ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална  Автобиография

 

Петър Кирилов ДИМИТРОВ

(име, презиме, фамилия)

 

Служебен адрес: 
         гр. София 1113
         ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

тел:  (+359 2) 979 24 15

факс:  (+359 2) 988 35 03

E-mail: petarkirilov@mail.bg

 

Образование:

2012 г. – образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 01.04.12. „Дистанционни изследвания на Земята и планетите”, БАН, Институт за космически изследвания и технологии

 

Тема: Оценяване и картографиране на показатели на структурата на иглолистни гори чрез спътникови многоканални изображения

 

2007 г. – степен магистър, специалност „География”, Магистърска програма по физическа география и ландшафтна екология, СУ „Св. Климент Охридски”, Геолого- географски факултет

 

2005 г. – степен бакалавър, специалност „География”, СУ „Св. Климент Охридски”, Геолого- географски факултет

Научни звания:

БАН - Институт за космически изследвания и технологии; доцент; 2016 г

БАН - Институт за космически изследвания и технологии; гл. асистент; 2013 г.

БАН - Институт за космически изследвания и технологии; асистент; 2008 г.

БАН - Институт за космически изследвания и технологии, специалист, 2007 г.

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Дистанционни методи, Географски информационни системи (ГИС), ландшафтна екология, геоморфология

 

Езици:

Английски , Руски

Научно - изследователска активност:

Участие в проекти и програми :

4 национални и международни програми и проекти;

 

„Картографиране на структурата и биомасата на иглолистни гори в България с оптични сензори за дистанционно изследване”. Проект по програмата Planet Action на Astrium за подпомагане на проекти свързани с климатичните промени, 2010-2012 г.

 

„Тестване на данни от PROBA-V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния” (PROAGROBURO). Договор № CB/XX/16 финансиран от Белгийска Федерална служба за научна политика (BELSPO), 2011 г.

 

“Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии”. Номер на договора НЗ-N 1507/05 сключен между фонд "Научни изследвания" към МОН и ИКИ–БАН и допълнителни споразумения за втори етап - №Д01-470/22.05.07 г. И за трети етап Д01-717/09.12.08 г.

 

“Разработване на методология и създаване на национална база данни за NDVI, NPP и LAI на основата на спътникови данни от NOAA AVHR и MODIS”. Номер на договора ДВ 08/001.12.06.2008 г. сключен между ИКИ–БАН и фирма Контракс ЕАД.

 

“Повишаване на квалификацията и съхранявяне на млад екип от учени в областта на аерокосмическите технологии като предпоставка за мониторинг и опазване на околната среда и превенция на щети от природни бедствия”. Номер на договора BG051PO001/07/3.3-02/63/17.06.2008 г. на ИКИ-БАН с МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ по схема “Подкрепа развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”. (http://young.sci.space.bas.bg/)

 

Публикации в научни списания:

 

Roumenina, E, V. Kazandjiev, P. Dimitrov, L. Filchev, V. Vassilev, G. Jelev, V. Georgieva, H. Lukarski. 2013. Validation of LAI and assessment of winter wheat status using spectral data and vegetation indices from SPOT VEGETATION and simulated PROBA-V images. International Journal of Remote Sensing, 34(8): 2888-2904, ISSN 0143-1161, DOI:10.1080/01431161.2012.755276

 

Roumenina, E., L. Filchev, V. Naydenova, G. Jelev, P. Dimitrov, V. Vassilev, L. Kraleva. 2010. Monitoring of Winter Crop Status in Bulgaria Using a Series of NOAA AVHRR NDVI Images. Canadian Journal of Remote Sensing. Vol. 36, pp. 224-230

 

Dimitrov, P., E. Roumenina. 2012. Studying the relationship between some attributes of coniferous forests and spectral data from the ASTER satellite sensor. Aerospace Research in Bulgaria, 24: 116–128 ISSN 1313-0927

 

Dimitrov, P. 2012. Using of multispectral satellite images for estimation and mapping of coniferous forest aboveground tree biomass. Problems of geography, 1-2: 90–104 ISSN 0204-7209

 

Желев, Г., М. Червеняшка, П. Димитров. 2012. Пространствен модел на динамиката на земеползването в района на мини “Марица изток” с използване на дистанционни методи. Екологично инженерство и опазване на околната среда, Година 11; No 1, с. 5-11, ISSN 1311 – 8668

 

Димитров, П., А. Велчев. 2012. Реликтните каменни ледници като морфоложка форма в алпийския пояс на Рила планина. Годишник на СУ, Геол.-геогр. фак., 103 (2): 97-111, ISSN 0324–2579 http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/oficialni_izdaniya

 

Roumenina, E., L. Filchev, V. Vassilev, P. Dimitrov, G. Jelev, G. Stancalie, E. Savin, D. Mihailescu. 2012. Comparative analysis of crop maps for chosen test areas on the territory of Bulgaria and Romania using simulated Proba-V and Spot vegetation data. EARSeL eProceedings, 11(2), 155-160, ISSN 1729-3782

 

Roumenina, E., G. Jelev, P. Dimitrov, L. Filchev, V. Kazandjiev, V. Georgieva, D. Joleva. 2011. Monitoring of winter wheat of the Enola variety on the Lozenets reference area using satellite and ground-based data. Field Crops Studies (Изследвания върху полските култури), Vol. VII – 2, pp.221-232

http://dai-gt.org/fcs/bg/index.php?page=tom&idt=11&idb=20&ida=355

 

Теодосиев, Д., Г. Мардиросян, Л. Филчев, Р. Гюров, Б. Сребров, П. Димитров, Ц. Среброва. 2009. Резултати от пилотно мониторингово изследване на разпределението и характеристиките на електромагнитни полета в диапазона 800 MHz-2200 MHz в градска среда. Екологично инженерство и опазване на околната среда, 3-4, с.74-81, ISSN 1311-8668

 

Публикации в сборници от научни конференции:

 

Димитров, П., А. Гиков. 2012. Идентификация и картографиране на реликтните каменни ледници в Пирин планина чрез използване на аерокосмически изображения. В: Доклади от Седмата научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Сигурност – SES 2011”, 29 ноември – 1 декември 2011 г., София, България, Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките, София, 256-263, ISSN 1313-3888

 

Roumenina, E., L. Filchev, G. Jelev, P. Dimitrov, H. Lukarski, V. Kazandjiev, V. Georgieva. 2012. Determination of wheat crop status after winter using simulated PROBA-V and ground-based data. In: Proceedings of the Seventh Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Safety – SES 2011”, 29 November – 1 December 2011, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 197-207, ISSN 1313-3888

 

Dimitrov, P. 2012. Mapping of coniferous forests’ structural attributes in Rila Mountain, Bulgaria by satellite data. In: Proceedings of the First European SCGIS Conference “Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites”, 21 - 23 May 2012, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, 44-52, ISSN 1314-7749 http://proc.scgis.scgisbg.org/S1-7_Dimitrov.pdf

 

Гиков, Ал., П. Димитров. 2011. Идентификация и картографиране на реликтните каменни ледници в Рила планина чрез използване на аерокосмически изображения. Сборник доклади от Шестата научна конференция с международно участие SES` 2010, 2-4 Ноември 2010, София, България, ИКСИ-БАН, с. 252-259, ISSN 1313-3888 http://www.space.bas.bg/SENS/SES2010/3_RS/8.pdf

 

Naydenova, V., P. Dimitrov, G. Jelev, E. Roumenina. 2010. Analysis of the Dynamics of Vegetation Parameters LAI, EVI and FPAR for Forest Areas using MODIS Data. Proceedings of the 30th EARSeL Symposium "Remote Sensing for Science, Education and Culture", pp. 357-364, ISBN 978-3-00-033435-1

 

Roumenina, E., L. Filchev, V. Naydenova, P. Dimitrov, G. Jelev. 2010. Landscape Planning of Land-Use Using High Resolution Satellite Images and Ground-Based Data. Proceedings of the 30th EARSeL Symposium "Remote Sensing for Science, Education and Culture", pp. 215-222, ISBN 978-3-00-033435-1

 

Гиков, Ал., П. Димитров. 2010. Приложение на геоинформационните технологии за оценка на щетите и последиците от големия пожар в района на х. Мальовица, Рила планина. Сборник доклади от Петата научна конференция с международно участие SENS` 2009, Ноември 2009, София, България, ИКИ-БАН, 150-159, ISSN 1313-3888 http://www.space.bas.bg/SENS2009/7-R.pdf

 

Димитров, П., Ал. Гиков. 2010. Идентификация и оценка на следи от пожари в Рила планина чрез използване на спектрални индекси по данни от Landsat. Сборник доклади от Петата научна конференция с международно участие SENS` 2009, Ноември 2009, София, България, ИКИ-БАН, 142-149, ISSN 1313-3888 http://www.space.bas.bg/SENS2009/6-R.pdf

 

Roumenina, E., V. Vassilev, V. Naydenova, G. Jelev, P. Dimitrov, K. Ruskov. 2010. Land Use Dynamics of Areas Threatened with Floods Using Object-Oriented Classification of Very High Resolution Imagery. Proc. of the Fifth Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS` 2009, November 2009, Sofia, Bulgaria. SRI-BAS, ISSN 1313-3888, pp. 116-124

 

Dimitrov, P. 2009. Investigation of dynamics of some biophysical parameters of Norway spruce stands by MODIS data. Proceedings of 4th International Conference RAST 2009, June 11-13 2009, Istanbul, Turkey. pp. 392-396. ISBN: 978-1-4244-3626-2

 

Roumenina, E., A. Gikov H. Lukarski, V. Naydenova, G. Sotirov, G. Jelev, L. Filchev, L. Kraleva, S Fotev, M. Chervenyashka, P. Dimitrov, V. Kazandzhiev, N. Valkov. 2008. Establishment of a Scientific-Information Complex for Aerospace Test Sites on the Territory of the Republic of Bulgaria. Proc. of the Fourth Scientific Conference with International Participation “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS’ 2008”, June 2008, Varna, Bulgaria. SRI-BAS. ISSN 1313-3888, pp. 106-112

 

Велчев, А., П. Димитров. 2008. Формиране на хидроморфните и субхидроморфни ландшафти и техните антропогенни изменения в Северозападна Рила. Сб.доклади от Научната конференция България, българите и Европа- мит, история, съвремие. Октомври 2007 том II Университетско изд. "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново. с. 281-292


горе