ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ПРОФЕСИОНАЛНА  АВТОБИОГРАФИя

 

Александър Георгиев ГИКОВ

(име, презиме, фамилия)

 

 

 

Служебен адрес:

                  София 1113

                 ул. "Акад. Г.Бончев", бл. 1

тел:     (+359 2) 979 34 29

факс:  (+359 2) 988 35 03

E-mail:  gikov@space.bas.bg

 

Образование:

· СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, катедри “Ландшафтознание и опазване на природната среда” и “Геоморфология и картография”, 1995

· БАН - Институт за космически изследвания; докторантура по научна специалност 01.04.12; 2003

 

Научни степени:

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник І степен; 2008

 

Заемани длъжности (организация, длъжност, година на заемане-година на напускане):

· БАН-ИКИ, Специалист, 2000-2003

· БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІІ степен, 2003-2005

· БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІ степен, 2005-2008

· БАН-ИКИ, научен сътрудник І степен, 2008

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Дистанционни методи, ГИС и пространствени анализи, ландшафтознание, опазване на природната среда

 

Специализации и работа в чужбина (страна, организация, година,):

специализация в Гърция, Ксанти, Тракийски университет «Демокрит» май 2002 – Applied Remote Sensing

 

Софтуерна квалификация:

Специализиран софтуер: ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI, MapINFO и др.

Стандартен софтуер: Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop и др.

 

Научни награди:

· Награда “Академик Кирил Серафимов” за млад учен на 2002

 

Участие в договори с Фонд „Научни изследвания”:

· Участник в договор с МОН НЗ-906Геоморфоложки и стратиграфски изследвания на кватернера в Северна България (по наземна и дистанционна информация) – ръководител проф. д.г.н. Хернани Спиридонов, срок за изпълнение 1999-2005 г.

· Ръководител на договор с МОН № МУ-НЗ 1202 „Физикогеографско изследване на околната среда в басейна на река Места чрез анализ на дистанционна и наземна информация” – срок за изпълнение 2003-2006 г.

· Участник в договор с МОН „Геоекологично изследване на опасните природни процеси и интегрална оценка на риска за нуждите на регионалното управление” - ръководител проф. д.г.н. Хернани Спиридонов, срок за изпълнение 2005-2009 г.

 

Участие в договори на междуакадемично ниво:

· Участник в договор с Институт по геоекология” (ИГЭ) – РАН „Геоекологични изследвания на опасни природни процеси с използване на дистанционни и наземни методи и геоинформационни технологии”, – ръководител от българска страна: проф. д.г.н. Хернани Спиридонов; ръководител от руска страна ст.н.с. д.г.м.н. Владимир Макаров; срок за изпълнение

 

Езици (равнище на владеене):

· Руски - средно

· Английски - средно

 

Публикации:

1. Ландшафтно-динамични процеси в чашата на яз.”Искър” - Гиков, А. П. Петров - Год на СУ,ГГФ, т.88, кн.2, 1997 199 - 210

2. Фонови ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р.Палакария - Румен.Пенин, Александър Гиков - Год на СУ,ГГФ, т.89, кн.2

3. Ландшафтни изследвания в ридовете Чернатица и Мурсалица на Средните Родопи - Надежда Николова, Александър Гиков, Цветан Коцев, Георги Железов - В сб. Географията днес, С, 1997

4. Биогеохимична специфика на ландшафтите на някои от резерватите на Странджа - Гиков, А. Н. Николова, Г. Железов, С. Недков - В сб. док. Юбилейна научна конференция “70 години Институт за гората”. С, 1998, 140 – 145

5. Недков, С., А. Гиков, Н. Николова, Г. Железов - Ландшафтно-геофизични изследвания в резервата "Силкосия". В: сборник доклади от юбилейна научна конференция "100 години университетска география" 14-16 май, 599-607 стр., 1998

6. Гиков, А., Н. Николова, Г. Железов,С. Недков - Биогеохимична специфика на ландшафтите в някои от резерватите в Странджа. В: сборник доклади от юбилейна международна конференция "70 години институт за гората" 10 октомври, стр.140-145, 1998

7. Гиков, А. Картографиране и анализ на развитието растителността на ландшафтите чрез използване на разновременни аероснимки в ключов участък "Богдая" - Северозападна Рила. Сборник доклади "Международна научна сесия 50 години ГИ - БАН”, С., 2000, 190-198 стр.

8. Х.Спиридонов, М.Червеняшка, Е.Руменина, Г.Желев, А.Гиков, Д.Неделчева, "Тематично картографиране на планински и равнинни терени по космически изображения", сб. "30 год. организирани космически изследвания в България", 2000, 132-137

9. Спиридонов, Х., А.Орев, А.Гиков, Г. Желев, Н. Николова - Наблюдения върху свлачището при с. Чакърци, Кърджалийско - Източни Родопи, Враца 2001

10. Gikov, A., M. Nikolova - Mapping Air Temperature Changes in Bulgaria using GIS Spatial Analyses. International Scientific Conference In Memory of Prof. Dimitar Jaranov. Varna, 2002 Vol.2 Development and State of Environment, p.114-121

11. Гиков, А Използване на дистанционно методи и ГИС при ландшафтни изследвания в Рила – Сб. “100 години от полета на братя Райт”. Долна Митрополия 2003

12. Nikolova, N.; Gikov, A.; Borissov, S.; Vassilev, V.; E.Bournaski, GIS of Mesta/Nestos catchment in Bulgarian territory. Proceedings of the Eco-Geowater Conference “GI for International River Basin Management” Budapest, June 3-5, 2004, p.163-170.

13. Гиков, А., Ст. Недков - ГИС базиран модел на пространственото разпределение на климатичните елементи в планинските територии - В: Сб. Доклади от Научна конференция “Космос, Екология, Сигурност”, ИКИ - БАН, Варна, 2005. (pdf).

14. Гиков А., Н. Николова - Пространствен анализ на геохимичния фон в горната част на басейна на река Места чрез ГИС - В: Сб. Доклади от Научна конференция “Космос, Екология, Сигурност”, ИКИ - БАН, Варна, 2005. 275-278 стр. (pdf).

15. Гиков, А., З. Пиронкова - Използване на геоинформационните технологии за оценка на щетите от смерч в горски територии. - В: Сб. Доклади от Научна конференция “Космос, Екология, Сигурност”, ИКИ - БАН, Варна, 2005. 269-274 стр. (pdf).

16. Гиков, А., К. Стефанов - Използване на аероснимки за картографиране на ландшафтите в планински територии - В: Сб. Доклади от Научна конференция “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, ИКИ - БАН, Варна, 2006.

17. Gerdjikov I, Z. Pironkova, A. Gikov - Using Geoinformation Technology for Geological Risk Assessment: Study in the Area of the Northern Foothills of the Rila and Rhodope Mountains. Proceedings of the Third International Conference “Global Changes and Regional Challenges. 28-29 april 2006 Sofia. 2007. p. 111-116

18. Груневалд, К., Й. Шайтхауер, А. Гиков – Микроледници в Пирин планина – В сп. Проблеми на географията – кн. 1-2 2008. с. 164-180

19. Kuhlemann, J., E., Gachev, A., Gikov, S. Nedkov. Glacial Extent in the Rila Mountain (Bulgaria) as Part of an Environmental Reconstruction of the Mediterranean during the Last Glacial Maximum (LGM). Journal Problems of Geography, issue 3-4, 2008 (in print).

20. Гиков, А. - Използване на земното покритие и класовете по CORINE за оценка и картографиране на степента на антропогенизация на ландшафтите- В: Сб. Доклади от 4.та Научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, 4-7 юни 2008 г. Варна,

21. Гиков, А. - Картографиране и оценка на антропогенните трансформации в ландшафтите в района на мина Елешница чрез аероснимки. В: Сб. Доклади от втора научно-приложна конференция с международно участие „Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени от промишлеността”, 15-17 октомври 2008 г. Старозагорски минерални бани.


горе