ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


професионална Автобиография

 

Ваня Николаева СТАМЕНОВА

(име, презиме, фамилия)

 

Служебен адрес: София 1113, 
                             ул. “Акад. Г. Бончев”, 
                             бл.1, ет.4, ст. 426

тел:          (+359 2) 979 24 17

факс:       (+359 2) 988 35 03

E-mail vnaydenova@space.bas.bg

              vnaydenova@gmail.com

 

Образование (учебно заведение, специалност, година на завършване):

·  Институт за космически изследвания и технологии – Българска академия на науките, Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 01.04.12. „Дистанционни изследвания на Земята и планетите”, 2009 г.

Тема: Географска информационна система за дистанционен и наземен мониторинг на антропогенното въздействие във водосборния басейн на р. Кътинска

· СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, степен Магистър, специалност “География”, Магистърска програма по Геоморфология, 2005 г.

· СУ "Св. Климент Охридски", Геолого-географски факултет, степен Бакалавър, специалност “География”, 2003 г.

· Национална Природо-Математическа Гимназия “Акад. Любомир Чакалов”, Профил: Биология със засилено изучаване на английски език, 1999 г.

Научни степени и звания (организация, степен/звание, година на придобиване):

·  Министерски съвет на Република България, Висша атестационна комисия -  "Доктор", 2009 г. Институт за космически изследвания–БАН

·  Институт за космически изследвания и технологии - БАН, научен сътрудник I ст. в секция "Дистанционни изследвания на Земята", ноември 2009 г.

·  Институт за космически изследвания и технологии - БАН, научен сътрудник III ст. в секция "Дистанционни изследвания на Земята", юли 2006 г.

Специализации, обучение и курсове:

·   САЩ, Щатски Университет Юта – Специализация в Лабораторията по Дистанционни изследвания и ГИС към Колежа по природни ресурси на Щатския Университет Юта през 2009 г. за период от 2 месеца (2.04.2009 г. – 31.05.2009 г.)

·   ИКИТ-БАН, София, “Използване на нано- и микроспътници за мониторинг на околната среда” 03 – 06 февруари 2009 г.

·   St. Cyril and St. Methodius International Foundation Educational Perspectives - Certificate of Attendance for successful completion of a Cambridge English Proficiency Course, 18.09.2008 – 01.12.2008.

·   St. Cyril and St. Methodius International Foundation Educational Perspectives - Certificate of Attendance for successful completion of a Cambridge Advanced Course of English, 04.08.2008 – 29.08.2008

·   ESRI Inc., April 24, 2008  - ESRI Certificate of Understanding GIS Queries;

·   International Scholarship of the Society for Conservation GIS for Advanced training in application of GIS in the field of conservation of the environment conducted by ESRI, June 4-15, 2007, Redlands, CA, USA.

- ESRI Certificate of Building Geodatabases, June 2007;

- ESRI Certificate of Cartography with ArcGIS, June 2007;

- ESRI Certificate of Working with ArcGIS Spatial Analyst, June 2007;

- ESRI Certificate of Advanced Analysis with ArcGIS, June 2007.

Заемани длъжности през последните 5 години (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

·   Институт за космически изследвания и технологии - БАН, главен асистент в секция "Дистанционни изследвания и ГИС", ноември 2009 г. – до сега

·   Институт за космически изследвания и технологии - БАН, асистент в секция "Дистанционни изследвания на Земята", юли 2006 – ноември 2009 г.

·   Институт за космически изследвания и технологии - БАН, специалист в секция "Дистанционни изследвания на Земята", 2005 г. – юли 2006 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Дистанционни методи, Географски информационни системи (ГИС), Геоморфология, Опазване на околната среда,  Антропогенни изменения

Компютърни умения

·       Software experience: ArcGIS, ArcView, QGIS, Grass, SagaGIS, ENVI, Erdas Imagine, Adobe Photoshop, CorelDRAW, MS Windows, MS Office.

·       Digital image processing: Основният опит е свързан с изображения на QuickBird, LANDSAT, MODIS, SPOT и ASTER, и аерофотоснимки.

Членство в научни организации:

·         2007 г. до сега Членство в Society for Conservation GIS (SCGIS)

·         2009 - 2011 Членство в EARSeL (Европейската асоциация на Лабораториите по дистанционни изследвания)

Научни награди:

·   Грамота и плакет на н.с. Ваня Найденова за заслуги и принос в космическите изследвания по повод на 40-годишнината на Института за космически изследвания и технологии при БАН, 02.10.2009

·   Втора награда на Пети национален конкурс за младежка научна разработка “Земята – позната и непозната”, ниво студенти. 2005. Тема: “Съвременни природни и техногенни релефообразуващи процеси в района на Кътинските пирамиди., Найденова, В.

·   Голяма награда на Трети национален конкурс за научна разработка “Земята - позната и непозната”.2001. Тема: “Мониторинг и план за възстановяване на природната среда в района на Кътинсите пирамиди”. Руменина, Л., В. Найденова, Д. Фердинандов.

·   Първо място в националния кръг на Конкурса “ Млади таланти” на МОН, 1999. Тема: “Изследване на пространственото разпространение на киселинните валежи в района на София”. Голев, К.,  В. Найденова, К. Попов.

·   Първо място на Националния кръг на Балканиадата по опазване на околната среда. 1998. Тема: “Киселинни валежи”. Найденова, В., К. Голев, К. Попов. 

Езици (равнище на владеене): Ниво на владеене на езика: (1 – ниско; 5 – отлично)

Език

Четене

Говорене

Писане

Английски

5

4

4

Руски

4

1

1

Испански

1

1

1

Участие в проекти:

1.     Разработване и развитие на гео-бази данни за аерокосмическите полигони в България съобразени с програмата ГМОСС. Проект за научни изследвания към БАН. 2010-2013. Ръководител на договора – доц. д-р Е. Руменина.

2.     Разработване на първична гео-база данни и ГИС на Външния град на средновековната българска столица Плиска. Договор № 453/11.06.2010 г. сключен между ИКИ-БАН и НАИМ-БАН. Ръководител на договора – доц. д-р Е. Руменина. Възлагателна заповед № 125/16.06.2010 г. от 11.06.2010 г. до 11.06.2011 г. Анекс за продължаване на проекта до май 2012 г.

3.     Optical remote sensing mapping of coniferous forest structure and biomass in Bulgaria. Project supported by Spot – Planet Action. The project is carried out by Space Research Institute. 2010-2012. Project Starting Date: 07/01/2010 Project Closing Date: 12/31/2012.

4.     Повишаване на квалификацията и съхраняване на млад екип от учени в областта на аерокосмическите технологии като предпоставка за мориторинг и опазване на околната среда и превенция на щети от природни бедствия. Договор № ВG051РО001/07/3.3-02/63/170608 между ИКИ-БАН и  фонд "Научни изследвания" към МОН за ”Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Срок на проекта: 2008–2010 г.  Ръководител на проекта - проф. П. Гецов. (http://young.sci.space.bas.bg/)

5.     SСHEMA Scenarios for Hazard-induced Emergencies Management. Ref. Nr BG 2005/017-353.10.06. 030963. Sixth Framework Programme EC. Project coordinator Prof Peter Getzov. Възлагателна заповед № 7/21.01.2008 г.; 2008 - 2010 г.

6.     Развитие на методическите основи на ландшафтно-екологичното планиране с използване на геоинформационни технологии. Договор НЗ-N 1507/05 между ИКИ-БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН, 2005 – 2009 г. Ръководител на проекта – ст.н.с. д-р Е. Руменина; Възлагателна заповед № 114/11.10.05 от 11.10.05 до 24.12.2010 г.

7.     Kutina Pyramid in Bulgaria. Project supported by Spot – Planet Action and ESRI. The project is carried out by Space Research Institute for the period 2007-2010. Project leader: Res. Fell. V. Naydenova

8.     Разработване на методология и създаване на национална база данни за NDVI, NPP и LAI на основата на спътникови данни от NOAA AVHRR и  MODIS.  Договор № ДВ 08/001.12.06.2008 г., между ИКИ-БАН и фирма “Контракс”, 2008 г.  Ръководител на проекта – ст.н.с. д-р Е. Руменина. Възлагателна заповед № 108/23.06.2008 г.

9.     Designing a Geodatabase Model for the Purposes of Large-Scale Mapping of Land-Use Conflicts Caused by Mining Industry Using Remote Sensing and Ground-Based Data. Joint Research Project – No.P-16*24.04.07 between Space Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences and the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 2007-2009. Project coordinator: Sen. Res. II rank E. Roumenina and Prof. N. Silleos.

10.   Development of Strategy and Methods for Monitoring of Elecromagnetic Pollution in the Environment of the Western Balkans. EU Programme, SEE-ERA.NET, INTAS Ref. Nr 06-1000031-10374. Договор между ИКИ-БАН и  фонд "Научни изследвания" към МОН. Координатор на проекта – Проф. П. Гецов. Възлагателна заповед № 213/03.12.2007 г. Срок – 18 месеца

11.   Извършване на проучвания, анализи и експертни консултации на територията на “Спортен център Кътина – Голф резорт”. Възлагателно писмо Изх.№ 1053/ 20.12.07  от  “Спортен център Кътина” ООД  на ИКИ-БАН. Ръководител на екипа извършил проучването – доц. д-р Е. Руменина. Възлагателна заповед № 226/28.12.2007 г.

12.   Геоекологична оценка на площадката на обект: “Спортен център Кътина – Голф ресорт”. Договор №008/01.07.2007г. сключен между ИКИ-БАН и Ферри груп корпорейшън (България) ЕООД. Ръководител на договора–доц. д-р Е. Руменина. Обща възлагателна заповед № 127/13.07.2007 г. Възлагателна заповед № 130/19.07.2007 г.

13.   Изграждане на научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони на територията на Р. България. Договор НИК-03/07 сключен между ИКИ – БАН и фонд "Научни изследвания" към МОН, 2007–2009. Ръководител на проекта – ст.н.с. д-р Е. Руменина. Възлагателна заповед № 194/08.11.2007 г.

14.   Провеждане на интернет базирано мониторингово изследване на атмосферното замърсяване в района на Община Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни. Договори между община Стара Загора и ИКИ-БАН (Договор № 1058/23.08.2005г.; Договор № 259/28.02.2006г.; Договор № 1074/16.08.2006г.; Договор № 19/05.01.2007г.; Договор № 2184/25.06.2007г.; Договор № 3/07.01.2008г.), август 2005 – юни 2008 г. Ръководител на проекта – ст.н.с д-р Л. Филипов; (http://sz.space.bas.bg/)

15.   Провеждане на пилотно мониторингово изследване на територията  на община Тунджа на базата на спътникови и GPS  данни за месец август 2006 до месец септември 2006 г. включително. Договор № 76/08/2006 между Община Тунджа и ИКИ-БАН. Ръководител на проекта – ст.н.с. д-р Р. Недков;

16.   Разработване на ГИС за ландшафтно–екологично планиране с използване на самолетни и сателитни изображения. Проект за научни изследвания към БАН. 2004-2007. Ръководител на договора–доц. д-р Е. Руменина. Срок – 2 години.

Основни публикации (представя се пълно библиографско описание по БДС):

1.   Найденова, В., С. Стаменов. Картографиране на туристическите ресурси на район Нови Искър на базата на спътникови данни и ГИС. Седма научна конференция с международно участие Космос, Екология, Сигурност – SES 2011, София, България (приета за печат).

2.   Найденова, В. Визуална интерпретация и картографиране на свлачища по сателитни данни със свръхвисока пространствена разделителна способност. Седма научна конференция с международно участие Космос, Екология, Сигурност – SES 2011, София, България (приета за печат).

3.   Roumenina, E., L. Filchev, V. Naydenova, G. Jelev, P. Dimitrov, V. Vassilev, L. Kraleva. 2010. Monitoring of Winter Crop Status in Bulgaria Using a Series of NOAA AVHRR NDVI Images. Canadian Journal of Remote Sensing (accepted) ISSN 1712-7971

4.   Naydenova V., P. Dimitrov, G. Jelev, E. Roumenina.2010. Analysis of the Dynamics of Vegetation Parameters LAI, EVI and FPAR for Forest Areas using MODIS Data Proceedings of 30th EARSeL Symposium - Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 31th May - 3rd June 2010 UNESCO Headquarters, Paris, France. ISBN 978-3-00-033435-1, pp. 357-364.

5.   Roumenina E., L. Filchev, V. Naydenova, P. Dimitrov, G. Jelev. 2010. Landscape Planning of Land-Use Using High Resolution Satellite Images and Ground-Based Data. Proceedings 30th EARSeL Symposium - Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 31th May - 3rd June 2010 UNESCO Headquarters, Paris, France. ISBN 978-3-00-033435-1, pp. 215-222.

6.   Рангелов Б., Г. Желев, Т. Новикова, Г. Мардиросян. Г. Пападополус, А. Фокаефс, В. Найденова, Е. Руменина, А. Гиков, Ю. Крумова, 2010, АТЛАС на зоните изложени на риска от цунами по северното българско черноморско крайбрежие, зона Балчик, Шеста рамкова програма проект СХЕМА, Изд. къща “ЕТ ТерАрт” - Кръсто Терзиев, София, 2010, ISBN: 978-954-9531-15-2, стр. 23.

5.      Roumenina, E., V. Naydenova, G. Jelev, V. Vassilev, L. Kraleva. 2009. Aerospace Test Sites in Bulgaria. In: State and Prospects, Aerospace Research in Bulgaria, Space Research Institute, № 23. ISSN1313-0927. pp. 59-69.

6.      Ranguelov B., G. Mardirossian, E. Roumenina, G. Jelev, A. Gikov, V. Naidenova. 2009. DEM and vulnerability classifications about Balchik test site according EU SCHEMA Project. Proceedings of the International Conference Fundamental Space Research, Sofia, Bulgaria. Published by STIL-BAS. ISSN: 987-954-322-409-8, pp 13-16. 

(electronic version http://www.stil.bas.bg/proc2009.html)

7.      Naydenova, V., 2009. Spatial and Temporal Dynamics of the Morphometric Parameters and Land Cover Using Remote Sensing Methods and GIS. In: Proceedings of the Fifth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety, Sofia, Bulgaria. Published by SRI-BAS. ISSN 1313-3888. pp. 135-141.

8.      Roumenina E., V. Vassilev, V.Naydenova, G. Jelev, P. Dimitrov, K. Ruskov. 2009. Land Use Dynamics of Areas Threatened with Floods Using Object-Oriented Classification of Very High Resolution Imagery. In: Proceedings of the Fifth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety SENS’09, Sofia, Bulgaria. Published by S R I-BAS. ISSN: 1313-3888. pp. 116-124.

9.      Naydenova V., E. Roumenina. 2009. Monitoring the Mining Effect at Drainage Level Using Geoinformation Technologies. Central European Journal of Geosciences. Vol. 1, Number 3, September 2009. Publisher Versita, Warsaw, pp 318-339. ISSN 1896-1517

(electronic version) http://www.versita.com/science/geosciences/cejg/.

10.    Naydenova, V., G. Jelev, 2009, Forest Dynamics Study Using Aerial Photos and Satellite Images with Very High Spatial Resolution. Proceedings of the 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies “Space in the Service of Society”–RAST 2009, Istanbul, Turkey. Published by IEEE, ISBN: 978-1-4244-3628-6.  pp 344-348.

11.    Roumenina, E., L. Filchev, V. Naydenova, G. Jelev, P. Dimitrov, V. Vassilev. Paper ID 587-Assessment of Temporal Dynamics and Stress of the Vegetation Using Series of Seven-Day NOAA AVHRR NDVI Thematic Images// Proceedings of the 30th Canadian Symposium on Remote Sensing “Bridging Excellence”, 22-25 June 2009, Lethbridge, Alberta, Canada. Publisher: Canadian Remote Sensing Society/Canadian Aeronautics and Space Institute, pp. 810-811. ISBN 978-0-9781866-4-1.

12.    Naydenova, V. 2008. Land Use Change of the Kutina Pyramids Natural Landmark Area. Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS’ 2008, Varna, Bulgaria. Published by S R I-BAS. ISSN: 1313-3888. pp. 127-131.

13.    Roumenina E., A. Gikov H. Lukarski, V. Naydenova, G. Sotirov, G. Jelev, L. Filchev, L. Kraleva, S. Fotev, M. Chervenyashka, P. Dimitrov, V. Kazandzhiev, N. Valkov. 2008. Establishment of a Scientific-Information Complex for Aerospace Test Sites on the Territory of the Republic of Bulgaria. Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS’ 2008, Varna, Bulgaria. Published by S R I-BAS. ISSN: 1313-3888. pp. 106-112.

14. Кънев Г., В. Найденова, Е. Руменина, Р. Недков. 2009. Локален геоморфоложки анализ на динамиката на релефа в района на природна забележителност Кътински пирамиди. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, 2-География. Том 101. Университетско издателство  СУ „Св. Климент Охридски”, ISSN: 0324-2579. стр. 43-58

15. Getsov P., D. Teodosiev, E. Roumenina, G. Mardirossian, M. Israel, L. Filchev, V. Naydenova, G. Sotirov, B. Srebrov, S. Velkoski, P. Gajeshek, J. Vojta, D. Simunic. 2008. Monitoring of Electromagnetic Pollution in the Western Balkan Environment – Bulgarian Participation in the Project SEE_ERA.NET – EU PROGRAMME, In: Proceedings of International Conference “Fundamental Space Research: Recent Development in Geoecology Monitoring of the Black Sea Area and their Prospects”, Sunny Beach, Bulgaria, September 21-28, 2008,ISBN 987-954-322-316-9, pp. 399-402.

16. Недков Р., Е. Руменина, Л. Филипов, П. Христов, М. Димитрова, М. Захаринова, В. Найденова, Г. Желев, Д. Бонева. 2007. Web-базиран мониторинг на атмосферните замърсявания в района на община Стара Загора на базата на спътникови данни. Трета научна конференция с международно участие SENS’2007, Варна, България. Изд. ИКИ-БАН, ISSN: 1313-3888. стр. 264-273.

17. Roumenina E., G. Jelev, R. Nedkov, v. naydenova, G. Kanev. 2007. Spatial Model for Evaluate Man-Induced Transformation Using Geoinformation Technologies. Aerospace Research in Bulgaria. 21. Published by SRI-BAS, ISSN1313-0927. pp. 35-47.

18. Naydenova, V., E. Roumenina, G. Kanev, L. Filchev, K. Stefanov. 2007. Investigating the Stream Network Changes and Landslide Processes in Open Coal Mining Areas Using Remote Sensing Methods. Proceedings of Third International Conference on Recent Advances in Space Technologies “Space for a More Secure World”, 14-16 June 2007, Istanbul, Turkey. Published by IEEE, ISBN: 978-1-4244-3628-6. pp. 242-246.

19. Roumenina, E., L. Filchev, V. Naydenova, G. Kanev. 2007. A Model for Geodatabase Organization for Purposes of Large-scale Mapping of Land-Use Conflicts. Proceedings of INTERGEO EAST 4th International Conference “Recent Problems in Geodesy and Related Fields” with International Importance. February 28 – March 2, 2007. Inter Expo Centre, No30 [CD-ROM], Sofia, Bulgaria. pp. 180-189.

20. Roumenina, E., G. Jelev, R. Nedkov, V. Naydenova. 2007. Mapping Green Urban Space Using High Spatial Resolution Images. Proceedings of INTERGEO EAST 4th International Conference “Recent Problems in Geodesy and Related Fields” with International Importance. February 28 – March 2, 2007. Inter Expo Centre, No37 [CD-ROM], Sofia, Bulgaria. pp. 222-228.

21. Кънев Г., В. Найденова, Е. Руменина, Р. Недков. 2006. Методика за мониторинг на природна забележителност Кътински пирамиди с помощта на геоинформационни технологии. Екологично инженерство и опазване на околната среда. кн. 3-4. Изд. ЕИООС, С. ISSN: 1311-8668. стр. 26-34.

22. Roumenina, L., V. Naydenova. 2000. Environmental Monitoring of a Unique Natural Phenomenon Utilized for a Dump Site. Proceedings of the Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Prague, Czech Rep.

23. Naydenova, V., K. Golev, K. Popov. 1998. Acid Precipitation (An investigation of Sofia City region). 1st Proceedings of the BALKANIAD for the Environment. Thessalonica, Greece.

Участие на национални и международни конференции с доклад:

1.     Naydenova, V., S. Stamenov, A. Alajov. Conservation of Natural and Cultural Heritage – the Integrated Use of Earth Observation Satellite and In-Situ Data.’2nd GMES Operational Capacity Workshop, March 17-18, 2011, Sofia, Bulgaria.

2.     V. Naydenova, Ph.D. Expertise Profile GMES INSITU, 3 of the Remote Sensing and GIS Department at the Solar-Terrestrial Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences (SSTRI-BAS) Bulgaria. COSMOS FP7 Matchmaking Event, March 18th, 2011, Sofia, Bulgaria.

3.     Stamenov, S., V. Naydenova. GIS of Old Sofia – Urban Development and its Cultural Heritage. 14th Annual SCGIS Conference “Building Strength”, July 16-19, 2011, Big Bear Lake, California.

4.     Руменина, Е., В. Найденова, Г. Желев. Разработване и развитие на гео-бази данни за аерокосмическите полигони в България, съобразени с програмата ГМОСС. Национална работна среща на тема: Мониторинг и анализ на околната среда състояние, организация,  перспективи”, 30.06.2011, София, България

5.     Roumenina E., V. Naydenova, G. Jelev, A. Gikov, L. Kraleva, 2010, Aerospace Test Sites In Bulgaria – State And Prospects, GMES Operational Capacity Workshop, Sofia, Bulgaria, 25 – 26 March, 2010, (Poster session). (докладван лично)

6.     Jelev, G., E. Roumenina, V. Naydenova, Mapping of settlements dynamics using high spatial resolution satellite images, XXI International Geodetic Students Meeting, Students Association of the Higher Technical School of Geodetic, Cartographic and Surveying Engineering, 4-10 May 2008 Valencia, Spain (Poster session).

7.     Найденова, В. Географска информационна система за дистанционен и наземен мониторинг на антропогенното въздействие във водосборния басейн на р. Кътинска. Единадесети световен ГИС ден 2009 Discovering the World through GIS, 18 Ноември 2009, ЦУ-БАН, София, България. (докладван лично)

8.     Руменина E., В. Найденова, Л. Филчев, Г. Желев. 2008. Оценка на влиянието на добивната промишленост върху земеползването с помощта на изображения с висока пространствена разделителна способност. Трета меѓународна научна конференциjа Аномални природни и антропогенни влиjаниjа и поjави во животната средина и културното наследство, 27 – 29 юни 2008 г. Охрид, Македония.

9.     Руменина Е., В. Найденова, Л. Филчев, Г. Желев. 2008 г. Оценка на влиянието на добивната промишленост върху земеползването с помощта на аерокосмически изображения с висока разделителна способност. Втора научно-приложна конференция с международно участие „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени от промишлеността терени”. 15-17.Х.2008 г., Старозагорски минерални бани, България.

10.   Найденова, В., Руменина Е., Г. Желев, Основни дейности и проекти на секция ДИЗ към ИКИ-БАН, Доклад на Втората работна среща на Балканския екологичен център (2nd Workshop of the Balkan Environment Center), 12.09.2007 г. в гр. Лагадас, Гърция. (докладван лично)

11.   Naydenova, V. Large-Scale Mapping of the Land Use Conflicts on a Natural Landmark in a Stage of Degradation Using GIS and Remote Sensing Methods. 10th Annual SCGIS Conference, 25-28 June 2007, Monterey, CA, USA. (докладван лично)

12.   Naydenova, V. Large-Scale Mapping of the Land Use Conflicts on a Natural Landmark in a Stage of Degradation Using GIS and Remote Sensing Methods. 27th Annual ESRI International User Conference, 18-22 June 2007, San Diego, CA, USA. (докладван лично)

13.   Naydenova, V., E. Roumenina, G. Jelev, L. Filchev. Application of GIS, Remote Sensing and Ground-Based Data for Environmental Conservation on the Territory of the Republic of Bulgaria. 10th Annual SCGIS Conference, 25-28 June 2007, Monterey, CA, USA (Poster session). (докладван лично)

14.   Naydenova, V., E. Roumenina, G. Jelev, L. Filchev. Application of GIS, Remote Sensing and Ground-Based Data for Environmental Conservation on the Territory of the Republic of Bulgaria. 27th Annual ESRI International User Conference, 18-22 June 2007, San Diego, CA, USA (Poster session). (докладван лично)

15.   Найденова, В., Л. Филчев. Приложение на аерокосмическите технологии за геоекологичен мониторинг на територията на Р. България. Национална конференция „Европейската интеграция, младежта на България и иновационното и информационно общество“, 18 май 2007 г., ЦУ-БАН, София, България. (докладван лично)

16.   Руменина Е., В. Найденова, Г. Желев, П. Димитров. Регистриране последствия от наводнения по сателитни изображения с различна пространствена разделителна способност, Втора меѓународна научна конференциjа Аномални природни и антропогенни влиjаниjа и поjави во животната средина и културното наследство 13 – 15 декември 2007 г. Скопje, Македония.

17.   Руменина Е., Л. Филчев, В. Найденова, Г. Желев, А. Пецалевски. 2007. Проектиране на модел на геобазаданни за мониторинг на електромагнитно замърсяване, Втора меѓународна научна конференциjа Аномални природни и антропогенни влиjаниjа и поjави во животната средина и културното наследство,13 – 15 декември 2007 г. Скопje, Македония.

Доклади на семинари:

1.  Доклад на семинар на лаборатория по дистанционни излседвания и ГИС, към Колежа по природни ресурси в Щатския Университет в Юта за представяне на дейността на секция “ДИЗ” към ИКИ-БАН и основните резултати от дисертационен труд на тема “Географска информационна система за дистанционен и наземен мониторинг на антропогенното въздействие във водосборния басейн на р. Кътинска”, 24.04.2009 г., гр. Лоугън, Юта, САЩ. (докладван лично)

2.  Доклад на семинар на лаборатория по Remote Sensing and Applications in Agriculture към катедрата по Hydraulics, Soil Science and Agricultural Engineering на Faculty of Agriculture  на Солунският университет „Аристотел” на тема „Основни дейности и проекти на секция ДИЗ към ИКИ-БАН, 11.09.2007 г., Солун, Гърция. (докладван лично)

3.  Доклад на семинар на лаборатория по Remote Sensing and Applications in Agriculture към катедрата по Hydraulics, Soil Science and Agricultural Engineering на Faculty of Agriculture  на Солунският университет „Аристотел” на тема „JOINT RESEARCH PTOJECTDesigning a Geodatabase Model for the Purposes of Large-Scale Mapping of Land-Use Conflicts Caused by Mining Industry Using Remote Sensing and Ground-Based Dataс автори Е.Руменина, Г.Желев, В.Найденова, Л. Филчев, 11.09.2007 г., Солун, Гърция. (докладван лично)


горе