ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Георги Николаев ЖЕЛЕВ

(име, презиме, фамилия)

Служебен адрес:    

             гр.София, 1113,

            ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 1

 

тел:      (+359 2) 979 24 15

 

факс:   (+359 2) 988 35 03

 

e-mail:  gjelev@space.bas.bg

                g_jelev@abv.bg

Образование:

· БАН - Институт за космически изследвания; доктор по научна специалност 01.04.12; 2013, Тема: Изследване на вулканогенни структури в района на източни Родопи чрез дистанционни методи и ГИС"

· МГУ “Св. Иван Рилски”; магистър геолог по рудни и нерудни полезни изкопаеми; 1995

Научни степени:

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; доцент; 2015

· БАН - Институт за космически изследвания и технологии; главен асистент; 2010

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник І степен; 2008

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІ степен; 2005

· БАН - Институт за космически изследвания; научен сътрудник ІІІ степен; 2003

Заемани длъжности:

* БАН-ИКИТ, Заместник директор, 2019 - до сега

* БАН-ИКИТ, доцент, 2015 - до сега

* БАН-ИКИТ, главен асистент, 2010-2015

* БАН-ИКИ, научен сътрудник І степен (главен асистент), 2008-2010

* БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІ степен (главен асистент), 2005-2008

* БАН-ИКИ, научен сътрудник ІІІ степен (асистент), 2003-2005

* БАН-ИКИ, Специалист, 2000-2003

 

Области на научен интерес:

Дистанционни методи, географски информационни системи (ГИС), геология, геоморфология, геориск

Членство в научни организации:

Българско геоложко дружество – БГД

Българска младежка геоорганизация (МГЕО-БГ)

European Association of Remote Sensing Laboratories (EARSeL)

Членство в органи на управление

Член на Комисия за млади учени към 7-то ОС-БАН, 2016 до сега

Член на 7-то Общо събрание на Българската академия на науките, 2016 до сега

Председател на ОС ИКИТ-БАН, Протокол № 2/29.01.2010 г., 2010-2011

Езици (равнище на владеене):

· Руски - отлично

· Английски - средно

Награди

· Наградата „Варна 2014“ – 22.05.2014 г.

· Почетен знак и грамота на н.с. Георги Желев за заслуги и принос в космическите изследвания на по повод на 40-годишнината на Института за космически изследвания при БАН, 02.10.2009.

Членство в организационни (програмни) комитети на научни форуми:

 1. Thirteenth International Scientific Conference "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" – SES 2017, София, 2017.
 2. Twelfth International Scientific Conference "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" – SES 2016, София, 2016.
 3. Eleventh Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" – SES 2015, София, 2015.
 4. Tenth Anniversary Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" - SES 2014, София, 2014.
 5. Tenth Anniversary Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" - SES 2013, София, 2013.
 6. Eighth Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" - SES 2012, София, 2012.
 7. European SCGIS Conference With International Particpation, Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites, May 21-23, 2012, Sofia, Bulgaria
 8. Seventh Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" - SES 2011, София, 2011.
 9. Научна конференция с международно участие Космонавтиката като фактор за развитие на международното научно и хуманитарно сътрудничество, София, 2011 г
 10. Sixth Scientific Conference with International Participation "SPACE, ECOLOGY, SAFETY" - SES 2010, София, 2010.
 11. Fifth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2009, София, 2009.
 12. Fourth Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2008, Варна, 2008.
 13. Third Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2007, Варна, 2007.
 14. Second Scientific Conference with International Participation Space, Ecology, Nanotechnology, Safety – SENS 2006, Варна, 2006.
 15. Научно-приложна конференция с международно участие Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив Посветена на 50-годишнината от Първия изкуствен спътник на Земята, Старозагорски минерални бани, 2007.
 16. Втора научно-приложна конференция с международно участие Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив, Старозагорски минерални бани, 2008.

 

           СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ     СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ

 


горе