ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


Секция “Дистанционни изследвания И ГИС”

 

Мисия

Развитие, усъвършенстване и трансфер на методи за изследване на околната среда с интегрирано използване на технологии за дистанционно наблюдение на Земята, геоинформационни системи и наземни методи. Обучение на магистри, докторанти и специалисти в тази област.

Състав

Секцията се състои от 16 научни работници и специалисти: четирима професори, трима доценти, пет главни асистенти, един асистент (докторант*) и трима специалисти с висше образование (от които един е докторант). Те са с различна квалификация - географи, ландшафтни еколози, инженери, геолог и археолог. 

Възраст

  
                        

  

Структура

В секцията са обособени две научни лаборатории и един научен комплекс:


ЛКВТ   Лаборатория „КОСМИЧЕСКИ БИОТЕХНОЛОГИИ” с ръководител гл. ас. Илияна Илиева;


ПЛПСИ   Лаборатория  „ПОЛЕВИ ПОДСПЪТНИКОВИ ИЗМЕРВАНИЯ” с ръководител проф. д-р Георги Желев;


 

Основни дейности на секцията:

 

 

Ø Валидиране на спътникови данни и продукти (земно покритие, вегетационни индекси, последствия от пожари);

Ø Развитие на научно-информационния комплекс за аерокосмическите полигони на територията на Р. България;

Ø Трансфер на технологии за дистанционно наблюдение на Земята в областта на ландшафтно-екологичната оценка на природната среда, туризма, и културно-историческото наследство;

Ø Оценка на развитието на земеделски култури чрез вегетационни спътникови продукти с пространствена разделителна способност 250 – 300 m;

Ø Геоекологично изследване на опасни природни процеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление;

Ø Провеждане на консултации и обучение на докторанти в област на висше образование: 4. «природни науки, математика и информатика», професионално направление: 4.4. «Науки за Земята », научна специалност: «Дистанционни изследвания на Земята и планетите» по която ИКИТ-БАН е акредитиран. През 2013 г. в секцията се обучават 6 докторанта.

-----------------------------------

*Задочните докторанти са включени в Договор № BG051PO001/07/3.3-02/63 между ИКСИ-БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН за ”Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. на тема „Повишаване на квалификацията и съхраняване на млад екип от учени в областта на аерокосмическите технологии като предпоставка за мориторинг и опазване на околната среда и превенция на щети от природни бедствия”. 2008–2010 г. (http://young.sci.space.bas.bg/)

 


горе