monitoring Using GIS.. My Community Our Earth: A Student Project Guide to Sustainable Development and Geography., ESRI. Inc., Redlands, California, USA., 2002   Международно неакадемично издателство

26      Желев, Г., Руменина, Е.. Мониторинг на яз. “Студен кладенец” с използване на аеро и космически изображения. Доклади от научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, 2, 2002, 244-254   Международно неакадемично издателство

27      Желев, Г.. Структура на ГИС - проект за геоморфоложко изследване на Стръмниришката вулкано-тектонска морфоструктура. Девета национална конференция с международно участие по съвременни проблеми на слънчево-земните въздействия, София,, STIL-BAS, 2002, 133-136   Международно неакадемично издателство

28      Любенова, М., Руменина, Е., Димитров, В., Иванов, Е.. Изследване на екосистеми от биосферен резерват “Чупрене” с фитоекологични методи и пространствено моделиране.. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, Варна, 2002., 1, 2002, 260-269   Национално неакадемично издателство

29      Mardirossian, G., Jelev, G., Nikolov, H., Mardirossian, Al.. Electronic and Optic-Electronic Part of the System for Tsunami Physical Modeling. XII International Scientific and Applied conference ELECTRONICS'2003, Technical University - Sofia, book 1, TU-Sofia, 2003, 174-179   Международно неакадемично издателство

30      Roumenina, E., Dimitrov, V., Ivanov, E.. Spatial model of ecosystem changes in Chouprene region, west Balkan mountains.. Journal of Balkan Ecology, 6, 1, Balkan Ecological Federation (BEF), 2003, ISSN:1311-0527, 64-76   Международно неакадемично издателство

31      Атанасов, В., Желев, Г., Иванов, В.. Процедури за характеризация на видеоспектрометричен модул. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия: “100 години от полета на братя Райт”, ВНВВУ "Г. Бенковски", Д. Метрополия, 2, ВНВВУ "Г. Бенковски", 2003, 71-77   Национално неакадемично издателство

32      Желев, Г., Бояджиев, Ст., Георгиев, Вл.. Използване на геоинформационни системи при геохимично изследване на част от територията на Р.България – Краище. Сборник доклади от Юбилейна научна сесия: “100 години от полета на братя Райт”. ВНВВУ "Г. Бенковски", Д.Метрополия, 1, ВНВВУ "Г. Бенковски", 2003, 419-424   Национално неакадемично издателство

33      Мардиросян Г.. Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда. І, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2003, ISBN:954-430-939-Х(1), 208   Друго

34      Руменина, Е., М. Любенова, В. Димитров. Екологична рискова оценка на смърчовата растителност в биосферен резерват Чупрене чрез пространствено моделиране в ГИС. Сборник научни доклади от международна научна конференция “75 години Институт за гората при БАН”, 1, 2004, ISBN:954-90896-6-5, 61-64   Международно неакадемично издателство   Линк

35      Georgiev, V., Marinova, R., Jelev, G.. Morfhostructures in momchilgrad depression (Eastern Rhodopes). Годишник на МГУ”Св. Ив.Рилски”, 47, св. І, МГУ”Св. Ив.Рилски”, 2004, ISSN:1312-1820, 69-73   Международно неакадемично издателство   Линк

36      Георгиев, Н., Мардиросян, Г., Желев, Г., Близнаков, А.. Использовение аэрокосмических изображений с высоким разрешением для исследования и анализа развития пригородных районов и транспортной сети города Софии в периоде с 1994 по 2004 годы.. Сб. Научна конференция. с международно участие ВСУ’2004, София,, 2004, 50-56   Международно неакадемично издателство

37      Atanassov, V., Jelev, G., Kraleva, L.. Imaging Spectrometer Data Correction. Proceeding of the First Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES'2005), Varna, Bulgaria, Book I, 2005, ISSN:1313–3888, 221-226   Международно неакадемично издателство

38      Atanassov, V., Jelev, G.. Algorithm for Dark Current Characterization of Imaging Spectrometer. Aerospace Research in Bulgaria, vol. 19, 19, SRI-BAS, 2005, ISSN:0861-1432, 77-83   Международно неакадемично издателство   Линк

39      Atanassov, V., Jelev, G.. Modern CCD sensors applicable in imaging spectrometers. Aerospace Research in Bulgaria, 19, SRI-BAS, 2005, ISSN:0861-1432, 84-90   Национално неакадемично издателство   Линк

40      Nedkov, R., Roumenina, E., Jelev, G.. Monitoring of green areas in Plovdiv city with high resolution satellite data. Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society”–RAST 2005, Istanbul, RAST 2005, 2005, ISSN:0-7803-8977-8, 57-59   Международно неакадемично издателство

41      Nedkov, R., Roumenina, E., Jelev, G.. Monitoring of Green Urban Areas in the Central Part of Plovdiv City with High Resolution Satellite Data. Aerospace Research in Bulgaria, 19, SRI-BAS, 2005, ISSN:0861-1432, 91-94   Международно неакадемично издателство   Линк

42      Гиков, А., Недков, С.. ГИС базиран модел на пространственото разпределение на климатичните елементи в планинските територии. 2005, ISBN:954-438-484-7, 161-166   Друго   Линк

43      Гиков, А., Пиронкова, З.. Използване на геоинформационните технологии за оценка на щетите от смерч в горски територии. Сб. Доклади от Научна конференция “Космос, Екология, Сигурност”, 2005, ISSN:1313-3888, 296-274   Международно неакадемично издателство

44      Недков, Р., Руменина, Е., Желев, Г.. Интегрирана ГИС за мониторинг на зелените площи на град Пловдив с използване на спътникови данни с висока разделителна способност. Proceeding of the First Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES'2005), Varna, Bulgaria,, Book II, SRI-BAS, 2005, ISSN:954-438-484-7, 155-160   Международно неакадемично издателство

45      Руменина, Е., Томов, Н., Желев, Г.. Оценка на възможностите на микросателитите за екологичен мониторинг. Proceeding of the First Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES'2005), Varna, Bulgaria, Book II, SRI-BAS, 2005, ISSN:954-438-484-7, 507-514   Международно неакадемично издателство

46      Ivanova, T., Sapunova, S., Kostov, P., Ilieva, I.. Recent Advances in the Development of the SVET Space Greenhouse Equipment. Proceedings of 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005 - RAST 2005, IEEE, 2005, ISBN:0-7803-8977-8, DOI:10.1109/RAST.2005.1512662, 722-727   Международно неакадемично издателство (Scopus)

47      Желев, Г.. Структура на ГИС-проект за геоморфоложко изследване на вулканогенни структури в Източни Родопи. Book of Abstracts „SENS'2006” with International Participation, CD-ROM, s.2.,No13, SENS 2006, SRI-BAS, 2006, ISSN:954-438-485-5, 74-74   Международно неакадемично издателство

48      Ivanova, T., Doncheva, S., Ilieva, I., Kostov, P., Sapunova, S., Dikova, R.. Experiment investigating the influence of oxygen deficiency on plants grown in microgravity. Proceedings of the Second Scientific Conference with International Participation ”Space, Ecology, Nanotechnology, Safety” (SENS’2006), SRI-BAS, 2006, ISBN:ISBN-10: 954-9401-12   Национално неакадемично издателство   Линк

49      Penin, R., Filchev, L.. Landscape-Ecological Researches in the Region of Metallurgic Enterprise “Kremikovtzi”. Proceedings of the 3rd International Science Conference on the International Day of Earth and Day of Geology-Geography Faculty “Global Changes and Regional Challenges”, 28-29 April 2006, Sofia, Bulgaria, St. Kliment Ohridski University Press, 2006, ISBN:978-954-07-2524-6, 231-236   Международно неакадемично издателство   Линк

50      Eugenia Roumenina, Lachezar Filchev, Vanya Naydenova, Georgi Kanev. A Model for Geodatabase Organization for Purposes of Largescale Mapping of Land-Use Conflicts. Proc. of the 4 th International Conference Recent Problems in Geodesy and Related Fields–INTERGEO EAST, 2007, 180-189   Международно неакадемично издателство

51      Getsov, P., Teodosiev, D., Roumenina, E., Israel, M., Mardirossian, G., Sotirov, G., Srebrov, B., Velkoski, S., Gajesek, P., Simunic, D.. Methods for monitoring electromagnetic pollution in the western Balkan environment. Proc. SENS 2007 Third Scientific Conference with International Participation SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY 27–29 June 2007, Varna, Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences, 2007   Международно неакадемично издателство (Web of Science)   Линк

52      Naydenova, V., Roumenina, E., Kanev, G., Filchev, L., Stefanov, K.. Investigating the Stream Network Changes and Landslide Processes in Open Coal Mining Areas Using Remote Sensing Methods. Proceedings of Third International Conference on Recent Advances in Space Technologies “Space for a More Secure World”, IEEE, 2007, ISBN:978-1-4244-3628-6, DOI:DOI:10.1109/RAST.2007.4283986, 242-246   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Scopus)   Линк

53      Roumenina, E., Jelev, G., Nedkov, R., Naydenova, V.. Mapping Green Urban Space Using High Spatial Resolution Images. Proceedings of the 4th International Conference Recent Problems in Geodesy and Related Fields with International Importance., 37, Inter Expo Centre, 2007, 222-228   Международно неакадемично издателство   Линк

54      Roumenina, R., Jelev, G., Nedkov, R., Naydenova, V., Kanev, G.. A Spatial Model To Evaluate Man-Induced Transformation Using Geoinformation Technologies. Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, 21, SRI-BAS, 2007, ISSN:1313-0927, 35-47   Международно неакадемично издателство

55      Мардиросян Г.. Природни бедствия и екологични катастрофи - изучаване, превенция, защита. Академчно издателство "проф. Марин Дринов", 2007, ISBN:078-954-322-212-4, 374   Друго

56      Atanassov, V., Jelev, G., Kraleva, L.. Prerocessing of Spectrometric Data. Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2008”, SENS 2008, ИКИТ-БАН, 2008, ISSN:1313-3888, 132-135   Международно неакадемично издателство   Линк

57      Getsov, P., Teodosiev, D., Roumenina, E., Mardirossian, G., Israel, M., Filchev, L., Naydenova, V., Sotirov, G., Srebrov, B., Velkoski, S., Gajesek, P., Vojta, J., Simunic, D.. Monitoring of Electromagnetic Pollution in the Western Balkan Environment – Bulgarian Participation in the Project SEE_ERA.NET – EU PROGRAM. Proceedings of International Conference Fundamental Space Research, 2008, ISBN:987-954-322-316-9, 399-402   Международно неакадемично издателство

58      Roumenina, E., Gikov, A., Lukarski, H., Naydenova, V., Sotirov, G., Jelev, G., Filchev, L., Kraleva, L., Fotev, S., Chervenyashka, M., Dimitrov, P., Kazandjiev, V., Valkov, N.. Establishment of a Scientific-Information Complex for Aerospace Test Sites on the Territory of the Republic of Bulgaria. SENS’08, SRTI-BAS, 2008, ISSN:1313-3888, 106-112   Международно неакадемично издателство   Линк

59      Roumenina, E., Silleos, N., Jelev, G., Filchev, L., Kraleva, L.. Designing A Spatial Model of The Dynamics of Land-Use Conflicts Caused by Uranium Mining Industry Using Remote Sensing and Ground-Based Methods. Proceedings, “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS 2007” with International Participation, SENS 2007, ИКИТ-БАН, 2008, ISSN:1313-3888, 179-184   Международно неакадемично издателство   Линк

60      Vanya Naydenova. Land Use Change of the Kutina Pyramids Natural Landmark Area. Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety” – SENS’ 2008, SRI-BAS, 2008, ISSN:1313-3888, 127-131   Национално неакадемично издателство

61      Александър Гиков, Стоян Недков. Атлас на съвременните ландшафти в Родопите. Проект Родопи – Програма на ООН за развитие, 2008, 50   Друго

62      Атанасов, В., Кралева, Л., Желев, Г.. Уравнение на измерване в спектрометрични системи. Proceedings of the Third Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS 2007”, SENS 2007, ИКИТ-БАН, 2008, ISSN:1313-3888, 174-178   Международно неакадемично издателство   Линк

63      Атанасов, В., Кралева, Л., Желев, Г.. Шум и неопределености в дистанционните спектрометрични измервания. Proceedings of the Third Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS 2007”, SENS 2007, ИКИТ-БАН, 2008, ISSN:1313-3888, 170-173   Международно неакадемично издателство   Линк

64      Гиков, А.. Използване на земното покритие и класовете по CORINE за оценка и картографиране на степента на антропогенизация на ландшафтите. Сб. Доклади от четвърта Научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, 2008, ISSN:1313-3888, 119-125   Друго (Друга база (не влиза в К2))   Линк

65      Илиева, И., Дикова, Р., Иванова, Т., Дончева, С.. Влияние на недостига на кислород върху растежа на салатени растения при наземен експеримент в Космическа оранжерия Свет-2. Proceedings of the Third Scientific Conference with International Participation „Sрасе, Есоlogy, Nanotechnology, Safety” (SENS'2007), SRI-BAS, 2008, ISSN:1313-3888, 358-362   Международно неакадемично издателство

66      Недков, Р., Руменина, Е., Филипов, Л., Христов, Пл., Димитрова, М., Захаринова, М., Найденова, В., Желев, Г., Бонева, Д.. WEB-базиран мониторинг на атмосферните замърсявания в района на Община Стара Загора на базата на спътникови данни. Proceedings of the Third Scientific Conference Space, Ecology, Nanotechnology Safety – SENS’2007 with International Participation, SENS 2007, ИКИТ-БАН, 2008, ISSN:1313-3888, 264-273   Международно неакадемично издателство   Линк

67      Kuhlemann, J., Gachev, E., Gikov, A., Nedkov, S.. Glacial Extent in the Rila Mountain (Bulgaria) as Part of an Environmental Reconstruction of the Mediterranean during the Last Glacial Maximum (LGM). Проблеми на географията, 3-4, 2008, ISSN:ISSN 0204-7209, 87-96   Национално академично издателство (ВИНИТИ (не влиза в К2))   Линк

68      Бояджиев, Ст., Георгиев, Вл., Желев, Г.. Обобщаване на търсещите геохимични данни за целите на металогенния анализ и количественото прогнозиране (на примера на Краищидите и тяхната рамка). Годишник на СУ„Св. Климент Охридски", ГГФ, 101, кн.1- геология, унв. изд. „Св. Климент Охридски", 2008, 81-106   Национално неакадемично издателство

69      Гачев, Е, Гиков, А., Гачева, И., Ножаров, П., Попов, М.. Морфология на дъното на Леде¬ното езеро в Рила и нейната връзка с кватернерната еволюция на релефа. Проблеми на географията, 2, А И "Марин Дринов", 2008, ISSN:0204-7209, 97-104   Международно академично издателство (ВИНИТИ (не влиза в К2))   Линк

70      Груневалд, К., Шайтхауер, Й., Гиков, А.. Микроледници в Пирин планина. Проблеми на географията, 2008/1-2, Академично издателство "проф. Марин Дринов", 2008, ISSN:0204-7209, 159-174   Международно неакадемично издателство

71      Найденов, Й., Иванова, Т., Илиева, И.. Растеж на растения в Космическа оранжерия Свет при флуоресцентни и светодиодни източници на светлина. Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation „Sрасе, Есоlogy, Nanotechnology, Safety” (SENS’2008), SRI-BAS, 2008, ISSN:1313-3888, 58-63   Национално неакадемично издателство

72      Filchev, L.. Design of Digital Landscape Model of Teina River Watershed for the Purposes of Landscape-Ecological Planning. Proceedings of 5th Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Nanotechnologies, Safety” (SENS) 2009, 2–4 November, 2009, Sofia, Bulgaria, 5, Space Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences (SRI-BAS), 2009, ISSN:1313-3888, 168-174   Международно неакадемично издателство   Линк

73      Filchev, L.. Design of Erosionability Model of the Teina River Watershed for Monitoring of Erosion Risk. Proceedings of 5th Scientific Conference with International participation „Space, Ecology, Nanotechnologies, Safety” (SENS) 2009, 2–4 November, 2009, Sofia, Bulgaria, 5, Space Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences (SRI-BAS), 2009, ISSN:1313-3888, 257-262   Международно неакадемично издателство   Линк

74      Getsov, P., Teodossiev, D., Roumenina, E., Israel, M., Mardirossian, G., Sotirov, G., Velkoski, S., Gajesek, P., Simunic, D., Iliev, K.. Development of Strategy and Methods for Monitoring of Electromagnetic Pollution in the Environment of the Western Balkans. SEE-ERA-NET Regional Program for Cooperation with South-East Europe, Centre for Social Innovation, 2009, ISBN:978-3-200-01567-8, 95-102   Международно неакадемично издателство   Линк

75      Naydenova, V., Jelev, G.. Forest Dynamics Study Using Aerial Photos and Satellite Images with Very High Spatial Resolution. 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies Space in the Service of Society”–RAST 2009, 2009, ISBN:978-1-4244-3628-6, 344-348   Международно неакадемично издателство

76      Naydenova, V., Roumenina, E.. Monitoring the Mining Effect at Drainage Basin Level using geoinformation technologies. Central European Journal of Geosciences, 1, 3, Versita, 2009, ISSN:1896-1517, 318-339   Международно неакадемично издателство

77      Roumenina, E., Filchev, L., Naydenova, V., Jelev, G., Dimitrov, P., Vassilev, V.. Assessment of Temporal Dynamics and Stress of the Vegetation Using Series of Seven-day NOAA AYHRR NDVI Thematic Images. Proceedings of the 30th Canadian Symposium on Remote Sensing "Bridging Excellence", June 22-25 2009, Lethbridge Alberta Canada, Canadian Remote Sensing Society/Canadian Aeronautics and Space Institute, 2009, ISSN:978-0-97818864-1, 810-811   Международно неакадемично издателство

78      Roumenina, E., Naydenova, V., Jelev, G., Vassilev, V., Kraleva, L.. Aerospace Test Sites in Bulgaria – State and Prospects. 23, Aerospace Research in Bulgaria, 2009, ISSN:1313-0927, 59-69   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))

79      Teodosiev, D., Mardirossian, G., Filchev, L., Gurov, R., Srebrov, B., Dimitrov, P., Srebrova, Ts.. Results from the pilot monitoring research of the characteristics and distribution of the electromagnetic fields in urbanized territory in the range 800–2200 MHz. Ecological Engineering and Environment Protection (EEEP), 2009, 3-4, Ecological Engineering and Environment Protection, 2009, ISSN:2367-8429, 74-81   Международно неакадемично издателство   Линк

80      Teodosiev, D., Mardirossian, G., Srebrov, B., Filchev, L., Srebrova, Ts.. Mapping of Electromagnetic Pollution in Urban Territories–First Results. Proceedings of 5th Scientific Conference with international participation „Space, Ecology, Nanotechnologies, Safety” (SENS) 2009, 2–4 November, 2009, Sofia, Bulgaria, 5, Space Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences (SRI-BAS), 2009, ISSN:1313-3888, 246-251   Национално неакадемично издателство   Линк

81      Ваня Найденова. Географска информационна система за дистанционен и наземен мониторинг на антропогенното въздействие във водосборния басейн на р. Кътинска. Автореферат за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, 2009, 35   Друго

82      Мардиросян Г.. Природни бедствия и екологични катастрофи - изучаване, превенция, защита. Второ преработено и допълнено издание, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2009, ISBN:978-954-322-350-3, 376   Друго

83      Теодосиев, Д., Мардиросян, Г., Филчев, Л., Гюров, Р., Сребров, Б., Димитров, П., Среброва, Ц.. Резултати от пилотно мониторингово изследване на разпределението и характеристиките на електромагнитни полета в диапазона 800 – 2200 MHz в градска среда. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2009, ISSN:1311-8668, 74-81   Международно неакадемично издателство   Линк

84      Gachev, E., Gikov, A., Zlatinova, C., Blagoev, B.. Present state of Bulgarian glacierets. Landform Analysis, 11, Association of Polish Geomorphologists, 2009, ISSN:1429-799X, 16-24   Международно неакадемично издателство   Линк

85      Ivanova, T., Dandolov, I., Ilieva, I., Naydenov, Y., Levinskih, M., Sychev, V.. New LEDs Light Module Developed on “Greenhouse-Mars” Project. Aerospace Research in Bulgaria, 23, SRI-BAS, 2009, ISSN:1313-0927, 85-102   Национално неакадемично издателство

86      Ranguelov, B., Mardirossian, G., Roumenina, E., Jelev, G., Gikov, A., Naidenova, V. DEM and vulnerability classifications about Balchik test site according EU SCHEMA Project. Proceedings of the International Conference Fundamental Space Research, Sofia, Bulgaria, STIL-BAS, 2009, ISSN:987-954-322-409-8, 13-16   Международно неакадемично издателство

87      Scheithauer, J., Grunewald, K., Gikov, A.. Bosnian Pine (Pinus Heldreichii) as Geoarchive at the Timberline in the Pirin Mountains and on the Balkan Peninsula. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23, 1, 2009, ISSN:1310-2818 (Print), 1314-3530 (Online), DOI:DOI: 10.1080/13102818.2009.10818374, 96-99. ISI IF:0.3   Q4 (Scopus)   Линк

88      Atanassov, V., Jelev, G., Kraleva, L.. Requirements for the Parameters of Imaging Spectrometers Imposed from the Used Premilinary Processing Methods. Proceedings of Fifth Scientific Conference with International Participation - SENS 2009, SENS 2009, ИКИТ-БАН, 2010, ISSN:1313-3888, 125-129   Международно неакадемично издателство   Линк

89      Filchev, L., Stamenov, S.. Remote sensing education at Bulgarian universities and high schools: state of the art, perspectives and significance. Proceedings of 30th EARSeL symposium "Remote sensing for science, education and culture", IOS Press, NL, 2010, ISBN:978-3-00-0033435-1, DOI:10.13140/2.1.2677.5848, 739-744   Международно неакадемично издателство   Линк

90      Filchev, L.. Application of Quantitative Methods in Landscape Ecology: State-of-the-art, Issues and Perspectives. Proceedings of 6th International Science Conference on the International Day of Earth and Day of Geology-Geography Faculty “Global Changes and Regional Challenges”, 6, "St. Kliment Ohridski" University Press, 2010, ISBN:978-954-07-3200-8, DOI:10.13140/2.1.1629.0081, 99-105   Национално неакадемично издателство

91      Ilieva, I., Ivanova, T., Naydenov, Y., Dandolov, I., Stefanov, D.. Plant experiments with light-emitting diode module in Svet space greenhouse. Advances in Space Research, 46, 7, Elsevier, 2010, ISSN:0273-1177, DOI:doi:10.1016/j.asr.2010.05.009, 840-845. SJR:0.582, ISI IF:1.401   Q2 (Scopus)   Линк

92      Naydenova V.,, Dimitrov, P., Jelev, G., Roumenina, E.. Analysis of the Dynamics of Vegetation Parameters LAI, EVI and FPAR for Forest Areas using MODIS Data. Proceedings of 30th EARSeL Symposium - Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, UNESCO Headquarters, Paris, France, EARSeL, 2010, 357-364   Международно неакадемично издателство   Линк

93      Ranguelov, B., Mardirossian, G. Remote Sensing Methodology o a Black Sea Coastal Zone Risk Management of the Natural Hazards ifliece. Proceedings of The 2nd International Geography Symposium, GeoMed, 2010, 256   Международно неакадемично издателство   Линк

94      Roumenina, E., Filchev, L., Naydenova, V., Dimitrov, P., Jelev, G.. Landscape planning of land-use using high-resolution satellite images and ground-based data. Proceedings of 30th EARSeL symposium "Remote sensing for science, education and culture", IOS Press, NL, 2010, ISBN:978-3-00-0033435-1, DOI:10.13140/2.1.4250.4480, 215-221   Международно неакадемично издателство   Линк

95      Roumenina, E., Filchev, L., Naydenova, V., Jelev, G., Dimitrov, P., Vassilev, V., Kraleva, L.. Monitoring of Winter Crop Status in Bulgaria Using a Series of NOAA AVHRR NDVI Images. Canadian Journal of Remote Sensing, 36, S2, NRC Research Press, 2010, ISSN:1712-7971, DOI:10.5589/m10-057, S224-S230. SJR (Scopus):0.01, JCR-IF (Web of Science):1.727   Q4 (Scopus)   Линк

96      Roumenina, E., Vassilev, V., Naydenova, V., Jelev, G., Dimitrov, P., Ruskov, K.. Land Use Dynamics of Areas Threatened with Floods Using Object-Oriented Classification of Very High Resolution Imagery. SENS’09, SRTI-BAS, 2010, ISSN:1313-3888, 116-124   Международно неакадемично издателство   Линк

97      Stefan Stamenov. Remote Sensing and GIS in Bulgarian Archaeology. Proceedings of 30th EARSeL symposium "Remote sensing for science, education and natural and cultural heritage", IOS Press, NL, 2010, ISBN:978-3-00-0033435-1, 677-682   Международно неакадемично издателство

98      Александър Гиков. Измерване на скоростите на деформация на свлачището при кв. Ораново (г. Симитли) през 2009 година с повторни GPS измервания. Сб. Доклади от пета научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety,– SENS 2009”, 2010, ISSN:1313-3888, 251-256   Друго (Друга база (не влиза в К2))   Линк

99      Гиков, А.. Изследване на пожара около връх Аризманица, Рила планина чрез сателитни изображения с различна разделителна способност. Сб. Доклади от пета научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety,– SENS 2009”, 2-4 ноември 2009 г. София, 2010, ISSN:ISSN: 1313-3888, 160-167   Международно неакадемично издателство   Линк

100    Гиков, А, Димитров, П. Приложение на геоинформационните технологии за оценка на щетите и последиците от големия пожар в района на х.Мальовица, Рила планина. Сб. Доклади от пета научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety,– SENS 2009”, 2-4 ноември 2009 г. София, 2010, ISSN:ISSN: 1313-3888, 150-159   Друго

101    Димитров, П., Гиков, А.. Идентификация и оценка на пожари в Рила планина чрез използване на спектрални индекси по данни от Landsat. Сб. Доклади от пета научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety,– SENS 2009”, 2-4 ноември 2009 г. София, 2010, ISSN:ISSN: 1313-3888, 142-149   Национално неакадемично издателство   Линк

102    Теодосиев, Д., Велкоски, С., Мардиросян, Г., Руменина,Е., Филчев, Л., Сребров, Б., Гюров, Р., Берберова, Р.. Мониторинг на разпределението на електромагнитното замърсяване в урбанизирани територии. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 2010, ISSN:1311–8668   Международно неакадемично издателство

103    Филипов, Л., Христов, Пл., Недков, Р., Иванова, И., Димитрова, М., Захаринова, М., Желев, Г., Бонева, Д., Панайотова, Д.. WЕB- мониторинг на атмосферни замърсявания в района на Община Бургас на базата на спътникови, наземни и GPS данни. Proceedings of Fifth Scientific Conference with International Participation - SENS 2009, SENS 2009, 2010, ISSN:1313-3888, 187-191   Международно неакадемично издателство   Линк

104    Pidek, I. A., Svitavská-Svobodová, H., van der Knaap, W.O., Noryśkiewicz, A. M., Filbrandt-Czaja, A., Noryśkiewicz, B., Latałowa, M., Zimny, M., Święta-Musznicka, J., Bozilova, E., Tonkov, S., Filipova-Marinova, M., Poska, A., Giesecke, T., Gikov, A.. Variation in annual Pollen Accumulation Rates of Fagus along a N–S transect in Europe based on pollen traps. Journal Vegetation History and Archaeobotany, 19, 4, Springer, 2010, ISSN:0939-6314 (print); 1617-6278 (electronic version), DOI:DOI 10.1007/s00334-010-0248-0, 259-270. SJR (Scopus):0.822, JCR-IF (Web of Science):2.648   Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science)   Линк

105    Ranguelov, B., Jelev, G., Novikova, T., Mardirossian, G., Papadopoulos, G., Fokaefs, A., Diakogianni, G., Naydenova, V., Roumenina, E., Gikov, A., Kroumova, Y., Kraleva, L.. ATLAS of the Tsunami-Risk-Susceptible Areas Along the Northern Bulgarian Black Sea Coast, Balchik Site. Publishing house "ET TerArt" - Krastio Terziev, 2010, ISBN:978-954-9531-15-2q, 1-23   Национално неакадемично издателство

106    Гачев, Е, Гиков, А.. Описание и първо измерване на снежника в циркуса Бански суходол. Проблеми на географията, 3-4, А И "Марин Дринов", 2010, ISSN:0204-7209, 90-98   Международно академично издателство (ВИНИТИ (не влиза в К2))

107    Atanassov, V., Jelev, G., Kraleva, L.. Major Remote Sensing Development in the Coming Decade. Proceedings of Sixth Scientific Conference with International Participation “SES 2010”, SES 2010, 2011, ISSN:1313-3888, 289-296   Международно неакадемично издателство   Линк

108    Filchev, L.. Land use/land cover classification of Taina river basin using Automated Feature Extraction (AFE) algorithm. Proceedings of 6th scientific conference with international participation „Space, Ecology, Safety”, (SES' 2010), 6, Space and Solar-Terrestrial Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences (SSTRI-BAS), 2011, ISSN:1313-3888, 270-276   Национално неакадемично издателство   Линк

109    Roumenina, E., Jelev, G., Dimitrov, P., Filchev, L., Kazandjiev, V., Georgieva, V., Joleva, D.. Monitoring of winter wheat of the Enola variety on the Lozenets reference area using satellite and ground-based data. Field Crops Studies, Cereals Breeding, 7, 2, Dobrudja Agricultural Institute G. Toshevo, Agricultural Academy, 2011, ISSN:1312-3882, 221-232   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

110    Roumenina, E., Kazandjiev, V., Stancalie, G., Jelev, G.. Methodological Requirements for testing PROBA-V and VEGETATION data for agricultural applications in Bulgaria and Romania. първо издание, Prof. Marin Drinov - Sofia, 2011, ISBN:978-954-322-483-8, 149   Реномирано международно издателство   Линк

111    Гиков, А., Димитров, П.. Идентификация на реликтните каменни ледници в Рила планина чрез използване на аерокосмически изображения. Сб. Доклади от Шеста научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2010”, 2011, ISSN:1313-3888, 252-259   Международно неакадемично издателство

112    Гиков, А., Спиридонов, Х., Желев, Г.. Изследване на свлачищните процеси между селата Устрен и Генерал Гешево, Източни Родопи. Proceedings of Sixth Scientific Conference with International Participation “SES 2010”, SES 2010, 2011, ISSN:1313-3888, 373-380   Международно неакадемично издателство   Линк

113    Гиков, А.. Деформации в свлачището при кв. Ораново (г. Симитли) през 2010 година. Сб. Доклади от Шеста научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2010”, 2011, ISSN:1313-3888, 365-372   Международно неакадемично издателство

114    Гиков, А.. Използване на дистанционни данни за изучаване на свлачища (на примера на свлачището при Генерал Гешево – Източни Родопи). Сб. Доклади от Шеста научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2010”, 2011, ISSN:1313-3888, 260-269   Международно неакадемично издателство

115    Мардиросян Г.. Визуални изследвания от околоземна орбита. Списание на БАН, СХХІV, 2, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2011, ISSN:0007 - 3989, 40-46   Национално неакадемично издателство

116    Мардиросян, Г., Рангелов, Б., Близнаков, А.. Природни бедствия - възникване, последици, защита.. АВИТ КОНСУЛТ, 2011, ISBN:ISBN 978-954-92214-2-8, 170   Друго

117    Недков Р., Христов П., Иванова И., Димитрова М., Захаринова М., Желев Г., Бонева Д.. Екологично мониторингово изследване в района на полигон Змейово на базата на спътникови и наземни данни. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 4/2011, 2011, ISSN:1311-8668, 72-78   Международно неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))

118    Филчев, Л., Йорданова, И.. Ландшафтно-геохимични изследвания на последствията от уранодобива във водосбора на р. Тайна. Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС), 10, 4, Национално дружество по ЕИООС, 2011, ISSN:1311-8668, 14-22   Международно неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

119    Panayotov, H., Metodiev, K., Ilieva, I.. Porous Medium Water Potential Readings under Induced Microgravity. Part I: Flight Simulations оf а Light Aerobatic Airplane Intended to Induce Microgravity. Fundamental Sciences and Applications, 16, 2011, ISSN:1310-8271   Национално академично издателство   Линк

120    Panayotov, H., Metodiev, K., Ilieva, I.. Porous Medium Water Potential Readings under Induced Microgravity. Part II: Carrying out Concomitant Measurements of Porous Medium Hydraulic Properties. Fundamental Sciences and Applications, 16, 2011, ISSN:1310-8271   Национално академично издателство   Линк

121    Казанджиев, В., В. Георгиева, Д. Жолева, Н. Ценов, Е. Руменина, Л. Филчев, П. Димитров, Г. Желев. Измененията и колебанията на климата и условията на производство на зимна пшеница в североизточна България. Field Crops Studies (Изследвания върху полските култури), VII, 2, Добруджански земеделски институт, Селскостопанска академия, 2011, ISSN:1312-3882, 195-220   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

122    Dimitrov, P. Mapping of coniferous forests’ structural attributes in Rila Mountain, Bulgaria by satellite data. Proceedings of the First European SCGIS Conference "Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites" 21-23 May 2012, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, 2012, ISSN:ISSN 1314-7749, 44-52   Друго   Линк

123    Dimitrov, P. Using of multispectral satellite images for estimation and mapping of coniferous forest aboveground tree biomass. Проблеми на географията, 2012, 1-2, 2012, ISSN:0204-7209, 90-104   Национално академично издателство

124    Filchev, L., Roumenina, E.. Detection and assessment of abiotic stress of coniferous landscapes caused by uranium mining (using multitemporal high resolution Landsat data). Geography, Environment, Sustainability (GES), 5, 1, "M.V. Lomonosov" Moscow State University and advertising and publishing agency "Advanced Solutions", 2012, ISSN:2071-9388, 52-67   Международно неакадемично издателство (Scopus)   Линк

125    Filchev, L.. An assessment of European spruce bark beetle infestation using WorldView-2 satellite data. Proceedings of European SCGIS Conference “Best practices: application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites", 1, Space Research and Technology Institute–Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS), 2012, ISSN:1314-7749, DOI:http://dx.doi.org/10.13140/2.1.3005.2647, 9-16   Международно неакадемично издателство   Линк

126    Filchev, L.. Land-Use/Land-Cover Change Detection of Bistrishko Branishte Biosphere Reserve Using High-Resolution Satellite Data. CD Proceedings of XXII International Symposium “Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields”, Union of Geodesy and Surveyors, 2012, 35   Международно неакадемично издателство

127    Roumenina, E., Filchev, L., Jelev, G., Dimitrov, P., Lukarski, H., Kazandjiev, V., Georgieva, V.. Determination of Wheat Crop Status after Winter Using Simulated Proba-V and Ground-Based Data. Proceedings of 7th Scientific Conference with International Participation ‘Space, Ecology, Safety’ (SES 2011), SRTI-BAS, 2012, ISSN:1313-3888, 197-207   Международно неакадемично издателство   Линк

128    Roumenina, E., Filchev, L., Vassilev, V., Dimitrov, P., Jelev, G., Stankalie, G., Savin, E., Mihailescu, D.. Comparative analysis of crop maps for chosen test areas on the territory of Bulgaria and Romania using simulated PROBA-V and SPOT Vegetation data. EARSeL eProceedings, 11, 2, EARSeL, 2012, ISSN:1729-3782, 155-160   Международно неакадемично издателство (Scopus)   Линк

129    Roumenina, E., Kazandjiev, V., Stancalie, G., Jelev, G.. Cerinte metodologice pentru testarea datelor PROBA-V and VEGETATION pentru aplicatii in agricultura in Bulgaria si Romania, (English-Romanian). Administratia Nationala de Meteorologie Dr. Ion SANDU, Bucuresti, 2012, ISBN:978-973-0-12208-4, 139   Друго

130    Teodosiev, D., Andreeva, T., Srebrov, B., Mardirossian, G., Filchev, L.. Еlectromagnetic background dynamics in the range 200 MHz – and 2000 MHz in strongly urbanized environment. Proc. IV International Scientific Conference “Ecologization 2012”, NBU, Sofia, 2012, ISBN:978-954-535-357-0, DOI:10.13140/2.1.4709.2005, 52-61   Друго   Линк

131    Vanya Naydenova. The Kutina Pyramids natural landmark – its degradation and disappearance. Proceedings of the 1st European SCGIS conference “Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites”, SRTI-BAS, 2012, ISSN:1314-7749, 23-30   Национално неакадемично издателство

132    Атанасов, В., Желев, Г., Кралева, Л.. Spatial Resolution of Spectrometric Systems. Seventh Scientific Conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" – SES 2011, SES 2011, ИКИТ-БАН, 2012, ISSN:1313-3888, 251-255   Международно неакадемично издателство   Линк

133    Ваня Найденова, Стефан Стаменов. Картографиране на туристическите ресурси на район Нови Искър на базата на спътникови данни и ГИС. Седма научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Сигурност” –SES 2011, SRTI-BAS, 2012, ISSN:1313-3888, 229-235   Национално неакадемично издателство

134    Димитров, П., Гиков, А.. Идентификация и картографиране на реликтните каменни ледници в Пирин планина чрез използване на аерокосмически изображения. Сб. Доклади от Седма научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2011”, 2012, ISSN:1313-3888, 256-263   Международно неакадемично издателство   Линк

135    Желев, Г., Червеняшка, М., Димитров, П.. Пространствен модел на динамиката на земеползването в района на мини “Марица Изток” с използване на дистанционни методи. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 1, 2012, ISSN:1311-8668, 5-11   Международно неакадемично издателство   Линк

136    Мардиросян, Г.. Въведение в космонавтиката. Книга, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, ISBN:978-954-322-519-4, 261   Друго

137    Craciunescu, V., Stankalie, G., Roumenina, E., Kazanjiev, V., Jelev, G., Filchev, L., Savin, E., Catana, S., Mihailescu, D.. Interactive web-mapping system for satellite based agricultural applications in Bulgaria and Romania. Proceedings of 4th international conference on Cartography and GIS, 1, Bulgarian Cartographic Association, 2012, ISSN:1314-0604, 429-439   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

138    Atanassov, V., Jelev, G., Borisova D., Alexiev K., Koprinkova-Hristova P.. Preprocessing of remotely acquired spectral data. The Countdown on Horizon 2020 Space Tour in Sofia, Bulgaria, 2013   Международно неакадемично издателство   Линк

139    Atanassov, V., Jelev, G., Kraleva, L.. Some Peculiarities of the Preprocessing of Spectral Data and Images. Journal of Shipping and Ocean Engineering, 3, 1-2, Journal of Shipping and Ocean Engineering, 2013, ISSN:2159-5887, 55-60   Международно неакадемично издателство   Линк

140    Borisova, D., Nikolov, H., Atanassov, V., Jelev, G.. Preprocessing of field spectrometric data. roceedings of 7th Congress of the Balkan Geophysical Society, Tirana, Albania, 2013, ISBN:978-90-73834-55-2, DOI:10.3997/2214-4609.20131729   Международно неакадемично издателство   Линк

141    Dimitrov, P, Roumenina, E. Combining SPOT 5 imagery with plotwise and standwise forest data to estimate volume and biomass in mountainous coniferous site. Central European Journal of Geosciences, 5, 2, 2013, ISSN:2081-9900, DOI:10.2478s13533-012-0124-9, 208-222. ISI IF:0.663   Q4 (Web of Science)   Линк

142    Filchev, L., Dimitrov, P.. Fire scars area estimation using CHRIS-Proba satellite data. CD Proceedings of the ESA Living Planet Symposium, 9–13 September, 2013, Edinburgh, United Kingdom (UK), ESA Special Publication, 722, ESA Communication and Production Office, 2013, ISBN:9292212869/978-92-92, ISSN:1609-042X, DOI:http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1145.9287, 163-166   Международно неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))

143    Filchev, L., Roumenina, E., Jelev, G., Ivanova, I., Dimitrov, P., Nedkov, R., Naydenova, V., Slabakova, V.. Remote sensing activities in Bulgaria, 2012. EARSeL Newsletter, 94, EARSeL, 2013, ISSN:1024-4557, 6-16   Международно неакадемично издателство   Линк

144    Filchev, L., Roumenina, E.. Model for detection and assessment of abiotic stress caused by uranium mining in European black pine landscapes. EARSeL eProceedings, 12, 2, EARSeL & BIS-Verlag, 2013, ISSN:1729-3782, DOI:10.12760/01-2013-2-05, 124-135   Международно неакадемично издателство (Scopus)   Линк

145    Filchev, L., Vassilev, V.. Crop Monitoring of 2011/2012 Agricultural Year for the Territory of Bulgaria with the Use of MODIS NDVI Products. Proceedings of 8th Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES' 2012), SRTI-BAS, 2013, ISSN:1313-3888, 297-305   Международно неакадемично издателство   Линк

146    Filchev, L., Panayotov, M., Ling, F.. A study of Ips typhographus pest infestation with the use of multi-angular CHRIS-Proba data. CD Proceedings of the ESA Living Planet Symposium, 9–13 September, 2013, Edinburgh, United Kingdom (UK), ESA Special Publication, 722, ESA Communications Production Office, 2013, ISBN:9292212869/978-92-92, ISSN:1609-042X, DOI:http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4947.0166, 259-262   Международно неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))

147    Filchev, L.. Detection and assessment of abiotic stress of coniferous landscapes caused by uranium mining (using hyperspectral EО-1/Hyperion data). Aerospace Research in Bulgaria, 25, SRTI-BAS, 2013, ISSN:1313 0927, 138-153   Национално академично издателство (Web of Science)   Линк

148    Roumenina, E., Kazandjiev, V., Dimitrov, P., Filchev, L., Vassilev, V., Jelev, G., Georgieva, V., Lukarski, H.. Validation of LAI and assessment of winter wheat status using spectral data and vegetation indices from SPOT VEGETATION and simulated PROBA-V images. International Journal of Remote Sensing, 34, 8, Taylor & Francis, 2013, ISSN:1366-5901, DOI:10.1080/01431161.2012.755276, 2888-2904. SJR (Scopus):0.8, JCR-IF (Web of Science):0.979   Q2 (Web of Science)   Линк

149    Stoyanov, S. Z., Mardirossian, G. H.. Satellite spectrophotometer for research of the total ozone content. Journal Scientific and Applied Research, 3, Association Scientific and Applied Research, 2013, ISSN:1314-6289   Международно неакадемично издателство

150    Vanya Naydenova, Stefan Stamenov. Landform classification using ASTER GDEM and optical high resolution satellite images of Sofia City District. Aerospace Research in Bulgaria, 25, SRTI-BAS, 2013, ISSN:1313-0927, 183-193   Национално неакадемично издателство

151    Атанасов, В., Желев, Г.. Спектрална разделителна способност на видеоспектрометрични системи. Proceedings of Eighth Scientific Conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" – SES 2012, SES 2012, ИКИТ-БАН, 2013, ISSN:1313-3888, 340-344   Международно неакадемично издателство   Линк

152    Гиков, А., Димитров, П.. Приложение на сателитни изображения със средна разделителна способност за оценка на щетите от пожарите на Витоша през 2012 г.. Сб. Доклади от Осма научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2012”, 2013, ISSN:1313-3888, 306-315   Международно неакадемично издателство   Линк

153    Желев, Г.. Изследване на вулканогенни структури в района на източни Родопи чрез дистанционни методи и ГИС. © Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, ISBN:978-954-322-633-7, 120   Друго

154    Желев, Г.. Определяне степента на геоложка опасност в Източни Родопи чрез прилагане на метода на размитата логика (Fuzzy Logic). Proceedings of Eighth Scientific Conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" – SES 2012, SES 2012, ИКИТ-БАН, SRTI-BAS, 2013, ISSN:1313-3888, 328-339   Международно неакадемично издателство   Линк

155    Стефан Стаменов, Ваня Стаменова. Гео-база данни за Външния град на средновековната българска столица Плиска. Археологическа карта на Плиска., Национален археологически институт с музей – БАН, 2013, ISBN:978-954-9472-23-3, 134-151   Национално академично издателство

156    Koprinkova-Hristova, P., Alexiev, K., Borisova, D., Jelev, G., Atanassov, V.. Recurrent neural networks for automatic clustering of multispectral satellite images. Image and Signal Processing for Remote Sensing, XIX, 88920X, Proc. SPIE 8892, 2013, DOI:10.1117/12.2029191, SJR:0.248   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

157    Koprinkova-Hristova, P., Angelova, D., Borisova, D., Jelev, G.. Clustering of spectral images using Echo state networks. IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, IEEE INISTA, 2013, ISBN:978-147990661-1, DOI:10.1109/INISTA.2013.6577633, 1-5   Международно неакадемично издателство (Scopus)   Линк

158    Kuhlemann, J., Gachev, E., Gikov, A., Nedkov, S., Krumrei, I., Kubik, P.. Glaciation in the Rila mountains (Bulgaria) during the Last Glacial Maximum. Quaternary International, 293, Elsevir, 2013, ISSN:1040-6182, DOI:doi:10.1016/j.quaint.2012.06.027, 51-62. SJR (Scopus):1, JCR-IF (Web of Science):2.062   Q1, не оглавява ранглистата (Scopus)   Линк

159    Копринкова-Христова, П., Алексиев, К., Борисова, Д., Желев, Г., Атанасов,В.. Автоматична клъстеризация на многоспектрални изображения посредством рекурентни невронни мрежи. Proceedings of Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2013), Sofia, Bulgaria, 20-22 November 2013. Proceedings SES 2013, Sofia, Bulgaria., 2013, ISSN:1313 – 3888, 348-356   Международно неакадемично издателство

160    Николова, М., Железов, Г., Недков, С., Ножаров, П., Крумова, Ю., Николов, В., Гиков, А., Гачев, Е.. Промени в околната среда и съвременно състояние на защитена зона „Седемте рилски езера”. Сб. Доклади от Осма научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2012”, 2013, ISSN:1313-3888, 377-386   Международно неакадемично издателство

161    Borisova, D., Jelev, G., Atanassov, V., Koprinkova-Hristova, P., Alexiev, K.. Algorithms for lineaments detection in processing of multispectral images. Proceedings of SPIE 9245, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications, 5, The International Society for Optical Engineering, 2014, ISSN:0277-786X, 92451L-1-92451L-8. SJR:0.203   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

162    Filchev, L., Ling, F., Panayotov, M.. An assessment of land-use/land-cover change of Bistrishko Branishte biosphere reserve using Landsat data. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 17, 1, IOP Press, 2014, ISSN:1755-1315, DOI:http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/17/1/012060, 012060-012067   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Scopus)   Линк

163    Filchev, L.. Satellite hyperspectral earth observation missions - a review. Aerospace Research in Bulgaria, 26, SRTI-BAS, 2014, ISSN:1313-0927, 191-207   Национално академично издателство (Web of Science)   Линк

164    Getsov P., Zabunov S., Mardirossian G.. Unmanned Hex-Rotor Helicopter Based on an H-Airframe. IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, Vol. 2, Issue 07, 2014, ISSN:ISSN (online): 2321-0613   Международно неакадемично издателство

165    Getsov, P., S. Zabunov, G. Mardirossian. Quad-Rotor Unmanned Helicopter Designs. Asian Journal of Natural & Applied Sciences, 3, 3, Leena and Luna International, Japan, 2014, ISSN:2186-8476, 77-82   Международно академично издателство   Линк

166    Getsov, P., Zabunov, S., Mardirossian, G.. Quad-Rotor Unmanned Helicopter Designs. Asian Journal of Natural & Applied Sciences,, 3, 3, Japan, 2014, 77-82   Международно неакадемично издателство

167    P. Getsov, S. Zabunov, G. Mardirossian. H-Airframe Benefits for Constructing Quad-Rotor Unmanned Helicopters. International Journal of Science and Research (IJSR), 3, 8, 2014, ISSN:2319-7064, 21-23   Международно академично издателство   Линк

168    P. Getsov, S. Zabunov, G. Mardirossian. H-Airframe Benefits for Constructing Quad-Rotor Unmanned Helicopters. International Journal of Science and Research, 3, 8, 2014, ISSN:2319-7064   Международно академично издателство   Линк

169    Roumenina, E., Dimitrov, P., Filchev, L., Jelev, G.. Validation of MERIS LAI and FAPAR products for winter wheat-sown test fields in North-East Bulgaria. International Journal of Remote Sensing, 35, 10, Taylor and Francis, 2014, ISSN:1366-5901, DOI:10.1080/01431161.2014.919681, 3859-3874. SJR (Scopus):0.979, JCR-IF (Web of Science):1.782   Q2 (Web of Science)   Линк

170    Stefan Stamenov, Vanya Naydenova. Storing, processing and visualization of archaeological information using GIS: a case study - Kabiuk archaeological site. Proceedings of the Second European SCGIS conference “Conservation of Natural and Cultural Heritage for Sustainable Development: GIS-Based Approach”, SRTI-BAS, 2014, ISSN:1314-7749, 62-68   Национално неакадемично издателство

171    Svetoslav Zabunov, Petar Getsov, Garo Mardirossian. XZ-4 VERTICAL TAKEOFF AND LANDING MULTI-ROTOR AIRCRAFT. Journal of Natural & Applied Sciences, 3, 4, Leena and Luna International, Japan, 2014, ISSN:2186-8476, 1-7   Международно академично издателство   Линк

172    Yanev, I., Filchev, L.. Land Surface Temperature of Urban Areas Using Thermal Remote Sensing Data: State-of-the-Art, Problems, and Perspectives. Proceedings of 9th Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety” (SES’2013), Space Research and Technology Institute–Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS), 2014, ISSN:1313-3888, 357-362   Национално неакадемично издателство   Линк

173    Атанасов, В., Борисова, Д., Желев, Г., Алексиев, К., Копринкова-Христова, П.. Коригиране на грешките в спектрометричните измервания. Proceedings of Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2013), SES 2013, ИКИТ-БАН, 2014, ISSN:1313-3888, 340-347   Международно неакадемично издателство   Линк

174    Атанасов, В., Желев Г., Борисова, Д.. Анализ на грешките в спектрометричните измервания. Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" (SES'2013), Sofia, Bulgaria, 20-22 November 2013. Proceedings SES 2013, Sofia, Bulgaria., 2014, ISSN:1313 – 3888, 334-339   Международно неакадемично издателство   Линк

175    Ваня Найденова, Стефан Стаменов. Ролята на географските информационни системи за развитие на културния туризъм. България в световното културно наследство –Материали от Трета национална конференция по история, археология, и културен туризъм „Пътуване към България“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ -Шумен, 2014, ISBN:978-954-577-869-8, 1166-1174   Национално неакадемично издателство

176    Гиков, А., Димитров, П.. Проследяване промените на земното покритие в района на Седемте езера, Рила планина за периода 1988 -2010 г.. Сб. Доклади от Девета научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2013”, 2014, ISSN:1313-3888, 312-320   Международно неакадемично издателство

177    Стефан Стаменов, Андрей Аладжов. Приложение на географските информационни системи за проучване на археологически обект Плиска. Сб.: България в световното културно наследство - Материали от Трета национална конференция по история, археология, и културен туризъм "Пътуване към България", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ - Шумен, 2014, ISBN:978-954-577-869-8, 675-692   Друго

178    Gachev, E., Stoyanov, K., Gikov, A.. Embryonic glaciers on the Balkan peninsula: state and changes in the last several years. Georeview; Special Issue: Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region- Abstracts Volume, 24, 1, 2014, ISSN:1583 - 1469, DOI:DOI: 10.4316/georeview, 48-51   Международно неакадемично издателство   Линк

179    Kazandjiev, V., Roumenina, E., Georgieva, V., Dimitrov, P., Zhelev, G.. Biometric state of winter wheat agroecosystem determined through ground based measurements and satellite images with different resolution. Journal of Balkan Ecology, 17, 2, Journal of Balkan Ecology, 2014, ISSN:1311-0527, 123-143   Международно неакадемично издателство

180    Manakos, I., Chatzopoulos-Vouzoglanis, K., Petrou, Z., Filchev, L., Apostolakis, A.. Globalland30 mapping capacity of land surface water in Thessaly, Greece. Land, 4, 1, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2014, ISSN:2073-445X, DOI:http://dx.doi.org/10.3390/land4010001, 1-18. SJR (Scopus):0.48   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

181    Nedkov, S., Gikov, A., Nikolova, M., Dimitrov, P., Gachev, E.. Mapping of ecosystem services in mountain areas: a case study of Seven Rila Lakes, Bulgaria. Proceedings of 5-th International conference on Cartography and GIS, 2014, ISBN:978-3-319-08179-3, 488-497   Международно неакадемично издателство   Линк

182    Nikolova, M., Gikov, A.. Assessment of vulnerability to climate hazards in municipality of Lom, Bulgaria. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 63, 1, Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 2014, ISSN:0350-7599 ; eISSN: 1821-2808, DOI:doi:10.2298/IJGI1303047N, 47-63   Международно неакадемично издателство   Линк

183    Zabunov S., Getsov P., Mardirossian G.. Development of the Experimental Multirotor Unmanned Aeral Vehicle Helicopter Models of the XZ-Series. "Aerospace Research in Bulgaria", 26, Space Research and Technology Institute - Bulgarian Academu of Sciences, 2014, ISSN:1313 - 0927, 207-219   Национално неакадемично издателство

184    Димитров, З., Гиков, А.. Приложение на атмосферни корекции на VHR сателитни изображения в планински територии. Сб. Доклади от Девета научна конференция с международно участие “Space, Ecology, Safety – SES 2013”, 2014, ISSN:1313-3888, 321-328   Международно неакадемично издателство   Линк

185    Недков, С., Гиков, А.. Диференциация на ландшафтите по северните склонове на Средна Стара планина и Предбалкана. Сб Доклади от Юбилейна научна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновския университет”, Университетско издателство "св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново, 2014   Национално неакадемично издателство

186    Спиридонов, Х., Желев, Г.. Палеогеография на неогенските басейни в северна България. Proceedings of Ninth scientific conference with international participation "Space, Ecology, Safety" SES 2013, SRTI-BAS, 2014, ISSN:1313-3888, 262-282   Национално неакадемично издателство   Линк

187    Dimitrov, P.,, Kamenova, I., Vassilev, V., Roumenina, E., Banov, M., Jelev, G.. Crop Type Mapping by PROBA-V Satellite Data with 100 m and 300 m Spatial Resolution at Zlatia Test Site, Bulgaria. Proceedings of Tenth anniversary scientific conference with international participation; Space, Ecology, Safety; (SES 2014), SRTI-BAS, 2015, ISSN:1313-3888, 260-267   Национално неакадемично издателство   Линк

188    Dimitrov, P. Prediction of coniferous forest tree-size diversity based on spectral and texture data from satellite images. Проблеми на географията, 2015, 3-4, 2015, ISSN:0204-7209, 103-114   Национално неакадемично издателство

189    Filchev, L.. Land-use/land-cover change of Bistrishko Branishte biosphere reserve using Sentinel-2 simulated data. Aerospace Research in Bulgaria, 27, Space and Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS), 2015, ISSN:1313-0927, 54-65   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

190    Getsov, P., Mardirossian, G., Stoyanov, St.. Spectrophotometer of the type polychromator for atmospheric monitoring. Доклади на БАН, 67, 4, И-во "Марин Дринов", 2015, ISSN:1310-1331, 563-570   Национално неакадемично издателство (ВИНИТИ (не влиза в К2))

191    Getsov, P., Zabunov, S., Mardirossian, G., Nikolov, G.. Using Unmanned Helicopters for Thermal Imaging. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА, 5, "Наука", Москва, 2015, ISSN:0205-9604, 84-92   Международно академично издателство

192    Getsov, P., Zabunov, S., Mardirossian, G., Nikolov, G.. Using Unmanned Helicopters for Thermal Imaging. Исследование Земли из Космоса, РАН, 2015, SJR:111   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

193    Gikov, A.. Assessment of Horizontal Displacements in a Large Landslide in the Eastern Rhodope Mountains (South Bulgaria) Using Remote Sensing. Environmental Security of the European Cross-Border Energy Supply Infrastructure, Springer, 2015, ISBN:978-94-017-9537-1 (P, DOI:10.1007/978-94-017-9538-8_14, 12, 219-231   Международно неакадемично издателство (Scopus)   Линк

194    Roumenina, E., Atzberger, C., Vassilev, V., Dimitrov, P., Kamenova, I., Banov, M., Filchev, L., Jelev, G.. Single- and multi-date crop identification using PROBA-V 100 and 300 m S1 products on Zlatia test site, Bulgaria. Remote Sensing, 7, 10, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2015, ISSN:2072-4292, DOI:10.3390/rs71013843, 13843-13862. SJR (Scopus):1.39, JCR-IF (Web of Science):3.18   Q1, не оглавява ранглистата (Scopus)   Линк

195    Vassil Vassilev, Eugenia Roumenina. Mapping Crop Condition Using Quickbird-2 and Worldview-1 Satellite Images and Derived Products. A Precision Agriculture Case Study for Part of Zhiten Test Site in Northeast Bulgaria. Aerospace Research in Bulgaria, 27, Bulgarian Academy of Sciences. Space Research and Technology Institute., 2015, ISSN:1313 – 0927, 78-91   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))

196    Vassil Vassilev. Mapping Sofia Plain Arable Land Dynamics Using Landsat-8 OLI Images and Ground Data. Aerospace Research in Bulgaria, 27, Bulgarian Academy of Sciences. Space Research and Technology Institute., 2015, 66-77   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))

197    Vassilev, V.S.. Crop Identification Mapping on the Arable Territory of Bulgaria Using Multi temporal 100m PROBA V NDVI Data for 2014. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, 68, 6, Марин Дринов - БАН, 2015, ISSN:1310-1331 (Print) 2367-5535 (online), 761-766. SJR:0.21, ISI IF:0.284   Q4 (Scopus)   Линк

198    Werner, R., Petkov, B., Atanassov, A., Valev, D., Guineva, V., Roumenina, E., Kirillov, A.. GUV 2511 instrument installation in Stara Zagora and first results. Proc. of Seventh Workshop “Solar influences on the magnetosphere, ionosphere and atmosphere”, SRTI-BAS, 2015, ISSN:2367-7570, 104-107   Международно неакадемично издателство   Линк

199    Желев, Г., Филчев, Л., Стаменова, В., Василев, В., Димитров, П., Гиков, А., Руменина, Е., Стаменов, Ст.. Добри практики в България за приложение на спътникови данни в земеделието и ландшафтно-екологичния мониторинг. Proceedings of 10th Anniversary Scientific Conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2014), Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS), 2015, ISSN:1313-3888, 307-320   Национално неакадемично издателство   Линк

200    Желев, Г.. Разпознаване на кръгови структури по космически (сателитни) изображения. Proceedings of Tenth anniversary scientific conference with international participation; Space, Ecology, Safety; (SES 2014), SRTI-BAS, 2015, ISSN:1313-3888, 321-332   Национално неакадемично издателство   Линк

201    Мардиросян, Г.. Основи на дистанционните аерокосмически технологии. НБУ, 2015, ISBN:978-954-535-882-1, 242   Друго

202    Borisova, B., Assenov, A., Dimitrov, P.. The natural capital in selected mountain areas in Bulgaria. Springer, 2015, ISBN:978-3-319-13527-4, DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-319-13527-4_6, 91-108   Друго   Линк

203    Mavrodiev, Str., Pekevski, L., Kikuashvili, G., Botev, E., Getsov, P., Mardirossian, G., Sotirov, G., Teodossiev, D.. On the Imminent Regional Seismic Activity Forecasting Using INTERMAGNET and Sun-Moon Tide Code Data. Open Journal of Earthquake Research, 4, Scientific Research Publishing, 2015, ISSN:2169-9631, DOI:10.4236/ojer.2015.43010, 102-113. ISI IF:0.38   Q4 (Web of Science)   Линк

204    Ranguelov, B., Parushev, I., Mardirossian, G., Spassov, E., Bliznakov, A.. Kinematik Models and Applications for the Early Warning Systems – Eaerquakes and Tsunamis. Proceedings Tenth Anniversary Scientific Conference - SES 2014, 2015, ISSN:1313-3888, 341-347   Национално неакадемично издателство

205    Vassilev, S.V., Vassileva, C.G., Vassilev, V.S.. Advantages and disadvantages of composition and properties of biomass in comparison with coal: An overview.. Fuel, 158, Elsevier, 2015, ISSN:0016-2361, 330-350. SJR:1.568, ISI IF:4.091   Q4 (Scopus)   Линк

206    Zabunov, S., Getsov, P., Mardirossian, G.. Development of the experimental multirotor unmanned aerial vehicle helicopter models of the XZ-series. Aerospace Research in Bulgaria, 26, SRTI-BAS, 2015, ISSN:0861-1432, 207-219   Международно неакадемично издателство   Линк

207    Dimitrov, P., Kamenova, I., Jelev, G.. Correlation Analysis of Time Series NDVI Data for Crop Mapping. Proceedings of Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015), SRTI-BAS, 2016, 167-173   Национално неакадемично издателство

208    Roumenina, E., Jelev, G., Dimitrov, P., Vassilev, V., Kamenova, I., Krasteva, V., Nankov, M., Kolchakov, V.. Winter Wheat Crop State Assessment, Based on Satellite Data from the Experiment Spot-5 Take-5, Unmanned Airial Vehicle Sensefly Ebee Ag and Field Data in Zlatia Test Site, Bulgaria. Proceedings of Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015), SRTI-BAS, 2016, ISSN:1313-3888, 143-153   Национално неакадемично издателство

209    Stefan Stamenov, Vanya Stamenova. Kabiyuk Project: exploration and conservation of archaeological site using remote sensing methods and GIS technologies. Proceedings of the Third European SCGIS Conference “Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation”, SRTI-BAS, 2016, ISSN:1314-7749, 183-191   Международно неакадемично издателство

210    Vanya Stamenova, Stefan Stamenov. Man-made relief: anthropogenic impact on natural earth surface. Proceedings of the Third European SCGIS Conference “Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation”, SRTI-BAS, 2016, ISSN:1314-7749, 127-133   Международно неакадемично издателство

211    Yanev, I., Filchev, L.. A comparative analysis between MODIS LST Level-3 product and in-situ temperature data for estimation of urban heat island of Sofia. Aerospace Research in Bulgaria, 28, SRTI-BAS, 2016, ISSN:1313-0927, 77-92   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

212    Атанасов, В., Борисова, Д., Желев, Г., Лукарски, Х.. Радиометрична характеризация на видеоспектрометри. Proceedings of Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015), SRTI-BAS, 2016, ISSN:1313-3888, 187-192   Национално неакадемично издателство

213    Гиков, А., Димитров, П., Жиянски, М.. Картографиране и анализ на промените в земното покритие по северния склон на Троянския проход за 30 годишен период. Проблеми на географията, 1-2/2016, Академично издателство "проф. Марин Дринов", 2016, ISSN:ISSN 0204-7209, 78-88   Национално неакадемично издателство (ВИНИТИ (не влиза в К2))   Линк

214    Димитров, Д., Желев, Г., Ботев, Е.. Анализ на деформационните процеси в района на Мировското солно находище. Списание на Българската академия на наукитe, 4, © Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2016, ISSN:ISSN 0007-3989, 14-18   Национално неакадемично издателство (ВИНИТИ (не влиза в К2))

215    Желев, Г., Руменина, Е., Димитров, П., Каменова, И., Илиева, И., Найденов, Й., Нанков, М., Кръстева, В.. Приложение на БЛА eBee AG за оценка състоянието на царевични посеви с различна норма на торене. Proceedings of Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015), SRTI-BAS, 2016, 154-166   Национално неакадемично издателство

216    Илиева, И., Найденов, Й., Каменова, И., Желев, Г.. Изследване на взаимозависимостта между фотосинтетичната активност и вегетационни индекси при соя. Proceedings of Eleventh scientific conference with International Participation "Space, Ecology, Safety" (SES 2015), SRTI-BAS, 2016, 204-208   Международно неакадемично издателство

217    Мардиросян, Г.. Космическият боклук. Списание "Наука", 5, Съюз на учените в България, 2016, ISSN:0861 3362, 57-59   Национално неакадемично издателство   Линк

218    Gachev, E., Stoyanov, K., Gikov, A.. Small glaciers on the Balkan Peninsula: state and changes in the last several years. Quaternary International, 415, Elsevir, 2016, ISSN:1040-6182, DOI:dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.10.042, 33-54. SJR (Scopus):1.123, JCR-IF (Web of Science):2.067   Q1, не оглавява ранглистата (Scopus)   Линк

219    Jivkov, V., Philipof, Ph., Getsov, P., Mardirossian, G., Sotirov, G.. High power wind turbines operating in the uraban environment and green house membrane over the geothermal installation. Proceedings Eleventh Scientific Conference – SES 2015, 2016, ISSN:1313-3888, 364-370   Национално неакадемично издателство

220    Nedkov, S., Zhiyanski, M., Nikolova, M., Gikov, A., Nikolov, P., Todorov, L. Mapping of carbon storage in urban ecosystems: a Case study of Pleven District, Bulgaria. Сб. Доклади от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”, 2016, ISBN:978-619-90446-1-2, 223-233   Международно неакадемично издателство   Линк

221    Zhiyanski, M., Gikov, A., Nedkov, S., Dimitrov, P., Naydenova, L.. Mapping carbon storage using land cover/land use data in area of Beklemeto, Central Balkan. Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe, Springer, 2016, ISBN:978-3-319-27903-9, DOI:DOI: 10.1007/978-3-319-27905-3_4, 53-65   Международно неакадемично издателство (Scopus)   Линк

222    Алексиев, Г., Агаларева, М., Желев, Г.. Геодинамичен модел на кватернерни тектонски процеси в Софийската сеизмотектонска зона. Проблеми на географията, 3-4, 3-4, 2016, ISSN:0204-7209, 47-66   Национално академично издателство   Линк

223    Getsov, P., Bo, W., Zabunov, S., Mardirossian, G.. Innovations in the area of unmanned aerial vehicles. Aerospace Research in Bulgaria, 29, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-0927, DOI:10.7546/AeReBu.29.18.01.09, 111-119   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

224    Getsov, P., Bo, W.., Mardirossian, G., Nedkov, R., Stoyanov, S., Prokopenko, O., Boyanov, P.. Equipment for evaluation of the characteristics of electronic-optic converters. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences (Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences), 70, 11, "Prof. Marin Drinov" Publishing House of Bulgarian Academy of Scinces, 2017, ISSN:1310-1331, 1575-1578. SJR:0.207, ISI IF:0.251   Q4 (Web of Science)   Линк

225    Kamenova, I., Filchev, L., Ilieva, I.. Review of spectral vegetation indices and methods for estimation of crop biophysical variables. Aerospace Research in Bulgaria, 29, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-0927, DOI:10.7546/AeReBu.29.18.01.06, 72-82   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

226    Yanev, I., Filchev, L.. Assessment of the land surface temperature dynamics in the city of Sofia using LANDSAT satellite data. Aerospace Research in Bulgaria, 29, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-0927, DOI:10.7546/AeReBu.29.18.01.05, 45-71   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

227    Yanev, I.. Satellite Sensors Used in Thermal Remote Sensing. Aerospace Research in Bulgaria, 29, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-0927, DOI:10.7546/AeReBu.29.18.01.04, 35-44   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

228    Гиков, А.. Изследване на многогодишната динамика на ландшафтите в Северозападна Рила планина с дистанционни методи. Proceedings SES2016, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-3888, 165-176   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

229    Димитров, З.. Потенциал на радарните поляриметрия и интерферометрия в изследване на горски територии. Proceedings SES2016, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-3888, 259-267   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

230    Илиева, И., Гюлчев, Г., Златева, Г.. Разработване на система за мониторинг на растежа и състоянието на растенията в космическа оранжерия Свет-3 въз основа на термални изображения и изображения във видимия диапазон: изисквания и подбор на камерата. Proceedings SES2017, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2017, ISSN:1313-3888, 130-133   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

231    Мардиросян Г.. Космонавтиката в обучението по физика. Списание "Наука", 2, Съюз на учените в България, 2017, ISSN:0861 3362, 26-32   Национално неакадемично издателство   Линк

232    Dimitrov, P., Olofsson, P., Jelev, G., Kamenova, I.. Mapping of forest cover change by post-classification comparison and multitemporal classification of SPOT data – a Bulgarian case study. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e05, 42-62   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

233    Filchev, L., Pashova, L., Kolev, V., Frye, S.. Challenges and Solutions for Utilizing Earth Observations in the "Big Data" era. BigSkyEarth Conference: AstroGeoInformatics, Zenodo, 2018, DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.2391936, 1-6   В депозитна база (напр. arxiv) (Друга база (не влиза в К2))   Линк

234    Ganeva, D., Roumenina, E.. Remote estimation of crop canopy parameters by statistical regression algorithms for winter rapeseed using Sentinel-2 multispectral images. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e07, 75-95   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

235    Ganeva, D.. Rapeseed crops flowering duration estimation by RGB images acquired by consumer drone: a tool for ground-truthing. Proc. SPIE 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018), 10773, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2018, DOI:doi: 10.1117/12.2326149, 107730C-1-107730C-8. SJR:0.234   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

236    Ganeva, D.. Semiautomatic retrieval of biomass based on Vegetation Index optimization and machine learning methods for winter rapeseed crops. Proceedings SES2018, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:2603-3313, 299-305   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

237    Getsov, P., Zabunov, S., Mardirossian, G., Bo, W.. Recent Award Winning Unmanned Aerial Vehicles Inventions. Исследование Земли из Космоса, 6, Наука-Москва, 2018, ISSN:2169-9631, 98-115   Международно академично издателство (ВИНИТИ (не влиза в К2))   Линк

238    Getsov, P., Zabunov, S., Mardirossian, G., Bo, W.. Some Award Winning Unmanned Aerial Vehicle Inventions. Исследование Земли из космоса, 6, "Наука", Москва, 2018, 86-89. JCR-IF (Web of Science):2.944   Q4 (Web of Science)   Линк

239    Kamenova, I., Dimitrov, P., Yordanova, R.. Evaluation of RapidEye vegetation indices for prediction of biophysical/biochemical variables of winter wheat. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e06, 63-74   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

240    Miteva, R., Zaharinova, M., Belichenova, T., Mardirossian, G.. Website of the Bulgarian space instrumentation initiative. Proceedings SES2018, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:2603-3313, 176-180   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

241    Miteva, R., Belichenova, T., Zaharinova, M., Mardirossian, G., Getsov, P.. Bulgarian Space Instrumentation. Proceedings of the Tenth Workshop "Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere", 2018, ISSN:2367-7570, DOI:10.31401/WS.2018.proc, 139-143   Национално академично издателство   Линк

242    Stamenov, S., Stamenova, V.. Historicky GIS strare Sofie - zmeny krajiny a kulturni dedictvi. Sbornik z mezinarodni konference "OCHRANA KULTURNI KRAJINY Organizace kulturni krajiny se zvlastnim zretelem k chovu koni, Narodni hrebcin Kladruby nad labem, 2018, ISBN:978-80-907015-0-2, 180-191   Международно неакадемично издателство

243    Zabunov, S., Mardirossian, G.. Innovative Dodecacopter Design – Bulgarian Knight. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 5, 4, Embry-Riddle Aeronautical University, 2018, ISSN:2374-6793, DOI:10.15394/ijaaa.2018.1293, 1-16. SJR (Scopus):0.174   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

244    Zabunov, S., Mardirossian, G.. Scales for Measuring UAV Micro-Motor Static Thrust. Aerospace Research in Bulgaria, 30, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v30.e08, 96-102   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

245    Желев, Г.. Видове дронове. Proceedings of SES2018, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2018, ISSN:2603-3313, 236-252   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

246    Мардиросян, Г.. Природните екологични катастрофи – достъпни и лесно запомнящи се примери в обучението по физика. Европейски измерения на българското образование по физика, Съюз на физиците в България, 2018, 145-148   Национално неакадемично издателство

247    Bo, W., Getsov, P., Zabunov, S., Mardirossian, G.. Tandem helicopter and other award winning unmanned aerial vehicle inventions. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 71, 4, „Prof. Marin Drinov“ Academic Publishing House, 2018, ISSN:1310-1331, DOI:10.7546/CRABS.2018.04.12, 529-534. SJR:0.21, ISI IF:0.27   Q4 (Web of Science)   Линк

248    Ilieva, M., Filchev, L., Pashova, L.. Preliminary Analysis of Copernicus Data for Natural Hazards Monitoring of the Bulgarian Black Sea Coastal Zone. Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18-23 June 2018, Sozopol, Bulgaria, Eds: Bandrova T., Konečný M., 1-2, 7, Bulgarian Cartographic Association, 2018, ISSN:1314-0604, 384-392   Международно неакадемично издателство (Web of Science)   Линк

249    Kounchev, O., Pashova, L., Filchev, L., Kalaglarski, D., Craciunescu, V., Galabov, V., Peneva, E., Ilieva, M., Srebrov, B., Bibov, Z.. SatWebMare Products and Services in Support of the Sustainable Management of the Bulgarian Coastal Zone. Fourteenth International Conference on Marine Sciences and Technologies, "Black Sea 2018", ИО-БАН, 2018, ISSN:1314-0957, DOI:http://dx.doi.org/10.7546/IO.BAS.2018.3, 251-255   Национално академично издателство   Линк

250    Manakos, I., Tomaszewska, M., Gkinis, I.Z., Brovkina, O., Filchev, L., Genc, L., Gitas, I., Halabuk, A., Inalpulat, M., Irimescu, A., Jelev, G., Karantzalos, K., Katagis, T., Kupková, L., Lavreniuk, M., Mesaroš, M., Mihailescu, D., Nita, M., Rusnak, T., Stych, P., Zemek, F., Albrechtova, J., Campbell, P.. Comparison of Global and Continental Land Cover Products for Selected Study Areas in South Central and Eastern European Region. Remote Sensing, 10, 12, MDPI, 2018, ISSN:2072-4292, DOI:https://doi.org/10.3390/rs10121967, 1967-1967. SJR (Scopus):1.386, JCR-IF (Web of Science):3.952   Q1, не оглавява ранглистата (Scopus)   Линк

251    Popov, S., Savon, D., Getsov, P., Mardirossian, G., Stoyanov, S.. Effective system of waste management. Ecological Engineering and Environment Protection, 2018, 2, National Society of Ecological Engineering and Environment Protection, 2018, ISSN:1311-8668, 5-9   Международно неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

252    Dimitrov, P., Kamenova, I., Roumenina, E., Filchev, L., Ilieva, I., Jelev, G., Gikov, A., Banov, M., Krasteva, V., Kolchakov, V., Kercheva, M., Dimitrov, E., Miteva, N.. Estimation of biophysical and biochemical variables of winter wheat through Sentinel-2 vegetation indices. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25, 5, Agricultural Academy of Bulgaria, 2019, ISSN:2534-983X, 819-832. SJR (Scopus):0.261   Q3 (Scopus)   Линк

253    Dimitrov, P., Dong, Q., Eerens, H., Gikov, A., Filchev, L., Roumenina, E., Jelev, G.. Sub-Pixel Crop Type Classification Using PROBA-V 100 m NDVI Time Series and Reference Data from Sentinel-2 Classifications. Remote Sensing, 11, 11, MDPI, 2019, ISSN:2072-4292, DOI:10.3390/rs11111370, JCR-IF (Web of Science):3.952   Q1, не оглавява ранглистата (Scopus)   Линк

254    Filchev, L., Teodosiev, D., Nedkov, R., Borisova, D., Kehayov, B., Iliev, I., Tsvetkov, T.. Web based EMF monitoring in urban environment. Proc. SPIE 11174, Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2019), 11174, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2019, ISSN:0277-786X, DOI:10.1117/12.2533559, 111741S-1-111741S-9. SJR (Scopus):0.238   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

255    Ganeva, D., Roumenina, E., Jelev, G., Banov, M., Krasteva, V., Kolchakov, V.. Applicability of parametric and nonparametric regression models for retrieval of crop canopy parameters for winter rapeseed and wheat crops using Sentinel-2 multispectral data. Proc. SPIE, 11174, 2019, DOI:10.1117/12.2533651, 111740J-1-111740J-10. SJR (Scopus):0.238   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

256    Getsov, P., Mardirossian, G., Naydenov, S., Petkova, S.. Influence of the magnetic field on the living organisms and humans. 1, Национално дружество "Екологично инженерство и опазване на околната среда", 2019, ISSN:1311-8668, 17-25   Национално неакадемично издателство   Линк

257    Gikov, A., Dimitrov, P., Filchev, L., Roumenina, E., Jelev, G.. Crop type mapping using multi-date imagery from the Sentinel-2 satellites. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 72, 6, Bulgarian Academy of Sciences Publishing House "Prof. Marin Drinov", 2019, ISSN:1310–1331, DOI:10.7546/CRABS.2019.06.11, 787-795. SJR (Scopus):0.205, JCR-IF (Web of Science):0.321   Q4 (Scopus)   Линк

258    Zabunov, S., Mardirossian, G., Nedkov, R.. Bistable Relay Computer BRC44 for Education in Digital Technologies. International Scientific Journal "Industry 4,0", 3, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry 4,0", 2019, ISSN:2543-8582 (Print) 2534-997X (Web), 146-149   Международно академично издателство   Линк

259    Zabunov, S., Mardirossian, G.. In-flight reconfiguration of lithium-ion cells aimed at extending flight times and range of electrically powered UAVs. International Journal of Intelligent Unmanned Systems, 7, 3, Emerald Publishing, 2019, ISSN:2049-6427, DOI:https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJIUS-08-2018-0026, 98-111. SJR (Scopus):0.207   SJR, непопадащ в Q категория (Scopus)   Линк

260    Гиков, А., Димитров, П.. Идентифициране на изгорелите площи и оценка на пораженията при пожара в Кресненското дефиле. Известия на БГД, 40, 2019, ISSN:0375-5924, 10-16   Национално академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

261    Желев, Г.. Видове камери, използвани на дронове. Proceedings of Fifteenth International Scientific Conference SES 2019, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2019, ISSN:2603 – 3321, 193-201   Международно академично издателство

262    Мардиросян, Г., Гецов, П.. Фактори влияещи върху броя на жертвите при природни екологични катастрофи. 6, ИК НВУ "Васил Левски", 2019, ISSN:2367-7465, 82-90   Друго

263    Мардиросян, Г.. Българската академия на науките и космическите изследвания. Списание "Наука", 4, Съюз на учените в България, 2019, ISSN:0861 3362 (печатно), 2603-3623 (електронно), 24-29   Национално неакадемично издателство

264    Стаменов, С.. Пространствен модел и хронологичен анализ на средновековния град Плиска на базата на аерокосмически и наземни данни. Издателство на БАН „Марин Дринов“, 2019, ISBN:978-954-322-980-2, 162   Друго

265    Стаменова, В., Стаменов, С.. Природата навън. Атлас, Ваня Николаева Стаменова, 2019, ISBN:978-619-91509-1-7, 529   Друго

266    Kolchakov, V., Kercheva, M., Banov, M., Krasteva, V., Roumenina, E., Dimitrov, P., Jelev, G., Filchev, L., Dimitrov, E., Gikov, A.. Complex assessment of winter wheat growing conditions in Northwestern Bulgaria. 10th International Soil Congress "Successful Transformation toward Land Degradation Neutrality: Future Perspective" 2019, 17-19 June 2019 Ankara, Turkey, 10, 2019, ISBN:978-605-63090-4-5, 482-487   Международно неакадемично издателство

267    Filchev, L., Manakos, I., Reuter, R., Mardirossian, G., Srebrova, T., Kraleva, L., Dimitrov, D., Marini, K., Rienow, A.. A review of Earth observation resources for secondary school education – Part I. Aerospace Research in Bulgaria, 32, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 1313-0927, e-ISSN 2367-9522, DOI:https://doi.org/10.3897/arb.v32.e18, 224-240   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

268    Filchev, L., Pashova, L., Kolev, V., Frye, S.. Surveys, Catalogues, Databases/Archives, and State-of-the-Art Methods for Geoscience Data Processing. Knowledge Discovery in Big Data from Astronomy and Earth Observation, Astrogeoinformatics, Elsevier, 2020, ISBN:978-0-12-819154-5, DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819154-5.00016-3, 34, 103-136   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Scopus)   Линк

269    Filchev, L., Pashova, L.. Analysis of the dynamics of built-up areas and artificial impervious surfaces of the Bulgarian coastal municipalities using GHSL and GAIA data. 8th International Conference on Cartography and GIS (Eds: Bandrova T., Konečný M., Marinova S.), 2020, Nessebar, Bulgaria, Bulgarian Cartography Association (BCA), 2020, ISSN:1314-0604, 352-361   Национално неакадемично издателство   Линк

270    Jelev, G.. Water Surface Dynamic’s of the Studena Dam, Pernik Using Sentinel 2a and 2b Satellite Data. Aerospace Research in Bulgaria, 32, SRTI-BAS, 2020, ISSN:1313-0927, 34-40   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Web of Science)   Линк

271    Kamenova, I., Dimitrov, P.. Evaluation of Sentinel-2 vegetation indices for prediction of LAI, fAPAR and fCover of winter wheat in Bulgaria. European Journal of Remote Sensing, Taylor and Francis, 2020, ISSN:2279-7254, DOI:10.1080/22797254.2020.1839359, SJR (Scopus):0.804, JCR-IF (Web of Science):2.547   Q1, не оглавява ранглистата (Scopus)   Линк

272    Roumenina, E., Jelev , G., Dimitrov, P., Filchev, L., Kamenova, I., Gikov, A., Banov, M., Krasteva, V., Kercheva, M., Kolchakov, V.. Qualitative Evaluation and Within-Field Mapping of Winter Wheat Crop Condition Using Multispectral Remote Sensing Data.. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26, 6, Agricultural Academy of Bulgaria, 2020, ISSN:p-ISSN 1310-0351, e-ISSN 2534-983X, 1129-1142. SJR (Scopus):0.191   Q3 (Scopus)   Линк

273    Stoyanov, St., Mardirossian, G.. Factor analysis in the process of designing complex optical systems. Journal Scientific and Applied Research, 18, Association Scientific and Applied Research, 2020, ISSN:1314-6289, 17-22   Международно академично издателство   Линк

274    Zabunov, S., Mardirossian, G., Nedkov, R.. Recent Innovations in Circularly Polarized Antennas for Drone Radio Communication. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 73, 9, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, 2020, ISSN:2367–5535, DOI:http://10.7546/CRABS.2020.09.13, 1286-1290. SJR (Scopus):0.22, JCR-IF (Web of Science):0.343   Q2 (Web of Science)   Линк

275    Zabunov, S., Mardirossian, G.. Malicious Drones Interception and Neutralization – Latest Technologies Overview. Proceedings SES2020, Space Research and Technology Institute - BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313 , e-ISSN 2603–3321, 120-123   Международно академично издателство   Линк

276    Zhekov, Zh., Mardirossian, G.. Energy efficiency of a system for primary processing of signals in an opto-electronic device operation under low-contrast conditions. Journal Scientific and Applied Research, 19, Association Scientific and Applied Research, 2020, ISSN:1314-6289, 11-16   Международно академично издателство   Линк

277    Гиков, А.. Едромащабно картографиране и анализ на измененията в съвременните ландшафти за 50 годишен период в ключов участък „Богдая“, Северозападна Рила. Известия на Българското географско дружество, 41, 2020, ISSN:0375-5924, 23-30   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

278    Желев, Г., Борисова, Д.. Приложение на геоинформационни системи при дистанционни изследвания на площта на водното огледало на водни обекти. Списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“, LIX, 5-6/2020, Съюз на геодезистите и земеустроителите в България - ФНТС, 2020, ISSN:0324-1610, 28-32   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

279    Желев, Г., Гиков, А., Руменина, Е.. Проф. дгн Хернани Борисов Спиридонов (28 юли 1935 г. – 21 юни 2018 г.). Виден наш геоморфолог, геотектоник и специалист по дистанционни изследвания на Земята.. Journal of the Bulgarian Geographical Society, 42, 2020, ISSN:0375-5924, 81-87   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

280    Желев, Г., Стефанова, Д., Стефанов, П., Бонев, Д., Стоянова, А., Чолакова, Д.. ГИС проект за изследване на карста в Р. България. Годишник на департамент „Природни науки“, 2018-2019, НБУ, 2020, ISSN:2367-6302, 54-59   Национално неакадемично издателство   Линк

281    Желев, Г.. Дистанционен мониторинг на водното огледало на язовир „Камчия“. ХХХ Международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области", Съюз на геодезистите и земеустроителите в България - ФНТС, 2020, ISSN:2367-6051   Международно неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

282    Желев, Г.. Цветови модели използвани при визуална интерпретация на спътниковите данни. Годишник на департамент „Природни науки“, 2018-2019, НБУ, 2020, ISSN:2367-6302, 46-53   Национално неакадемично издателство   Линк

283    Мардиросян, Г., Гецов, П.. Фактори определящи броя на жертвите при природни екологични катастрофи. 3, Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски" - Велико Търново, 2020, ISBN:ISSN 1314-1937, 9, 9-17   Друго

284    Мардиросян, Г., Филчев, Л.. Разпространение на знания по изучаване на Земята от Космоса сред учащите се. Наука, ХХХ, 6, Съюз на учените, 2020, ISSN:ISSN 0861-3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно), 43-47   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

285    Мардиросян, Г.Х.. Природни бедствия и екологични катастрофи - изучаване, превенция, защита. Трето допълнено и преработено издание, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020, ISBN:978-619-245-013-7, 354   Реномирано международно издателство   Линк

 

286    Руменина, Е., Желев, Г.. Развитие на дистанционните изследвания, провеждани на аерокосмическите полигони в България. Proceedings of Sixteenth international scientific conference SES 2020, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2020, ISSN:2603 – 3321, 187-206   Национално академично издателство   Линк

287    Филчев, Л.. Изследване на водна миграция на тежки метали и металоиди в повърхностнотечащи и подземни води във водосбора на р. Тайна. Conference Proceedings “Climate, atmosphere and water resources in the face of climate change”, Eds.: Y. Chapanov, T. Orehova, Е. Bournaski, Vol. 2, Sofia, 15-16 October 2020, 2, Climate, Atmosphere and Water Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 2020, ISSN:2683-0558, 283-288   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))

288    Филчев, Л.. Модели на геосистеми и абиотичен стрес в дистанционните изследвания. Space, Ecology, Safety' 2020, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 267-272   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

289    Филчев, Л.. Моделиране на техногенното замърсяване на водосбора на река Тайна. Space, Ecology, Safety' 2020, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 273-278   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

290    Чанев, М., Филчев, Л.. Възможности за прогнозиране на добива от биологична пшеница с използване на аерокосмически методи. Space, Ecology, Safety' 2020, SRTI-BAS, 2020, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 213-216   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

291    Craciunescu, V., Kounchev, O., Kalaglarski, D., Pashova, L., Filchev, L, Galabov, V., Ilieva, M., Srebrov, B.. Satwebmare Interactive Web-Mapping System In Support Of The Sustainable Management Of The Bulgarian Coastal Zone. Varna Medical Forum, MU-Varna, 2020, ISSN:ISSN 1314-8338 (Print), ISSN 2367-5519 (Online), 78-83   Национално неакадемично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

292    Стефанова, Д., Стефанов, П., Желев, Г.. Промени в земното покритие и земеползването в избрани моделни карстови райони на България. Проблеми на географията, 3, Департамент География, 2020, ISSN:ISSN 2367-6671, DOI:10.35101/prg-2020.3.9, 157-186   Национално академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

293    Borisova, D., Jelev , G., Sotirov, G.. Achievements in space explorations of Space Research and Technology Institute at the Bulgarian Academy of Sciences. Ecological Engineering and Environment Protection, 32, 2021, ISSN:2367-8429, DOI:10.32006/eeep.2021.2.4455, 44-55   Национално неакадемично издателство (EBSCO)   Линк

294    Chanev, M.. Problems and perspectives in organic cultivation of cereals - overview. Ecological Engineering and Environment Protection, 2021, 2, National society Ecological Engineering and Environment Protection, 2021, ISSN:1311-8668, DOI:doi.org/10.32006/eeep.2021.2.6675, 66-75   Национално неакадемично издателство (EBSCO)   Линк

295    Dimitrov, P., Filchev, L., Roumenina, E., Jelev , G.. Crop Type Mapping in Bulgaria Using Sentinel-1/2 Data. Aerospace Research in Bulgaria, 33, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISSN:p-ISSN 1313-0927, e-ISSN 2367-9522, 40-50. JCR-IF (Web of Science):0.02   Q4 (Web of Science)   Линк

296    Dimitrov, P., Filchev, L., Roumenina, Е., Jelev, G.. Land cover mapping using Sentinel and Landsat data: potential and challenges in the context of the national reporting of greenhouse gas emissions in Bulgaria. Geo-Information Technology in Earth Resources Monitoring and Management, Nova Science Publishers, 2021, ISBN:978-1-53619-669-6, 16, 1-16   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (Scopus)   Линк

297    Dimitrov, Z.. Interferometric Processing of Tandem-X Bistatic SAR Data Using Gamma – Implementation Outline. Aerospace Research in Bulgaria, 33, БАН, 2021, ISSN:1313-0927, DOI:10.3897/arb.v33.e08, 101-123. JCR-IF (Web of Science):0.02   Q4 (Web of Science)   Линк

298    Filchev, L., Kolev, V.. Assessing of Soil Erosion Risk Through Geoinformation Sciences and Remote Sensing—A Review. Rai P.K., Singh P., Mishra V.N. (eds) Recent Technologies for Disaster Management and Risk Reduction, Springer, Cham., 2021, ISBN:978-3-030-76115-8, DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-76116-5_21, 53, 377-430   Международно академично издателство   Линк

299    Filchev, L., Manakos, I., Reuter, R., Mardirossian, G., Srebrova, T., Kraleva, L., Dimitrov, D., Marini, K., Rienow, A.. A review of Earth observation resources for secondary school education – Part II. Aerospace Research in Bulgaria, 33, Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences (SRTI-BAS), 2021, ISSN:1313-0927, DOI:https://doi.org/10.3897/arb.v33.e18, 251-259. JCR-IF (Web of Science):0.02   Q4 (Web of Science)   Линк

300    Ganeva, D., Chanev, M., Filchev, L.. Requirements for Near-Surface Remote Sensing Data Acquisition and Processing as an Alternative to Traditional In-Situ Phenology Observations of Crops in Bulgaria. 17th international conference 'Space, Ecology, Safety', 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 217-223   Международно академично издателство   Линк

301    Jelev, G., Stefanova, D., Stefanov, P.. Land Cover and land use change in karst region Devetashko plateau. Aerospace Research in Bulgaria, 33, SRTI-BAS, 2021, ISSN:1313-0927, 51-78. JCR-IF (Web of Science):0.02   Q4 (Web of Science)   Линк

302    Stamenov, S., Stamenova, V.. 140 Years of Human Impact in the Sofia Valley. Esri Map Book, 36, ESRI Press, 2021   Международно неакадемично издателство   Линк

303    Stamenov, S., Stamenova, V.. Geoinformation technologies for conservation of cultural heritage. Digital Heritage, Progress in Cultural Documentation, Preservation and Protection. Lecture Notes in Computer Science Book Series, 12642, Springer, 2021, ISBN:978-303073042-0, ISSN:0302-9743, DOI:10.1007/978-3-030-73043-7_45, 535-542. SJR (Scopus):0.249   Q3 (Scopus)   Линк

304    Stamenova, V., Stamenov, S.. The Human Presence in the Solar System. Esri Map Book, 36, ESRI Press, 2021   Международно неакадемично издателство   Линк

305    Zabunov, S., Garo Mardirossian, Rositsa Miteva, Todor Kunchev, Roxandra R. Pamukoff-Michelson. Internet-of-things Sensor for Ionizing Radiation Inspection in Confined Spaces. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 74, 10, Prof Marin Drinov Publishing House of BAS, 2021, ISSN:1310–1331 (Print), 2367–5535 (Online), DOI:10.7546/CRABS.2021.10.12, 1519-1528. SJR (Scopus):0.24, JCR-IF (Web of Science):0.343   Q2 (Scopus)   Линк

306    Zabunov, S., Mardirossian, G., Miteva, R., Kunchev, T.. Internet of Things 36-rotor Multicopter for Ionizing Radiation Surveying. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 2021, 8(2), pp. 1–21, 8, 2, Embry-Riddle Aeronautical University, 2021, ISSN:2374-6793, DOI:https://doi.org/10.15394/ijaaa.2021.1585, 1-21. SJR (Scopus):0.16   Q4 (Scopus)   Линк

307    Zabunov, S., Mardirossian, G., Strelnitski, K.. Emerald – a 16-rotor multicopter for stereo imaging. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2021, 93(6), pp. 1115–1121, 93, 6, Emerald Publishing Limited, 2021, ISSN:0002-2667, DOI:https://doi.org/10.1108/AEAT-01-2021-0001, 1115-1121. SJR (Scopus):0.32, JCR-IF (Web of Science):0.785   Q3 (Scopus)   Линк

308    Zabunov, S., Mardirossian, G.. Multistatic passive radar employing magnetic loop antennas. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 74, 6, Prof Marin Drinov Publishing House of BAS, 2021, ISSN:1310–1331 (Print), 2367–5535 (Online), DOI:10.7546/CRABS.2021.06.10, 879-889. SJR (Scopus):0.24, JCR-IF (Web of Science):0.343   Q2 (Scopus)   Линк

309    Zabunov, S., Mardirossian, G.. MULTISTATIC PASSIVE RADAR FOR IONOSPHERIC SOUNDING. Proceedings SES2021, Space Research and Technology Institute - BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313 , e-ISSN 2603–3321, 175-179   Международно академично издателство   Линк

310    Ганева, Д., Филчев, Л., Димитров, З.. Добри практики и препоръки за оперативните услуги „Коперник“ на ЕС за наблюдение на Земята от Космоса, с цел интегрирането им в българското растениевъдство. 17th international conference 'Space, Ecology, Safety', 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 207-216   Международно академично издателство   Линк

311    Илиева, И., Кълвачев, Ю., Великова, В.. Изследване на природните зеолити клиноптилолит и морденит с цел използването им като основа за "космическа почва". Proceedings SES'2021, Space Research and Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISSN:2603 – 3313, 157-162   Международно академично издателство   Линк

312    Мардиросян, Г., Берберова, Р.. ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ НАУКИ” НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 25 ГОДИНИ СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И КОСМИЧЕСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ. Proceedings of SES 2021 - "Seventeenth International Scientific Conference SPACE , ECOLOGY , SAFETY - SES 2020", ИКИТ-БАН, 2021, ISSN:p-ISSN 2603 – 3313 , e-ISSN 2603 – 3321, 13-21   Международно академично издателство   Линк

313    Мардиросян, Г., Берберова,Р.. 25 години научно и образователно сътрудничество между Департамент „Природни науки“ на Нов български университет и Институт за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките. Годишник на департамент „Природни науки“, 2020-2021, Нов Български Университет, 2021, ISSN:ISSN 2367-6302, 2020-2021, DOI:10.33919/ansd.20-21.6.7, 73-81   Национално академично издателство   Линк

314    Филчев, Л., Ганева, Д.. Добри практики за синхронизиране на хиперспектрални данни от космически сензори за мониторинг на екобиологичния статус на различни култури и комбинирането им с други данни за целите на растителната феномика. Proceedings SES'2021, Space Research and Technology Institute Bulgarian Academy of Sciences, 2021, ISSN:p-ISSN 2603–3313, e-ISSN 2603–3321, 199-206   Международно академично издателство   Линк

315    Филчев, Л.. Приложение на спътниковите дистанционни изследвания за откриване на абиотичен стрес в иглолистни ландшафти. Journal of the Bulgarian Geographical Society, 43, Bulgarian Geographical Society, 2021, ISSN:p-ISSN 0375-5924, e-ISSN 2682-986X, 37-42   Национално неакадемично издателство   Линк

316    Чанев, М., Филчев, Л., Иванова, Д.. Възможности за приложение на дистанционните методи в биологичното отглеждане на зърнено-житни култури – Обзор. Journal of the Bulgarian Geographical Society, 43, Bulgarian Geographical Society, 2021, ISSN:p-ISSN 0375-5924, e-ISSN 2682-986X, 31-36   Национално неакадемично издателство   Линк

317    Чанев, М., Филчев, Л.. Спътников мониторинг на добивите от пшеница в България. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 24, 5, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 2021, ISSN:1311-0489, 373-395   Национално академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

318    Чанев, М.. Намалени почвообработки в биологичното земеделие. 17th international conference 'Space, Ecology, Safety', 20-22 October 2021, Sofia, Bulgaria, SRTI-BAS, 2021, ISSN:p-ISSN 2603 – 3313, 322-327   Друго

319    Arslan, A.N., Katarzyna Dabrowska-Zielinska, Vesselin Vassilev, Jose M Álvarez-Martínez, Radeva, K., Stanisław Lewiński, Iida Autio, Hannakaisa Lindqvist, Maria Tenkanen, Tuula Aalto, Markus Törmä, Filchev, L., Michał Krupiński, Stephen Barry, Tarja Tuomainen, Premysl Stych, Abad Chabbi. Developing Support for Monitoring and Reporting of GHG Emissions and Removals from Land Use, Land Change and Forestry. 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, 2021-July, IEEE, 2021, ISBN:978-1-6654-0369-6, ISSN:2153-7003, DOI:https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9553360, 6536-6539   Без JCR или SJR – индексиран в WoS или Scopus (IEEE Xplore)   Линк

320    Chenq C., Lijun Chen, Fei Chen, Yifang Ban, Songnian Li, Gang Han, Xiaohua Tong, Chuang li, Stamenova, V., Stamenov, S.. Collaborative validation of GlobeLand30: Methodology and practices. Geo-spatial Information Science, 24, 1, Taylor and Francis, 2021, ISSN:1009-5020, DOI:DOI:10.1080/10095020.2021.1894906, 134-144. SJR (Scopus):0.956, JCR-IF (Web of Science):4.288   Q1, не оглавява ранглистата (Scopus)   Линк

321    Pashova, L., Filchev, L.. Review of Bulgarian Space-Related Activities within the GEO initiative and the EU Copernicus program. Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 101, Astronomical Observatory of Belgrade, 2021, ISSN:0373-3742, DOI:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5645459, 147-167   Международно академично издателство (The SAO/NASA Astrophysics Data System)   Линк

322    Герджиков, Я., Доцева, З., Гиков, А., Вангелов, Д.. Алувиалният конус на река Глазне, гр. Банско, ЮЗ България. Списание на Българското геологическо дружество, 82, 1, 2021, ISSN:0007-3938, DOI:10.52215/rev.bgs.2021.82.1.5, 47-61. JCR-IF (Web of Science):0.02   Q4 (Web of Science)   Линк

323    Dessislava Ganeva, Eugenia Roumenina, Petar Dimitrov, Alexander Gikov, Georgi Jelev, Rangel Dragov, Violeta Bozhanova, Krasimira Taneva. Phenotypic Traits Estimation and Preliminary Yield Assessment in Different Phenophases of Wheat Breeding Experiment Based on UAV Multispectral Images. Remote Sensing, 14, 4, MDPI, 2022, ISSN:ISSN:2072-4292, DOI:https://doi.org/10.3390/rs14041019, 1-30. JCR-IF (Web of Science):4.848   Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science)   Линк

324    Filchev, Lachezar, Ganeva, Desislava. Combined Use of Hyperspectral Data from Space Sensors with Ancillary Data to Monitor the Crops Status for Food Security Addressing UN SDS. Proceedings of International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2021), 2-3 December 2021, Riga, Latvia, University of Latvia, 2022, DOI:https://doi.org/10.15659/isag2021.12596, 1-5   Международно академично издателство (Друга база (не влиза в К2))   Линк

325    Jelev, Georgi, Petar Dimitrov, Eugenia Roumenina. Within-Field Mapping of Winter Wheat Biophysical Variables Using Multispectral Images From UAV. Aerospace Research in Bulgaria, 34, Space Research Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISSN:ISSN:p-ISSN 1313-0927, e-ISSN 2367-9522, 13-28. JCR-IF (Web of Science):0.02   Q4 (Web of Science)   Линк