ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Георги Николаев ЖЕЛЕВ

(име, презиме, фамилия)

Служебен адрес:    

             гр.София, 1113,

            ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

 

тел:      (+359 2) 979 24 15

 

факс:   (+359 2) 988 35 03

 

e-mail:  gjelev@space.bas.bg

                g_jelev@abv.bg

Образование:

· БАН - Институт за космически изследвания; доктор по научна специалност 01.04.12; 2013, Тема: Изследване на вулканогенни структури в района на източни Родопи чрез дистанционни методи и ГИС"

· МГУ “Св. Иван Рилски”; магистър геолог по рудни и нерудни полезни изкопаеми; 1995

Научни степени:

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; доцент; 2015

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; главен асистент; 2010

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник І степен; 2008

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІ степен; 2005

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІІ степен; 2003

Заемани длъжности:

* БАН-ИКИ, доцент, 2015-до сега

* БАН-ИКИ, главен асистент, 2010-2015

* БАН-ИКИ, научен сътрудник І степен, 2008-2010

* БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІ степен, 2005-2008

* БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІІ степен, 2003-2005

* БАН-ИКИ, Специалист, 2000-2003

 

Области на научен интерес:

Дистанционни методи, географски информационни системи (ГИС), геология, геоморфология, геориск

Членство в научни организации:

Българско геоложко дружество – БГД

Българска младежка геоорганизация (МГЕО-БГ)

European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)

Езици (равнище на владеене):

· Руски - отлично

· Английски - средно

Членство в организационни (програмни) комитети на научни форуми:

1. EUROPEAN SCGIS CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICPATION, Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites, May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria

2. Seventh Scientific Conference with International Participation Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2011 29 November – 1 December 2011, Sofia, Bulgaria

3. Sixth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2010, 2–4 November 2010, Sofia, Bulgaria

4. Научна конференция с международно участие Космонавтиката като фактор за развитие на международното научно и хуманитарно сътрудничество, София, 2011 г

5. Fifth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2009, София, 2009.

6. Fourth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2008, Варна, 2008.

7. Third Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2007, Варна, 2007.

8. Second Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2006, Варна, 2006.

9. Научно-приложна конференция с международно участие Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив Посветена на 50-годишнината от Първия изкуствен спътник на Земята, Старозагорски минерални бани, 2007.

10. Втора научно-приложна конференция с международно участие Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив, Старозагорски минерални бани, 2008.

 

           СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ     СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ

 


горе